پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

School of Medical

(دانشكده پزشكي )

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ــــــــــــ 

27,410

واحد درسي و تحقيق

آناتومي

Science (Clinical Anatomy)

ــــــــــــ 

18,810

واحد درسي و تحقيق

آموزش پزشكي

Science (Medical Education)

ــــــــــــ 

18,810

واحد درسي و تحقيق

پزشكي آمار

Science (Medical Statistics)

ــــــــــــ 

16,670

واحددرسي

علوم ورزشي

Science (Sports Science)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص بهداشت خانواده

Master of Community Medicine (Family Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص بهداشت محيط زيست

Master of Community Medicine (Environmental Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص آموزش بهداشت

Master of Community Medicine (Health Education)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص مديريت بهداشت

Master of Community Medicine (Health Management)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص بهداشت دهان

Master of Community Medicine(Oral Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص اپيدمولوژي و آمار زيستي

Master of Community Medicine (Epidemiology & Biostatistics)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص كار درماني

Master of Community Medicine (Occupational Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص عمومی

Master of Community Medicine

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص جراحي اعصاب

Master of Surgery (Neurosurgery)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص جراحي پلاستيك

Master of Surgery (Plastic Surgery)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص گوش و حلق وبيني

Master of Medicine Otorhinolaryngology

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص داخلي

Master of Medicine (Internal Medicine)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص زنان و زايمان

Master of Medicine (Obstetrics & Gynecology)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص چشم پزشكي

Master of Medicine (Ophthalmology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص ارتوپدي

Master of Medicine (Orthopedics)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص اطفال

Master of Medicine (Pediatrics)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص روانپزشكي

Master of Medicine (Psychiatry)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص راديولوژي

Master of Medicine (Radiology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص جراحي

Master of Medicine (Surgery)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص اورژانس

Master of Medicine (Emergency Medicine)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص تزريق خون

Master of Medicine (Transfusion Medicine)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص عصب شناسي

Advanced Master of Medicine (Neurology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص بيهوشي

Master of Medicine (Anesthesiology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص طب خانواده

Master of Medicine (Family Medicine)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي شيميايي

Master of Pathology (Chemical Pathology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي آناتومي

Master of Pathology (Anatomic Pathology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي ايمونولوژي

Master of Pathology (Clinical Immunology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي

(ژنتيك)

Master of Pathology (Medical Genetics)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي ميكروبيولوژي

Master of Pathology (Medical Microbiology)

73,460

16,010

واحددرسي

تخصص بهداشت عمومي

Master of Public Health

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي

Master of Pathology

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص خونشناسي

Master of Pathology (Hematology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آناتومي

Science (Anatomy)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پاتولوژي شيميايي

Science (Chemical Pathology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي عمومي

Science (Community Medicine)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي

Science (Medical Education)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ژنتيك

Science (Medical Genetics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ایمنی شناسی پرشکی

Science (Medical Immunology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

میکروبیولوژی

Science (Microbiology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي  انگل شناسي

Science (Medical Parasitology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك پزشكي

Science (Medical Physics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پاتولوژي

Science (Pathology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروشناسی

Science (Pharmacology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيولوژي

Science(physiology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم ورزشي

Science (Sports Science)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تغذيه

Science (Nutrition)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیهوشی

Clinical Sciences Anesthesiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

خونشناسی/ ایمنی شناسی

Clinical Sciences Hematology

/Immunology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

گوش و حلق و بینی

Clinical Sciences Otorhinolaryngology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشکی

Clinical Sciences Medicine

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زنان و زایمان

Clinical Sciences Obstetrics & Gynecology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

چشم پزشکی

Clinical Sciences Ophthalmology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ارتوپدی

Clinical Sciences Orthopedic

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اطفال

Clinical Science (Pediatrics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

روانپزشکی

Clinical Sciences Psychiatry

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

رادیولوژی

Clinical Sciences Radiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جراحی

Clinical Sciences Surgery

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشکی اورژانس

Clinical Sciences Emergency Medicine

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي هسته اي

Science (Nuclear Medicine)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرتو درماني

Clinical Sciences )Radiotherapy)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرتو پزشکی

Master of Science (Medical Radiation){Medical}

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اطفال

Science (Pediatrics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بازسازي

Science (Reconstructive Science)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اعصاب

Science (Neurosciences)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

سر و گردن

Master of Medicine

(Head & Neck Surgery)

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

School of Medical

(دانشكده پزشكي )

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ــــــــــــ 

27,410

واحد درسي و تحقيق

آناتومي

Science (Clinical Anatomy)

ــــــــــــ 

18,810

واحد درسي و تحقيق

آموزش پزشكي

Science (Medical Education)

ــــــــــــ 

18,810

واحد درسي و تحقيق

پزشكي آمار

Science (Medical Statistics)

ــــــــــــ 

16,670

واحددرسي

علوم ورزشي

Science (Sports Science)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص بهداشت خانواده

Master of Community Medicine (Family Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص بهداشت محيط زيست

Master of Community Medicine (Environmental Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص آموزش بهداشت

Master of Community Medicine (Health Education)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص مديريت بهداشت

Master of Community Medicine (Health Management)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص بهداشت دهان

Master of Community Medicine(Oral Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص اپيدمولوژي و آمار زيستي

Master of Community Medicine (Epidemiology & Biostatistics)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص كار درماني

Master of Community Medicine (Occupational Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص عمومی

Master of Community Medicine

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص جراحي اعصاب

Master of Surgery (Neurosurgery)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص جراحي پلاستيك

Master of Surgery (Plastic Surgery)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص گوش و حلق وبيني

Master of Medicine Otorhinolaryngology

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص داخلي

Master of Medicine (Internal Medicine)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص زنان و زايمان

Master of Medicine (Obstetrics & Gynecology)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص چشم پزشكي

Master of Medicine (Ophthalmology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص ارتوپدي

Master of Medicine (Orthopedics)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص اطفال

Master of Medicine (Pediatrics)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص روانپزشكي

Master of Medicine (Psychiatry)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص راديولوژي

Master of Medicine (Radiology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص جراحي

Master of Medicine (Surgery)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص اورژانس

Master of Medicine (Emergency Medicine)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص تزريق خون

Master of Medicine (Transfusion Medicine)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص عصب شناسي

Advanced Master of Medicine (Neurology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص بيهوشي

Master of Medicine (Anesthesiology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص طب خانواده

Master of Medicine (Family Medicine)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي شيميايي

Master of Pathology (Chemical Pathology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي آناتومي

Master of Pathology (Anatomic Pathology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي ايمونولوژي

Master of Pathology (Clinical Immunology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي

(ژنتيك)

Master of Pathology (Medical Genetics)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي ميكروبيولوژي

Master of Pathology (Medical Microbiology)

73,460

16,010

واحددرسي

تخصص بهداشت عمومي

Master of Public Health

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي

Master of Pathology

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص خونشناسي

Master of Pathology (Hematology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آناتومي

Science (Anatomy)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پاتولوژي شيميايي

Science (Chemical Pathology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي عمومي

Science (Community Medicine)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي

Science (Medical Education)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ژنتيك

Science (Medical Genetics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ایمنی شناسی پرشکی

Science (Medical Immunology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

میکروبیولوژی

Science (Microbiology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي  انگل شناسي

Science (Medical Parasitology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك پزشكي

Science (Medical Physics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پاتولوژي

Science (Pathology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروشناسی

Science (Pharmacology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيولوژي

Science(physiology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم ورزشي

Science (Sports Science)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تغذيه

Science (Nutrition)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیهوشی

Clinical Sciences Anesthesiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

خونشناسی/ ایمنی شناسی

Clinical Sciences Hematology

/Immunology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

گوش و حلق و بینی

Clinical Sciences Otorhinolaryngology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشکی

Clinical Sciences Medicine

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زنان و زایمان

Clinical Sciences Obstetrics & Gynecology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

چشم پزشکی

Clinical Sciences Ophthalmology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ارتوپدی

Clinical Sciences Orthopedic

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اطفال

Clinical Science (Pediatrics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

روانپزشکی

Clinical Sciences Psychiatry

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

رادیولوژی

Clinical Sciences Radiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جراحی

Clinical Sciences Surgery

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشکی اورژانس

Clinical Sciences Emergency Medicine

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي هسته اي

Science (Nuclear Medicine)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرتو درماني

Clinical Sciences )Radiotherapy)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرتو پزشکی

Master of Science (Medical Radiation){Medical}

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اطفال

Science (Pediatrics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بازسازي

Science (Reconstructive Science)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اعصاب

Science (Neurosciences)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

سر و گردن

Master of Medicine

(Head & Neck Surgery)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.