پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

School of Educational Studies

(دانشكده آموزش)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

آموزش

Education (Curriculum & Instruction)

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

علوم آموزشي

Education (Science Education)

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

مالتي مديا و تكنولوژي آموزشي

Education (Educational Technology & Multimedia)

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

آموزش زبان انگليسي

Education(TESOL)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش ریاضی

Science & Mathematics Education

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برنامه ریزی تحصیلی

Curriculum & Instruction

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مشاوره و روانشناسی آموزشی

Educational Psychology, Psychometric & Counseling

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات سیاست و رهبری

Professional Educational, Leaderships & Policy Studies

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش فناوری اطلاعات و چند رسانه ای

Multimedia Education & IT

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش فلسفه و اجتماع

Social & Philosophy of Education

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش زبان و ادبیات

Language Education & Literacy

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش مطالعات  جامعه

Social Studies Education

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش برنامه ريزي درسي

Education (Curriculum Studies)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

مديريت و اجراي آموزشي

Education (Educational Administration & Management)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش هوش سنجي و ارزيابي

Education (Psychometric & Educational Evaluation)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش علوم

Education (Science Education)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش زبان انگليسي

Education (English Language Education/TESOL)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

تكنولوژي آموزشي

Education (Educational Technology)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

روانشناسي آموزشي

Education (Education Psychology)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

مشاوره   و راهنمایی

Education (Guidance and Counseling)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

مشاوره

Counseling

73,460

 ــــــــــــــــ

تحقیق

دکترا

Doctor of Education

School of Distance Education

(دانشكده آموزش از راه دور)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش از راه دور

(غیر حضوری)

Arts (Distance Education)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جغرافيا

Arts (Geography)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ادبيات

Arts (Literature)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تاريخ

Arts (History)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تکنولوژی آموزش

Arts (Educational Technology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انسان شناسي  و جامعه شناسي

Social Science (Anthropology

Sociology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اقتصاد

Social Science (Economics)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم سياسي

Social Science (Political Science)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت

Arts (Management)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زبان

Arts (Language Studies)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست شناسي

Science(Biology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت و امنيت شغلي

Science(Occupational Safety and Health)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

محيط زيست

Science(Environmental Science)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك

Science (Physics)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شيمي

Science (Chemistry)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

رياضي

Science (Mathematics)

School of Pharmacy

(دانشكده داروسازي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

70,320

24,610

واحددرسي

دارو سازي باليني

Pharmacy (Clinical Pharmacy)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فیزیولوژی پزشکی

Science (Medical Physiology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروشناسى و سم شناسی

Pharmacology & Toxicology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

میکربیولوژی پزشکی

Science (Microbiology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بایوتکنولوژی

Biotechnology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروسازی (بالینی)

Clinical Pharmacy

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

روشهاي سنتز و آناليز دارو

Methods of Drug Analysis & Synthesis

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعه عملکرد دارو

Pharmacokinetics

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

متابولیسم دارو

Drug Metabolism

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

طي سنتي گیاه پزشکی

Traditional Medicine/Herbal Medicine

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اعصاب

Master of Science (Neurosciences)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تكنولوژي داروئي

Pharmaceutical Technology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شیمی دارویی

Pharmaceutical Chemistry

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروسازي اجتماعي  و اجرايي

Social & Administrative Pharmacy

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مدلسازی مولکولی و بیو اینفورماتیک

Bioinformatics and Molecular Modeling

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه USM

School of Educational Studies

(دانشكده آموزش)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

آموزش

Education (Curriculum & Instruction)

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

علوم آموزشي

Education (Science Education)

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

مالتي مديا و تكنولوژي آموزشي

Education (Educational Technology & Multimedia)

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

آموزش زبان انگليسي

Education(TESOL)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش ریاضی

Science & Mathematics Education

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برنامه ریزی تحصیلی

Curriculum & Instruction

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مشاوره و روانشناسی آموزشی

Educational Psychology, Psychometric & Counseling

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات سیاست و رهبری

Professional Educational, Leaderships & Policy Studies

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش فناوری اطلاعات و چند رسانه ای

Multimedia Education & IT

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش فلسفه و اجتماع

Social & Philosophy of Education

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش زبان و ادبیات

Language Education & Literacy

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش مطالعات  جامعه

Social Studies Education

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش برنامه ريزي درسي

Education (Curriculum Studies)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

مديريت و اجراي آموزشي

Education (Educational Administration & Management)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش هوش سنجي و ارزيابي

Education (Psychometric & Educational Evaluation)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش علوم

Education (Science Education)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش زبان انگليسي

Education (English Language Education/TESOL)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

تكنولوژي آموزشي

Education (Educational Technology)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

روانشناسي آموزشي

Education (Education Psychology)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

مشاوره   و راهنمایی

Education (Guidance and Counseling)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

مشاوره

Counseling

73,460

 ــــــــــــــــ

تحقیق

دکترا

Doctor of Education

School of Distance Education

(دانشكده آموزش از راه دور)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش از راه دور

(غیر حضوری)

Arts (Distance Education)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جغرافيا

Arts (Geography)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ادبيات

Arts (Literature)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تاريخ

Arts (History)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تکنولوژی آموزش

Arts (Educational Technology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انسان شناسي  و جامعه شناسي

Social Science (Anthropology

Sociology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اقتصاد

Social Science (Economics)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم سياسي

Social Science (Political Science)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت

Arts (Management)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زبان

Arts (Language Studies)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست شناسي

Science(Biology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت و امنيت شغلي

Science(Occupational Safety and Health)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

محيط زيست

Science(Environmental Science)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك

Science (Physics)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شيمي

Science (Chemistry)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

رياضي

Science (Mathematics)

School of Pharmacy

(دانشكده داروسازي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

70,320

24,610

واحددرسي

دارو سازي باليني

Pharmacy (Clinical Pharmacy)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فیزیولوژی پزشکی

Science (Medical Physiology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروشناسى و سم شناسی

Pharmacology & Toxicology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

میکربیولوژی پزشکی

Science (Microbiology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بایوتکنولوژی

Biotechnology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروسازی (بالینی)

Clinical Pharmacy

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

روشهاي سنتز و آناليز دارو

Methods of Drug Analysis & Synthesis

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعه عملکرد دارو

Pharmacokinetics

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

متابولیسم دارو

Drug Metabolism

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

طي سنتي گیاه پزشکی

Traditional Medicine/Herbal Medicine

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اعصاب

Master of Science (Neurosciences)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تكنولوژي داروئي

Pharmaceutical Technology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شیمی دارویی

Pharmaceutical Chemistry

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروسازي اجتماعي  و اجرايي

Social & Administrative Pharmacy

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مدلسازی مولکولی و بیو اینفورماتیک

Bioinformatics and Molecular Modeling

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.