پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

Advanced Medical and Dental Institute

(موسسه دندانپزشكي و پزشكي پيشرفته)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ـــــــــــــ

23,210

واحد درسي و تحقيق

علم تزريق

Master of Science (Transfusion Science)

ـــــــــــــ

23,210

واحد درسي و تحقيق

پزشکی Integrative

Master of Science (Integrative Medicine)

ـــــــــــــ

23,210

واحد درسي و تحقيق

پزشکی تحقیقاتی

Master of Science (Medical Research)

ـــــــــــــ

23,210

واحد درسي و تحقيق

سم شناسي

Master of Science(Health Toxicology)

ـــــــــــــ

23,210

واحد درسي و تحقيق

علوم گفتاري

Master of Science(Oral Science)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص بيهوشي

Clinical Sciences - Anesthesiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص خونشناسی

Clinical Science - Hematology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص داخلي

Clinical Science - Internal Medicine

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص اطفال

Clinical Sciences - Pediatrics

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص روانپزشكي

Clinical Sciences - Psychiatry

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص راديولوژي

Clinical Sciences - Radiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص پرتو درماني

Clinical Sciences - Radiotherapy

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي عمومي

Community Medicine

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ايمونولوژي

Immunology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ژنتيك

Medical Genetics

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ميكروبيولوژي

Microbiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پاتولوژي

Pathology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروشناسي

Pharmacology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروسازي

Pharmacy

River Engineering & Urban Drainage Research Centre (REDAC)

(موسسه تحقيقاتي زهكشي و مهندسي رودخانه)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

واحد درسي و تحقيق

مديريت رهكشي شهري و رودخانه

Master of science( river &Urban Drainage Management)

School of Languages, Literacies and Translation

(دانشكده زبان ، ادبيات و مترجمي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات زبان انگليسي

Arts (English Language Studies)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات زبان مالايي

Art(Malay Language Studies)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مترجمي

Translation

Institute for Research in Molecular Medicine (INFORMM)

(موسسه تحقيقاتي پزشكي مولكولي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي مولكولي

Science( Molecular Medicine)

Instructional Technology & Multimedia

( ساختار و تكنولوژي مالتي مديا)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ــــــــــــ

16,670

واحد درسي

مالتي مديا آموزشي

Instructional Multimedia

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فناوري طراحي و ساختار

Instructional Design & Technology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش فناوري ارتباطات و اطلاعات

Informational and Communication Technology in Education

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت و كاربرد فناوري آموزشي

Management & Utilization of Instructional Technology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فناوري اجرايي

Performance Technology

73,460

ــــــــــــ

تحقيق

دکترا

Doctor of science

Centre for Policy Research and International Studies

(مركز تحقيقات و مطالعات سياست بين الملل)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات فقر

Poverty Studies & Micro Credit

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

توسعه منابع انساني

Human Resources Development

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علم جمعيت شناسي اجتماع

Social Demography

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

هويت و نژاد

Ethnicity & Identity

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اقتصاد سياسي

Political Economy

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

توسعه اقتصاد

Development Economic

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

توسعه جامعه شناسي

Development Sociology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برنامه ريزي توسعه ، و توسعه صنايع كوچك و متوسط

Development Planning & Development of Small and Medium Industries

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعه حكومت محلي

Local Government Studies

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برنامه ريز فيزيكي و اجتماعي

Social and Physical Planning

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات بين الملل

International Studies

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تحقيقات سياست انتقادي

Critical Policy Research

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت عمومي

Public Management

 

 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

Advanced Medical and Dental Institute

(موسسه دندانپزشكي و پزشكي پيشرفته)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ـــــــــــــ

23,210

واحد درسي و تحقيق

علم تزريق

Master of Science (Transfusion Science)

ـــــــــــــ

23,210

واحد درسي و تحقيق

پزشکی Integrative

Master of Science (Integrative Medicine)

ـــــــــــــ

23,210

واحد درسي و تحقيق

پزشکی تحقیقاتی

Master of Science (Medical Research)

ـــــــــــــ

23,210

واحد درسي و تحقيق

سم شناسي

Master of Science(Health Toxicology)

ـــــــــــــ

23,210

واحد درسي و تحقيق

علوم گفتاري

Master of Science(Oral Science)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص بيهوشي

Clinical Sciences - Anesthesiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص خونشناسی

Clinical Science - Hematology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص داخلي

Clinical Science - Internal Medicine

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص اطفال

Clinical Sciences - Pediatrics

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص روانپزشكي

Clinical Sciences - Psychiatry

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص راديولوژي

Clinical Sciences - Radiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تخصص پرتو درماني

Clinical Sciences - Radiotherapy

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي عمومي

Community Medicine

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ايمونولوژي

Immunology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ژنتيك

Medical Genetics

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ميكروبيولوژي

Microbiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پاتولوژي

Pathology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروشناسي

Pharmacology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروسازي

Pharmacy

River Engineering & Urban Drainage Research Centre (REDAC)

(موسسه تحقيقاتي زهكشي و مهندسي رودخانه)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

واحد درسي و تحقيق

مديريت رهكشي شهري و رودخانه

Master of science( river &Urban Drainage Management)

School of Languages, Literacies and Translation

(دانشكده زبان ، ادبيات و مترجمي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات زبان انگليسي

Arts (English Language Studies)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات زبان مالايي

Art(Malay Language Studies)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مترجمي

Translation

Institute for Research in Molecular Medicine (INFORMM)

(موسسه تحقيقاتي پزشكي مولكولي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي مولكولي

Science( Molecular Medicine)

Instructional Technology & Multimedia

( ساختار و تكنولوژي مالتي مديا)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ــــــــــــ

16,670

واحد درسي

مالتي مديا آموزشي

Instructional Multimedia

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فناوري طراحي و ساختار

Instructional Design & Technology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش فناوري ارتباطات و اطلاعات

Informational and Communication Technology in Education

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت و كاربرد فناوري آموزشي

Management & Utilization of Instructional Technology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فناوري اجرايي

Performance Technology

73,460

ــــــــــــ

تحقيق

دکترا

Doctor of science

Centre for Policy Research and International Studies

(مركز تحقيقات و مطالعات سياست بين الملل)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات فقر

Poverty Studies & Micro Credit

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

توسعه منابع انساني

Human Resources Development

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علم جمعيت شناسي اجتماع

Social Demography

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

هويت و نژاد

Ethnicity & Identity

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اقتصاد سياسي

Political Economy

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

توسعه اقتصاد

Development Economic

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

توسعه جامعه شناسي

Development Sociology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برنامه ريزي توسعه ، و توسعه صنايع كوچك و متوسط

Development Planning & Development of Small and Medium Industries

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعه حكومت محلي

Local Government Studies

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برنامه ريز فيزيكي و اجتماعي

Social and Physical Planning

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات بين الملل

International Studies

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تحقيقات سياست انتقادي

Critical Policy Research

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت عمومي

Public Management

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies