پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

FACULTY OF FORESTRY

دانشکده جنگلداری

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

منابع طبیعی و فناوری

BIORESOURCE AND TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت جنگل و علوم زیست محیطی

FOREST MANAGEMENT AND ECOSYSTEM SCIENCES

*

*

واحد درس و تحقيق

اکوتوریسم و خلق مجدد پایدار

SUSTAINABLE RECREATION AND ECOTOURISM

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت محیط زیست و حیات وحش

WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT

FACULTY OF SCIENCE

دانشکده علوم

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی تجزیه

ANALYTICAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضی کاربردی

APPLIED MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیک کاربردی

APPLIED PHYSICS

*

*

واحد درس و تحقيق

حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی

BIODIVERSITY AND CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

*

*

واحد درس و تحقيق

تجزیه

CATALYSIS

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست

ECOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک

GENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی معدنی

INORGANIC CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

تحلیل عددی

NUMERICAL ANALYSIS

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی آلی

ORGANIC CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیک

PHYSICS

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی فیزیک

PHYSICAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی گیاهان

PLANT PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات محض

PURE MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

آمار

STATISTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیک نظری و محاسباتی

THEORETICAL AND COMPUTATIONAL PHYSICS

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی نظری و شیمی محاسباتی

THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

مواد پیشرفته

ADVANCED MATERIALS

*

*

واحد درس و تحقيق

گسترش کشاورزی

AGRICULTURAL EXTENSION

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری کشاورزی

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی جانوری

ANIMAL PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تولید فرآورده های دامی

ANIMAL PRODUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزی پروری

AQUACULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

بهداشت آبزیان

AQUATIC ANIMAL HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی آبزیان

AQUATIC BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

باکتری شناسی

BACTERIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوشیمی

BIOCHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

طراحی و فن آوری ترکیبات زیستی

BIOCOMPOSITE TECHNOLOGY AND DESIGN

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت منابع طبیعی

BIORESOURCE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

درمانشناسی زیستی

BIOTHERAPEUTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی سرطان و سرطان شناسی

CANCER BIOLOGY AND ONCOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد

ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

انرژی

ENERGY

*

*

واحد درس و تحقيق

آفات

ENTOMOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی محیط زیست

ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بهداشت محیط

ENVIRONMENTAL HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

حفاظت و کیفیت محیط زیست

ENVIRONMENTAL QUALITY AND CONSERVATION

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی آنزیم

ENZYME BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اپیدمیولوژی و آمار زیستی

EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

اپیدمیولوژی و بهداشت

EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزیان علوم

FISHERIES SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی مواد غذایی

FOOD ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه محصولات حلال

HALAL PRODUCTS DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی صنعتی

INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

دریا و اکوسیستم آب شیرین

MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEM

*

*

واحد درس و تحقيق

انگل شناسی پزشکی

MEDICAL PARASITOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی دارویی

MEDICINAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

متابولومیکی

METABOLOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

میکروبیولوژی

MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

نانوپزشکی

NANOMEDICINE

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم نانو

NANOSCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

نانوتکنولوژی

NANOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم اعصاب

NEUROSCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت آفت

PEST MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

فارماکولوژی و سم شناسی

PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیتوشیمی

PHYTOCHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی گیاهی

PLANT BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیماری شناسی گیاهی

PLANT PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری سنسور

SENSOR TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

سلول های بنیادین

STEM CELL

*

*

واحد درس و تحقيق

سازه و زیست شناسی

STRUCTURAL BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت حیات وحش و محیط زیست

WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT

-

*

واحد درسی

آمار کاربردی

Applied Statistics

HALAL PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE

موسسه پژوهش محصولات حلال

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم محصولات حلال

HALAL PRODUCTS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه محصولات حلال

HALAL PRODUCTS DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت محصولات حلال

HALAL PRODUCTS MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

شریعت و قوانین حلال

SHARIAH AND HALAL LAWS

INSTITUTE FOR MATHEMATICAL RESEARCH

موسسه تحقیقات ریاضی

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات سازه و تحلیلی

ANALYTICAL AND STRUCTURAL MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

آمار کاربردی و محاسباتی

APPLIED AND COMPUTATIONAL STATISTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

تحقیق در عملیات محاسباتی

COMPUTATIONAL OPERATIONS RESEARCH

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات محاسباتی

COMPUTATIONAL MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

الکترومغناطیس محاسباتی

COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

ساختارهای محاسبه و محاسبات علمی

COMPUTABLE STRUCTURES AND SCIENTIFIC COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات قومی

ETHNOMATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

دینامیک سیالات

FLUID DYNAMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

تاریخ و فلسفه ریاضیات

HISTORY AND PHILOSOPHY OF MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

رمزنگاری ریاضی

MATHEMATICAL CRYPTOGRAPHY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی ریاضی ومحاسباتی

MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات مالی

MATHEMATICAL FINANCE

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضی فیزیک و مهندسی

MATHEMATICAL PHYSICS AND ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش ریاضیات

MATHEMATICS EDUCATION

*

*

واحد درس و تحقيق

محاسبات موازی و توزیع شده

PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

امنیت در محاسبات

SECURITY IN COMPUTING

INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY

موسسه فناوری پیشرفته

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

مواد پیشرفته

ADVANCED MATERIALS

*

*

واحد درس و تحقيق

انرژی

ENERGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی سبز

GREEN ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم نانو

NANOSCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

نانوتکنولوژی

NANOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری سنسور

SENSOR TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اتوماسیون و مکانیزاسیون کشاورزی

AGRICULTURAL MECHANISATION AND AUTOMATION

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی تجزیه

ANALYTICAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی شیمی

CHEMICAL ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی الکترونیک

ELECTRONIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی مواد

MATERIALS ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

INSTITUTE OF BIOSCIENCE

موسسه علوم زیستی

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی آبزیان

AQUATIC BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

درمانشناسی زیستی

BIOTHERAPEUTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

تنوع زیستی دریایی و محیط زیست

MARINE ECOLOGY AND BIODIVERSITY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی سرطان و سرطان شناسی

CANCER BIOLOGY AND ONCOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی پزشکی

MEDICAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی دارویی

MEDICINAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

متابولومیکی

METABOLOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

نانوپزشکی

NANOMEDICINE

*

*

واحد درس و تحقيق

فیتوشیمی

PHYTOCHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

واکسن و درمان

VACCINE AND THERAPEUTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی و بیوانفورماتیک سیستم

BIOINFORMATIC AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی سلول

CELL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی آنزیم

ENZYME BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک

GENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی ایمنی

IMMUNOBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی صنعتی

INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اکوسیستم های آب شیرین و دریایی

MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEM

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فارماکولوژی و سم شناسی

PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

INSTITUTE OF GERONTOLOGY

موسسه علوم سال خوردگان

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

سال خوردگان

GERONTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

پزشکی سال خوردگان

MEDICAL GERONTOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

سال خوردگان اجتماعی

SOCIAL GERONTOLOGY

 
 

 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

FACULTY OF FORESTRY

دانشکده جنگلداری

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

منابع طبیعی و فناوری

BIORESOURCE AND TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت جنگل و علوم زیست محیطی

FOREST MANAGEMENT AND ECOSYSTEM SCIENCES

*

*

واحد درس و تحقيق

اکوتوریسم و خلق مجدد پایدار

SUSTAINABLE RECREATION AND ECOTOURISM

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت محیط زیست و حیات وحش

WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT

FACULTY OF SCIENCE

دانشکده علوم

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی تجزیه

ANALYTICAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضی کاربردی

APPLIED MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیک کاربردی

APPLIED PHYSICS

*

*

واحد درس و تحقيق

حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی

BIODIVERSITY AND CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

*

*

واحد درس و تحقيق

تجزیه

CATALYSIS

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست

ECOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک

GENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی معدنی

INORGANIC CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

تحلیل عددی

NUMERICAL ANALYSIS

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی آلی

ORGANIC CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیک

PHYSICS

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی فیزیک

PHYSICAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی گیاهان

PLANT PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات محض

PURE MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

آمار

STATISTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیک نظری و محاسباتی

THEORETICAL AND COMPUTATIONAL PHYSICS

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی نظری و شیمی محاسباتی

THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

مواد پیشرفته

ADVANCED MATERIALS

*

*

واحد درس و تحقيق

گسترش کشاورزی

AGRICULTURAL EXTENSION

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری کشاورزی

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی جانوری

ANIMAL PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تولید فرآورده های دامی

ANIMAL PRODUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزی پروری

AQUACULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

بهداشت آبزیان

AQUATIC ANIMAL HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی آبزیان

AQUATIC BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

باکتری شناسی

BACTERIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوشیمی

BIOCHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

طراحی و فن آوری ترکیبات زیستی

BIOCOMPOSITE TECHNOLOGY AND DESIGN

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت منابع طبیعی

BIORESOURCE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

درمانشناسی زیستی

BIOTHERAPEUTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی سرطان و سرطان شناسی

CANCER BIOLOGY AND ONCOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد

ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

انرژی

ENERGY

*

*

واحد درس و تحقيق

آفات

ENTOMOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی محیط زیست

ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بهداشت محیط

ENVIRONMENTAL HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

حفاظت و کیفیت محیط زیست

ENVIRONMENTAL QUALITY AND CONSERVATION

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی آنزیم

ENZYME BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اپیدمیولوژی و آمار زیستی

EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

اپیدمیولوژی و بهداشت

EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزیان علوم

FISHERIES SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی مواد غذایی

FOOD ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه محصولات حلال

HALAL PRODUCTS DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی صنعتی

INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

دریا و اکوسیستم آب شیرین

MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEM

*

*

واحد درس و تحقيق

انگل شناسی پزشکی

MEDICAL PARASITOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی دارویی

MEDICINAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

متابولومیکی

METABOLOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

میکروبیولوژی

MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

نانوپزشکی

NANOMEDICINE

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم نانو

NANOSCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

نانوتکنولوژی

NANOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم اعصاب

NEUROSCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت آفت

PEST MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

فارماکولوژی و سم شناسی

PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیتوشیمی

PHYTOCHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی گیاهی

PLANT BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیماری شناسی گیاهی

PLANT PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری سنسور

SENSOR TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

سلول های بنیادین

STEM CELL

*

*

واحد درس و تحقيق

سازه و زیست شناسی

STRUCTURAL BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت حیات وحش و محیط زیست

WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT

-

*

واحد درسی

آمار کاربردی

Applied Statistics

HALAL PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE

موسسه پژوهش محصولات حلال

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم محصولات حلال

HALAL PRODUCTS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه محصولات حلال

HALAL PRODUCTS DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت محصولات حلال

HALAL PRODUCTS MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

شریعت و قوانین حلال

SHARIAH AND HALAL LAWS

INSTITUTE FOR MATHEMATICAL RESEARCH

موسسه تحقیقات ریاضی

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات سازه و تحلیلی

ANALYTICAL AND STRUCTURAL MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

آمار کاربردی و محاسباتی

APPLIED AND COMPUTATIONAL STATISTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

تحقیق در عملیات محاسباتی

COMPUTATIONAL OPERATIONS RESEARCH

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات محاسباتی

COMPUTATIONAL MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

الکترومغناطیس محاسباتی

COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

ساختارهای محاسبه و محاسبات علمی

COMPUTABLE STRUCTURES AND SCIENTIFIC COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات قومی

ETHNOMATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

دینامیک سیالات

FLUID DYNAMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

تاریخ و فلسفه ریاضیات

HISTORY AND PHILOSOPHY OF MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

رمزنگاری ریاضی

MATHEMATICAL CRYPTOGRAPHY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی ریاضی ومحاسباتی

MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات مالی

MATHEMATICAL FINANCE

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضی فیزیک و مهندسی

MATHEMATICAL PHYSICS AND ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش ریاضیات

MATHEMATICS EDUCATION

*

*

واحد درس و تحقيق

محاسبات موازی و توزیع شده

PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

امنیت در محاسبات

SECURITY IN COMPUTING

INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY

موسسه فناوری پیشرفته

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

مواد پیشرفته

ADVANCED MATERIALS

*

*

واحد درس و تحقيق

انرژی

ENERGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی سبز

GREEN ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم نانو

NANOSCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

نانوتکنولوژی

NANOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری سنسور

SENSOR TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اتوماسیون و مکانیزاسیون کشاورزی

AGRICULTURAL MECHANISATION AND AUTOMATION

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی تجزیه

ANALYTICAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی شیمی

CHEMICAL ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی الکترونیک

ELECTRONIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی مواد

MATERIALS ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

INSTITUTE OF BIOSCIENCE

موسسه علوم زیستی

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی آبزیان

AQUATIC BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

درمانشناسی زیستی

BIOTHERAPEUTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

تنوع زیستی دریایی و محیط زیست

MARINE ECOLOGY AND BIODIVERSITY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی سرطان و سرطان شناسی

CANCER BIOLOGY AND ONCOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی پزشکی

MEDICAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی دارویی

MEDICINAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

متابولومیکی

METABOLOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

نانوپزشکی

NANOMEDICINE

*

*

واحد درس و تحقيق

فیتوشیمی

PHYTOCHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

واکسن و درمان

VACCINE AND THERAPEUTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی و بیوانفورماتیک سیستم

BIOINFORMATIC AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی سلول

CELL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی آنزیم

ENZYME BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک

GENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی ایمنی

IMMUNOBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی صنعتی

INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اکوسیستم های آب شیرین و دریایی

MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEM

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فارماکولوژی و سم شناسی

PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

INSTITUTE OF GERONTOLOGY

موسسه علوم سال خوردگان

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

سال خوردگان

GERONTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

پزشکی سال خوردگان

MEDICAL GERONTOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق