پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

School of Chemical Engineering

(دانشكده مهندسي شيمي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فرایند کنترل واتوماسیون

Process Control & Automation

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی فرایندهای محیط زیست

Environmental & Bioprocess Engineering

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فرایند کاتالیز و تجزیه

Separation Process & Catalysis

ــــــــــــ

18,810

واحددرسي

مهندسي شيمي

Science (Chemical Engineering)

School of Civil Engineering

(دانشكده مهندسي عمران)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ــــــــــــ

18,810

واحد درسي و تحقيق

مهندسي سازه

Science in Structural Engineering

ــــــــــــ

18,810

واحد درسي و تحقيق

مهندسي محيط زیست

Science in Environmental Engineering

ــــــــــــ

18,810

واحد درسي و تحقيق

مدیریت پايدار رودخانه

Science Sustainable River Management

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی  مديريت ژئوتکنیک

Geotechnicand Management

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی منابع آب

Water Resources Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی راه و ترابري

Highway & Transportation Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي ژئوتكنيك

Geotechnical Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي محيط زیست

Environmental Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی سازه

Structural Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مدیریت و ژئوماتیک

Geomatic and Management

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي عمران

Science (Civil Engineering)

School of Mechanical Engineering

(دانشكده مهندسي مكانيك)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مكانيك كاربردي

Applied Mechanics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ترموديناميك و مكانيك سيال

Thermodynamics and Fluid Mechanics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

سیستم ساخت

Manufacturing System

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

School of Health Science

(دانشكده علوم بهداشت)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست پزشكي

Science (Biomedicine)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست مولكولي

Science (Molecular Biology)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشکی قانونی

Science (Forensic Science)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تغذيه

Science (Nutrition) [Health]

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرتو پزشکی

Science (Medical Radiation)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرستاري

Science (Nursing)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت عمومی

Science (Inter Disciplinary Health}

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت  زنان

Science (Women's Health)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اطلاعات بهداشت

Health Informatics

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت شغلي و محيط زيست

Environmental & Occupational Health

School of Dental Science

(دانشكده دندانپزشكي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

امراض لثه

Restorative Dentistry (Periodontics)

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

دندان سازی

Restorative Dentistry (Prosthodontics)

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

محافظت

Restorative Dentistry (Conservative)

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

دندان پزشكي اطفال

Paediatric Dentistry

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي

دندان پزشكي ترميمي

Restorative Dentistry

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

جراحی فک و دهان و دندان

Oral Maxillofacial Surgery

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

دندانپزشکی عمومی

Community Dentistry

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیولوژی دهان

Oral Biology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

دندان پزشكي ترميمي

Restorative Dentistry

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جراحی فک و دهان و دندان

Maxillofacial Surgery

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زیست ماده

Biomaterial

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ارتودنسی

Orthodontic

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

کاشت دندان

Dental Implantology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیولوژی و ایمنی شناسی دهان

Oral Biology / Immunology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

Bioethics

Bioethics

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ایمنی شناسی دهان

Oral Immunology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

دندانپزشکی

Master of Science

70,320

ــــــــــــ 

تحقيق

دندانپزشکی

Doctor of Science

 
 
 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

School of Chemical Engineering

(دانشكده مهندسي شيمي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فرایند کنترل واتوماسیون

Process Control & Automation

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی فرایندهای محیط زیست

Environmental & Bioprocess Engineering

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فرایند کاتالیز و تجزیه

Separation Process & Catalysis

ــــــــــــ

18,810

واحددرسي

مهندسي شيمي

Science (Chemical Engineering)

School of Civil Engineering

(دانشكده مهندسي عمران)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ــــــــــــ

18,810

واحد درسي و تحقيق

مهندسي سازه

Science in Structural Engineering

ــــــــــــ

18,810

واحد درسي و تحقيق

مهندسي محيط زیست

Science in Environmental Engineering

ــــــــــــ

18,810

واحد درسي و تحقيق

مدیریت پايدار رودخانه

Science Sustainable River Management

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی  مديريت ژئوتکنیک

Geotechnicand Management

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی منابع آب

Water Resources Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی راه و ترابري

Highway & Transportation Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي ژئوتكنيك

Geotechnical Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي محيط زیست

Environmental Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی سازه

Structural Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مدیریت و ژئوماتیک

Geomatic and Management

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي عمران

Science (Civil Engineering)

School of Mechanical Engineering

(دانشكده مهندسي مكانيك)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مكانيك كاربردي

Applied Mechanics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ترموديناميك و مكانيك سيال

Thermodynamics and Fluid Mechanics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

سیستم ساخت

Manufacturing System

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

School of Health Science

(دانشكده علوم بهداشت)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست پزشكي

Science (Biomedicine)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست مولكولي

Science (Molecular Biology)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشکی قانونی

Science (Forensic Science)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تغذيه

Science (Nutrition) [Health]

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرتو پزشکی

Science (Medical Radiation)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرستاري

Science (Nursing)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت عمومی

Science (Inter Disciplinary Health}

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت  زنان

Science (Women's Health)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اطلاعات بهداشت

Health Informatics

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت شغلي و محيط زيست

Environmental & Occupational Health

School of Dental Science

(دانشكده دندانپزشكي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

امراض لثه

Restorative Dentistry (Periodontics)

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

دندان سازی

Restorative Dentistry (Prosthodontics)

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

محافظت

Restorative Dentistry (Conservative)

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

دندان پزشكي اطفال

Paediatric Dentistry

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي

دندان پزشكي ترميمي

Restorative Dentistry

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

جراحی فک و دهان و دندان

Oral Maxillofacial Surgery

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

دندانپزشکی عمومی

Community Dentistry

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیولوژی دهان

Oral Biology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

دندان پزشكي ترميمي

Restorative Dentistry

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جراحی فک و دهان و دندان

Maxillofacial Surgery

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زیست ماده

Biomaterial

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ارتودنسی

Orthodontic

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

کاشت دندان

Dental Implantology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیولوژی و ایمنی شناسی دهان

Oral Biology / Immunology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

Bioethics

Bioethics

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ایمنی شناسی دهان

Oral Immunology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

دندانپزشکی

Master of Science

70,320

ــــــــــــ 

تحقيق

دندانپزشکی

Doctor of Science

 
 
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies