پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UM

Faculty of Medicine

(دانشكده پزشکی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

5 سال

160,258

کارشناسی پزشکی و کارشناسی جراحی

BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (MBBS)

4 سال

29,258

کارشناسی علوم زیست پزشکی

BACHELOR OF BIOMEDICAL SCIENCE

4 سال

29,543

کارشناسی علوم پرستاری

BACHELOR OF NURSING SCIENCE

Faculty of Education

(دانشكده اموزش)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

4 سال

14,446

کارشناسي مشاوره

BACHELOR OF COUNSELING

4 سال

14,217

کارشناسي آموزش زبان به عنوان زبان دوم

BACHELOR OF EDUCATION TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

4 سال

14,598

کارشناسي آموزش کودکان

BACHELOR OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Cultural Center

(مرکز فرهنگی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال

12,796

کارشناسي موسیقی

BACHELOR OF MUSIC

3 سال

12,710

کارشناسي نمایش

BACHELOR OF DRAMA

3 سال

12,796

کارشناسي رقص

BACHELOR OF DANCE

Faculty of Science

(دانشكده علوم)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3.5 سال

10,602

کارشناسی علم مواد

Bachelor of Science (Material Science)

3.5 سال

12,467

کارشناسی شيمي

Bachelor of Science (Chemistry)

3.5 سال

12,467

کارشناسی شيمي كاربردي

Bachelor of Science (APPLIED Chemistry)

3.5 سال

10,534

کارشناسي

اكولوژي و گوناگوني زيستي

Bachelor of Science (Ecology and Biodiversity)

3.5 سال

10,600

کارشناسی فيزيك

Bachelor of Science (Physics)

3.5 سال

12,767

کارشناسی علوم

(زمين شناسي )

Bachelor of Science (Geology)

3.5 سال

10,600

کارشناسی

علوم و مديريت محيط زيست

Bachelor of Science in Environmental Management

3.5 سال

12,767

کارشناسی علوم

)زمين شناسي كاربردي)

Bachelor of Science (Applied Geology)

3.5 سال

10,484

کارشناسی بيو شيمي

Bachelor of Science (Biochemistry)

3.5 سال

10,600

کارشناسی سلامتی زیستی

Bachelor of Science Bio health

3.5 سال

10,600

کارشناسی

ژنتيك

Bachelor of Science Genetics

3.5 سال

10,534

کارشناسی

رياضيات

Bachelor of Science Mathematics

3.5 سال

10,700

کارشناسی ریاضیات کاربردی

Bachelor of Science Applied Mathematics

3.5 سال

12,767

کارشناسی بيوتكنولوژي

Bachelor of Science (Biotechnology)

4 سال

11,986

کارشناسی علوم

آماری

Bachelor of Science in Actuarial Science

3.5 سال

10,434

کارشناسی ميكروبيولوژي

Bachelor of Science (Microbiology)

3.5 سال

10,534

كارشناسي علوم مطالعات علوم و فناوری

Bachelor of Science in Science and Technology Studies

3.5 سال

10,650

کارشناسی آمار

Bachelor of Science in Statistics

3.5 سال

12,617

کارشناسی بايواينفورماتيك

Bachelor of Science (Bioinformatics)

Faculty of Language & Linguistics

(دانشکده زبان و زبانشناسی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3.5 سال

12,096

کارشناسی زبان و زبانشناسی عربی

Bachelor of Arabic Language & Linguistics

3.5 سال

12,029

کارشناسی زبان و زبانشناسی ژاپنی

Bachelor of Japanese Language & Linguistics

3.5 سال

12,062

کارشناسی زبان و زبانشناسی چینی

Bachelor of Chinese Language & Linguistics

3.5 سال

12,062

کارشناسی زبان و زبانشناسی تامیل

Bachelor of Tamil Language & Linguistics

3.5 سال

12,229

کارشناسی زبان و زبانشناسی انگلیسی

Bachelor of English Language & Linguistics

3.5 سال

12,029

کارشناسی زبان و زبانشناسی فرانسوی

Bachelor of French Language & Linguistics

3.5 سال

12,029

کارشناسی زبان و زبانشناسی آلمانی

Bachelor of German Language & Linguistics

3.5 سال

12,029

کارشناسی زبان و زبانشناسی اسپانیایی

Bachelor of Spanish Language & Linguistics

3.5 سال

12,029

کارشناسی زبان و زبانشناسی ایتالیایی

Bachelor of Italian Language & Linguistics

Faculty of Sport Science

(دانشكده علوم ورزشی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3.5 سال

14,029

کارشناسی علوم مدیریت ورزشی

Bachelor of Sport Management Science

3.5 سال

14,250

کارشناسی علوم ورزشی (علم تمرین)

Bachelor of Sport Science (Exercise Science)

Faculty of Computer Science & Information Technology

(دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3.5 سال

15,784

کارشناسی علوم کامپیوتر (سیستم رایانه و شبکه)

Bachelor of Computer Science (Computer System and Network)

3.5 سال

15,784

کارشناسی علوم کامپیوتر (هوش مصنوعی)

Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence)

3.5 سال

15,784

کارشناسی علوم کامپیوتر(سیستم اطلاعات

Bachelor of Computer Science (Information System)

3.5 سال

15,784

کارشناسی علوم کامپیوتر

Bachelor of Computer Science (Software Engineering)

3.5 سال

15,584

کارشناسی فناوری اطلاعات (چندرسانه ای)

Bachelor of Information Technology (Multimedia)

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UM

Faculty of Medicine

(دانشكده پزشکی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

5 سال

160,258

کارشناسی پزشکی و کارشناسی جراحی

BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (MBBS)

4 سال

29,258

کارشناسی علوم زیست پزشکی

BACHELOR OF BIOMEDICAL SCIENCE

4 سال

29,543

کارشناسی علوم پرستاری

BACHELOR OF NURSING SCIENCE

Faculty of Education

(دانشكده اموزش)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

4 سال

14,446

کارشناسي مشاوره

BACHELOR OF COUNSELING

4 سال

14,217

کارشناسي آموزش زبان به عنوان زبان دوم

BACHELOR OF EDUCATION TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

4 سال

14,598

کارشناسي آموزش کودکان

BACHELOR OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Cultural Center

(مرکز فرهنگی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3 سال

12,796

کارشناسي موسیقی

BACHELOR OF MUSIC

3 سال

12,710

کارشناسي نمایش

BACHELOR OF DRAMA

3 سال

12,796

کارشناسي رقص

BACHELOR OF DANCE

Faculty of Science

(دانشكده علوم)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3.5 سال

10,602

کارشناسی علم مواد

Bachelor of Science (Material Science)

3.5 سال

12,467

کارشناسی شيمي

Bachelor of Science (Chemistry)

3.5 سال

12,467

کارشناسی شيمي كاربردي

Bachelor of Science (APPLIED Chemistry)

3.5 سال

10,534

کارشناسي

اكولوژي و گوناگوني زيستي

Bachelor of Science (Ecology and Biodiversity)

3.5 سال

10,600

کارشناسی فيزيك

Bachelor of Science (Physics)

3.5 سال

12,767

کارشناسی علوم

(زمين شناسي )

Bachelor of Science (Geology)

3.5 سال

10,600

کارشناسی

علوم و مديريت محيط زيست

Bachelor of Science in Environmental Management

3.5 سال

12,767

کارشناسی علوم

)زمين شناسي كاربردي)

Bachelor of Science (Applied Geology)

3.5 سال

10,484

کارشناسی بيو شيمي

Bachelor of Science (Biochemistry)

3.5 سال

10,600

کارشناسی سلامتی زیستی

Bachelor of Science Bio health

3.5 سال

10,600

کارشناسی

ژنتيك

Bachelor of Science Genetics

3.5 سال

10,534

کارشناسی

رياضيات

Bachelor of Science Mathematics

3.5 سال

10,700

کارشناسی ریاضیات کاربردی

Bachelor of Science Applied Mathematics

3.5 سال

12,767

کارشناسی بيوتكنولوژي

Bachelor of Science (Biotechnology)

4 سال

11,986

کارشناسی علوم

آماری

Bachelor of Science in Actuarial Science

3.5 سال

10,434

کارشناسی ميكروبيولوژي

Bachelor of Science (Microbiology)

3.5 سال

10,534

كارشناسي علوم مطالعات علوم و فناوری

Bachelor of Science in Science and Technology Studies

3.5 سال

10,650

کارشناسی آمار

Bachelor of Science in Statistics

3.5 سال

12,617

کارشناسی بايواينفورماتيك

Bachelor of Science (Bioinformatics)

Faculty of Language & Linguistics

(دانشکده زبان و زبانشناسی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3.5 سال

12,096

کارشناسی زبان و زبانشناسی عربی

Bachelor of Arabic Language & Linguistics

3.5 سال

12,029

کارشناسی زبان و زبانشناسی ژاپنی

Bachelor of Japanese Language & Linguistics

3.5 سال

12,062

کارشناسی زبان و زبانشناسی چینی

Bachelor of Chinese Language & Linguistics

3.5 سال

12,062

کارشناسی زبان و زبانشناسی تامیل

Bachelor of Tamil Language & Linguistics

3.5 سال

12,229

کارشناسی زبان و زبانشناسی انگلیسی

Bachelor of English Language & Linguistics

3.5 سال

12,029

کارشناسی زبان و زبانشناسی فرانسوی

Bachelor of French Language & Linguistics

3.5 سال

12,029

کارشناسی زبان و زبانشناسی آلمانی

Bachelor of German Language & Linguistics

3.5 سال

12,029

کارشناسی زبان و زبانشناسی اسپانیایی

Bachelor of Spanish Language & Linguistics

3.5 سال

12,029

کارشناسی زبان و زبانشناسی ایتالیایی

Bachelor of Italian Language & Linguistics

Faculty of Sport Science

(دانشكده علوم ورزشی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3.5 سال

14,029

کارشناسی علوم مدیریت ورزشی

Bachelor of Sport Management Science

3.5 سال

14,250

کارشناسی علوم ورزشی (علم تمرین)

Bachelor of Sport Science (Exercise Science)

Faculty of Computer Science & Information Technology

(دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (دلار)

رشته

Program

3.5 سال

15,784

کارشناسی علوم کامپیوتر (سیستم رایانه و شبکه)

Bachelor of Computer Science (Computer System and Network)

3.5 سال

15,784

کارشناسی علوم کامپیوتر (هوش مصنوعی)

Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence)

3.5 سال

15,784

کارشناسی علوم کامپیوتر(سیستم اطلاعات

Bachelor of Computer Science (Information System)

3.5 سال

15,784

کارشناسی علوم کامپیوتر

Bachelor of Computer Science (Software Engineering)

3.5 سال

15,584

کارشناسی فناوری اطلاعات (چندرسانه ای)

Bachelor of Information Technology (Multimedia)

 

1

2

 

1

2

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام

ترم اول : 2 ژوئن

ترم دوم : 2 دسامبر

 شروع ترم دانشگده کارشناسی
ترم اول  : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 30 اپریل
ترم دوم : 15 اکتبر

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام

ترم اول : 2 ژوئن

ترم دوم : 2 دسامبر

 شروع ترم دانشگده کارشناسی
ترم اول  : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 30 اپریل
ترم دوم : 15 اکتبر

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches