پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

School of Management

(دانشكده مديريت)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA

Business Administration (MBA)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

E-MBA

Business Administration(e-MBA)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA (تجارت بين الملل)

Business Administration(International Business)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA(توسعه پايدار)

Business Administration(Sustainable Development)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA (مهندسي مديريت، علوم خدماتي)

Business Administration(Service Science, Management, Engineering)

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

عمليات  و تولید

Operations & Production

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت

Arts (Management)

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

حسابداري

Arts (Accounting)

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مالي

Arts (Finance)

66,800

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

DBA

Doctor of Business Administration

School of Biological Science

(دانشكده علوم زيستي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست گياهي

(آبزي)

Science (Aquatic Biology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

حشره شناسي كاربردي

Science (Applied Entomology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بايو تكنولوژي

Science (Biotechnology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیولوژی محيط زيست

Science (Environmental Biology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پاتولوژي گياهي

Science (Plant Pathology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انگل شناسي كاربردي

Science (Applied Parasitology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ميكروبيولوژي

Science (Microbiology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

گياه شناسي

Science (Botany)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جانور شناسي

Science (Zoology)

School of Social Science

(دانشكده علوم اجتماعي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,210

واحددرسي

مديريت اقتصاد

Master of Economics Management (MEM)

 ــــــــــــــــ

19,750

تحقيق

علوم اجتماعي (مددکاری)

 

Master of Social Work

 ــــــــــــــــ

19,750

تحقيق

مطالعات سياسي و بين المللي (مطالعات اروپا)

Master of International and Diplomacy Studies(European Studies)

 ــــــــــــــــ

17,530

واحددرسي

مديريت اجرايي عمومي

Public Administration (MPA)

 ــــــــــــــــ

18,810

تحقيق

مدیریت گسترش اسلام

Islamic Development Management

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انسان شناسي  و جامعه شناسي

Social Science Anthropology/Sociology

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اقتصاد

Social Science (Economics)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

گسترش مديريت و برنامه ريزي

Social Science (Development Planning & Management)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم سياسي

Social Science (Political Science)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم اجتماعي (مددکاری)

 

Social Science (Social Work)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مدیریت گسترش اسلام

Social Science( Islamic Development Management)

School of Electrical & Electronic Engineering

( دانشكده مهندسي برق و الكترونيك)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

مهندسي سيستمهاي الكترونيك و طراحي

Science (Electronic System Design Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي الكترونيك

Science (Electrical & Electronic Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

میکرو الکترونیک

Microelectronics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برق قدرت

Power Systems and Electrical Machine

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

كنترل و اتوماسيون

Control and Automation

18,410

18,410

تحقيق

ارتباطات

Communication

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی كامپيوتر

Computer Engineering

School of Material & Mineral Resource Engineering

(دانشكده مهندسي مواد و منابع معدني)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

18,810

واحددرسي

مهندسي مواد

Science (Materials Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مواد و تکنولوژی

Materials & New Technology

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي منابع معدني

Science (Mineral Resources Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي پليمر

Science (Polymer Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فرايند مواد معدني و معادن

Mining & Mineral Processing

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي مواد

Science (Materials Engineering)

School of Aerospace Engineering

(دانشكده مهندسي هوانوردي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

هوانوردی

Aeronautics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تکنولوژی ماهواره

Satellite Technology

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي هوا فضا

Science (Aerospace Engineering

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

School of Management

(دانشكده مديريت)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA

Business Administration (MBA)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

E-MBA

Business Administration(e-MBA)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA (تجارت بين الملل)

Business Administration(International Business)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA(توسعه پايدار)

Business Administration(Sustainable Development)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA (مهندسي مديريت، علوم خدماتي)

Business Administration(Service Science, Management, Engineering)

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

عمليات  و تولید

Operations & Production

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت

Arts (Management)

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

حسابداري

Arts (Accounting)

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مالي

Arts (Finance)

66,800

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

DBA

Doctor of Business Administration

School of Biological Science

(دانشكده علوم زيستي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست گياهي

(آبزي)

Science (Aquatic Biology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

حشره شناسي كاربردي

Science (Applied Entomology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بايو تكنولوژي

Science (Biotechnology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیولوژی محيط زيست

Science (Environmental Biology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پاتولوژي گياهي

Science (Plant Pathology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انگل شناسي كاربردي

Science (Applied Parasitology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ميكروبيولوژي

Science (Microbiology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

گياه شناسي

Science (Botany)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جانور شناسي

Science (Zoology)

School of Social Science

(دانشكده علوم اجتماعي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,210

واحددرسي

مديريت اقتصاد

Master of Economics Management (MEM)

 ــــــــــــــــ

19,750

تحقيق

علوم اجتماعي (مددکاری)

 

Master of Social Work

 ــــــــــــــــ

19,750

تحقيق

مطالعات سياسي و بين المللي (مطالعات اروپا)

Master of International and Diplomacy Studies(European Studies)

 ــــــــــــــــ

17,530

واحددرسي

مديريت اجرايي عمومي

Public Administration (MPA)

 ــــــــــــــــ

18,810

تحقيق

مدیریت گسترش اسلام

Islamic Development Management

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انسان شناسي  و جامعه شناسي

Social Science Anthropology/Sociology

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اقتصاد

Social Science (Economics)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

گسترش مديريت و برنامه ريزي

Social Science (Development Planning & Management)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم سياسي

Social Science (Political Science)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم اجتماعي (مددکاری)

 

Social Science (Social Work)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مدیریت گسترش اسلام

Social Science( Islamic Development Management)

School of Electrical & Electronic Engineering

( دانشكده مهندسي برق و الكترونيك)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

مهندسي سيستمهاي الكترونيك و طراحي

Science (Electronic System Design Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي الكترونيك

Science (Electrical & Electronic Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

میکرو الکترونیک

Microelectronics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برق قدرت

Power Systems and Electrical Machine

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

كنترل و اتوماسيون

Control and Automation

18,410

18,410

تحقيق

ارتباطات

Communication

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی كامپيوتر

Computer Engineering

School of Material & Mineral Resource Engineering

(دانشكده مهندسي مواد و منابع معدني)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

18,810

واحددرسي

مهندسي مواد

Science (Materials Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مواد و تکنولوژی

Materials & New Technology

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي منابع معدني

Science (Mineral Resources Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي پليمر

Science (Polymer Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فرايند مواد معدني و معادن

Mining & Mineral Processing

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي مواد

Science (Materials Engineering)

School of Aerospace Engineering

(دانشكده مهندسي هوانوردي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

هوانوردی

Aeronautics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تکنولوژی ماهواره

Satellite Technology

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي هوا فضا

Science (Aerospace Engineering

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies