گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UM

Faculty of Languages and Linguistics  

دانشكده زبان و زبان شناسي

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

15,160

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

كارشناسي ارشد

انگليسي به عنوان زبان دوم

 

Master of English as Second Languages

16,660

واحد درسي و تحقيق

15,160

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

كارشناسي ارشد

مطالعات زبانهاي مدرن

Master of Modern

Languages Studies

16,660

واحد درسي و تحقيق

15,160

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

كارشناسي ارشد زبانشناسي

Master of Linguistics

16,660

واحد درسي و تحقيق

21,395

4 ترم

تحقيق 

ــــــــــ

دكترا

Doctor of Philosophy

Faculty of law  

دانشكده حقوق

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

12,730

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق 

كارشناسي ارشد

حقوق

Master of Law

14,848

واحد درسي

16,705

واحد درسي و تحقيق

16,000

2 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

حقوق تطبيقي

Comparative law

15,136

2 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

حقوق جزا

Master of Criminal Justice

26,695

4 ترم

تحقيق 

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

Faculty of Medicine  

دانشكده پزشكي

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

داروسازي

Pharmacy

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

فيزيولوژي

Physiology

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

داروشناسى

Pharmacology

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

ميكروبيولوژي

Medical Microbiology

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

انگل‌ شناسي‌

Parasitology

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

پزشكي مولكولي

Master of Medical Science  Molecular Medicine

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

آناتومي

Master of Medical Science  Anatomy

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

آسیب شناسی

Master of Medical Science in Clinical Pathology

17,256

4 سال

ــــــــــ

واحد درسي

كارشناسي فيريك پزشكي

 

Master of Medical Physics

14,860

4 سال

ــــــــــ

واحد درسي

پرستاري

Nursing Science

25,940

4 سال

ــــــــــ

واحد درسي

بهداشت عمومي

Medical Science in Public Health

59,488

4 سال

ــــــــــ

واحد درسي

فيزيولوژي

Medical Science Physiology

12,700

4 سال

ــــــــــ

واحد درسي

بهداشت عمومي

Public Health

44,350

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

دكتراي بهداشت عمومي

Public Health

44,350

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

تخصص پزشكي

Doctor of Medicine

40,085

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

Academy of Islamic Studies  

دانشكده علوم اسلامي

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

19,544

4 ترم

ــــــــــ

تحقيق

دين

Shariah

11,550

4 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

كارشناسي ارشد

اصول دين

Usuluddin

11,065

تحقيق

9,821

4 ترم

ــــــــــ

تحقيق

كارشناسي ارشد مطالعات اسلامي

Islamic Studies

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

فقه و اصول

Fiqh & Usul

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

دین  و اقتصاد

Shariah &  Economy

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

دین و مدیریت

Shariah &  Management

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

دین و حقوق

Shariah &  Law

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

11,550

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

دین و شریعت

Shariah

11,065

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

عقیده و فکر اسلامی

Aqidah & Islamic Thought

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

قرآن و حدیث

Al-Quran & Al-Hadith

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

تاریخ اسلام و تمدن

Islamic History & Civilization

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

توسعه انسانی

Dakwak & Human Development

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

11,123

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

مطالعات اسلامی

Islamic Studies

21,410

4 ترم

ــــــــــ

تحقيق

دكترا

Doctor of philosophy


ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UM

Faculty of Languages and Linguistics  

دانشكده زبان و زبان شناسي

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

15,160

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

كارشناسي ارشد

انگليسي به عنوان زبان دوم

 

Master of English as Second Languages

16,660

واحد درسي و تحقيق

15,160

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

كارشناسي ارشد

مطالعات زبانهاي مدرن

Master of Modern

Languages Studies

16,660

واحد درسي و تحقيق

15,160

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

كارشناسي ارشد زبانشناسي

Master of Linguistics

16,660

واحد درسي و تحقيق

21,395

4 ترم

تحقيق 

ــــــــــ

دكترا

Doctor of Philosophy

Faculty of law  

دانشكده حقوق

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

12,730

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق 

كارشناسي ارشد

حقوق

Master of Law

14,848

واحد درسي

16,705

واحد درسي و تحقيق

16,000

2 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

حقوق تطبيقي

Comparative law

15,136

2 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

حقوق جزا

Master of Criminal Justice

26,695

4 ترم

تحقيق 

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

Faculty of Medicine  

دانشكده پزشكي

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

داروسازي

Pharmacy

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

فيزيولوژي

Physiology

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

داروشناسى

Pharmacology

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

ميكروبيولوژي

Medical Microbiology

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

انگل‌ شناسي‌

Parasitology

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

پزشكي مولكولي

Master of Medical Science  Molecular Medicine

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

آناتومي

Master of Medical Science  Anatomy

59,488

4 سال

ــــــــــ

تحقيق

آسیب شناسی

Master of Medical Science in Clinical Pathology

17,256

4 سال

ــــــــــ

واحد درسي

كارشناسي فيريك پزشكي

 

Master of Medical Physics

14,860

4 سال

ــــــــــ

واحد درسي

پرستاري

Nursing Science

25,940

4 سال

ــــــــــ

واحد درسي

بهداشت عمومي

Medical Science in Public Health

59,488

4 سال

ــــــــــ

واحد درسي

فيزيولوژي

Medical Science Physiology

12,700

4 سال

ــــــــــ

واحد درسي

بهداشت عمومي

Public Health

44,350

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

دكتراي بهداشت عمومي

Public Health

44,350

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

تخصص پزشكي

Doctor of Medicine

40,085

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

Academy of Islamic Studies  

دانشكده علوم اسلامي

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

19,544

4 ترم

ــــــــــ

تحقيق

دين

Shariah

11,550

4 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

كارشناسي ارشد

اصول دين

Usuluddin

11,065

تحقيق

9,821

4 ترم

ــــــــــ

تحقيق

كارشناسي ارشد مطالعات اسلامي

Islamic Studies

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

فقه و اصول

Fiqh & Usul

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

دین  و اقتصاد

Shariah &  Economy

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

دین و مدیریت

Shariah &  Management

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

دین و حقوق

Shariah &  Law

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

11,550

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

دین و شریعت

Shariah

11,065

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

عقیده و فکر اسلامی

Aqidah & Islamic Thought

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

قرآن و حدیث

Al-Quran & Al-Hadith

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

تاریخ اسلام و تمدن

Islamic History & Civilization

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

10,306

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق 

توسعه انسانی

Dakwak & Human Development

9,821

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

11,123

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

مطالعات اسلامی

Islamic Studies

21,410

4 ترم

ــــــــــ

تحقيق

دكترا

Doctor of philosophy

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.