پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UM
Academy of Islamic Studies
دانشكده علوم اسلامي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
20,390
تحقيق
ــــــــــــــــــــــــ
دين
Shariah
20,390
تحقيق
ــــــــــــــــــــــــ
اصول دين
Usuluddin
20,390
تحقيق
ـــــــــــــــ
مطالعات اسلامي
Islamic Studies
10,970
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
فقه و اصول
Master of Shariah
(Fiqh & Usul)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
دین و اقتصاد
Master of Shariah
(Shariah & Economy)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
دین و مدیریت
Master of Shariah
(Shariah & Management)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
دین و حقوق
Master of Shariah
(Shariah & Law)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
سیاست شریعه
Master of Shariah
(Siasah Syar’iyyah)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
عقیده و فکر اسلامی
Master of Usuluddin
(Aqidah & Islamic Thought
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
قرآن و حدیث
Master of Usuluddin
(Al-Quran & Al-Hadith)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
تاریخ اسلام و تمدن
Master of Usuluddin
(Islamic History & Civilization)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
توسعه انسانی
Master of Usuluddin
(Dakwak & Human Development)
10,385
تحقیق
10,443
ـــــــــــــــ
تحقیق
علوم اسلامی
Master of Islamic Studies
Faculty of Languages and Linguistics
دانشكده زبان و زبان شناسي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
15,980
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
انگليسي به عنوان زبان دوم
Master of English as Second Languages
15,980
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
زبانشناسي
Master of Linguistics
20,375
تحقيق
ـــــــــــــــ
دكترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Engineering
دانشكده فني و مهندسي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
18,703
ـــــــــــــــ
تحقيق
علوم مهندسي
Master of Engineering Science
36,093
ـــــــــــــــ
واحد درسی
کارشناسی ارشد فنی و مهندسی (ساخت)
Master of Engineering(Manufacturing)
36,093
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مهندسي مخابرات
Master of Engineering (Telecommunication)
36,093
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مکاترونیک
Master of Engineering (Mechatronics)
39,123
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مهندسی صنایع الکترونیک و کنترل
Master of Engineering
(Industrial Electronics and Control)
35,493
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مهندسی مکانیک
Master of Engineering
(Mechanical)
36,093
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مهندسی فناوری مواد
Master of Engineering
(Material Engineering and Technology)
39,123
ـــــــــــــــ
واحد درسی
حفاظت و امنيت محيط زيست
Master of Engineering
(Safety ,Health & Environment)
35,905
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مهندسي پزشكي
Master of Engineering
(Biomedical)
29,725
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Education
دانشكده آموزش
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
19,235
ـــــــــــــــ
تحقیق
مشاوره
Master of Counseling
19,367
ـــــــــــــــ
تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش کودکان
Master of Early Childhood Education
17,375
واحد درسی و تحقیق
19,367
ـــــــــــــــ
تحقیق
آموزش روانشناسي
Master of Education
(Sociology of Education)
17,375
واحد درسی و تحقیق
19,367
ـــــــــــــــ
تحقیق
آموزش علوم اجتماعی
Master of Education
(Social Science Education )
17,375
واحد درسی و تحقیق
19,367
ـــــــــــــــ
تحقیق
آموزش ارزيابى
Master of Education
(Value Education)
17,375
واحد درسی و تحقیق
19,367
ـــــــــــــــ
تحقیق
آموزش علوم بهداشت
Master of Education
(Health Education)
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
برنامه ریزی ‌تحصيلي
Master of Education
(Curriculum Development)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (طراحی و اجرا)
Master of Education
(Planning and Administration)
19,367
تحقیق
19,582
ـــــــــــــــ
تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (آموزش هنر)
Master of Education
(Art Education)
واحد درسی و تحقیق
17,975
ـــــــــــــــ
تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (فیزیولوژی آموزش)
Master of Education
(physiology of Education)
واحد درسی و تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
روانشناسی آموزشی
Master of Education
(Educational Psychology)
19,367
تحقیق
17,675
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (سنجش و ارزیابی)
Master of Education
(Measurement and Evaluation)
19,376
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش اجتماعی
Master of Education
(Special Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (آموزش فیزیکی)
Master of Education
(Physical Education)
19,367
تحقیق
17,675
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (آموزش علوم)
Master of Education
(Science Education)
19,667
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش ریاضی
Master of Education
(Mathematics Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش مطالعات اسلامی
Master of Education
(Islamic Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش زبان
Master of Education
(Language Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش زبان انگليسي
Master of Education
(English Language Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش زبان عربي
Master of Education
(Arabic Language Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مديريت آموزشي
Educational Management
19,367
تحقیق
19,582
ـــــــــــــــ
تحقیق
تكنولوژي آموزشي
Instructional Technology
واحد درسی و تحقیق
18,920
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزشي رياضي با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
Mathematics Education with Information and Communication Technology
19,379
تحقیق
18,920
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزشي علوم با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
Master of Science Education with Information and Communication and Technology
19,379
تحقیق
37,615
واحد درسی و تحقیق
ـــــــــــــــ
دکترا (مدیریت و سیاست آموزش)
Doctor of (Education Management and Policy)
تحقيق
37,615
واحد درسی و تحقیق
ـــــــــــــــ
دکترا (برنامه آموزشی و دستورالعمل آموزش)
Doctor of (Curriculum and Instruction)
تحقيق
37,615
واحد درسی و تحقیق
ـــــــــــــــ
دکتر مشاوره
Doctor of Counselling
تحقيق
Faculty of Dentistry
دانشكده دندانپزشكي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
28,025
ـــــــــــــــ
تحقيق
علم دندان
Master of Dental Science
71,430
تحقيق
ـــــــــــــــ
دكترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Medicine
دانشکده پزشکی
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
25,560
ـــــــــــــــ
تحقيق
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
Master of Medical Physics
19,355
ـــــــــــــــ
تحقيق
کارشناسی ارشد علوم پزشکی
Master of Medical Science
44,365
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
43,630
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا پزشکی
Doctor of Medicine
Faculty of Science
دانشکده علوم
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
21,350
ـــــــــــــــ
تحقيق
علوم
Master of Science
21,920
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
تكنولوژي مديريت محيط زيست
Master of Technology (Environmental Management)
21,920
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشد علوم (علوم مواد)
Master of Science
(Material Science)
16,270
ـــــــــــــــ
واحد درسی
آمار
Master of Science (Statistics)
21,296
ـــــــــــــــ
واحد درسی
تكنولوژي و پايداري
Master of Science
(Science & Technology Sustainability)
17,320
ـــــــــــــــ
واحد درسی
فيزيك كاربردي
Master of Science
(Applied Physics)
33,325
تحقيق
ـــــــــــــــ
دكترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Computer Science and Information Technology
دانشكده كامپيوتر و آي تي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
15,305
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
علوم اطلاعات و كتابخانه
Master of Library
and Information Science
16,835
تحقیق
20,600
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشدمهندسی نرم افزار
Master of Software Engineering
16,835
ـــــــــــــــ
تحقيق
علوم كامپيوتر
Master of Computer science
20,510
واحد درسی و تحقیق
23,315
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Arts and Social Science
دانشكده هنر و علوم اجنماعي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
14,168
ـــــــــــــــ
تحقيق
هنر
Master of Arts
13,964
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
علومانتشارات
Master of Publishing Studies
13,964
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
ادبيات انگلیسی
Master of Arts
(English Literature)
13,964
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
تاريخ مالزي
Master of Arts
(Malaysia History)
15,220
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
مطالعات جنوب شرقي آسيا
Master of Arts
(Southeast Asian Studies)
15,820
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
تاریخ جنوب شرقي آسيا
Master of Southeast Asian Studies
20,650
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
INSTITUTE OF EDUCATIONAL LEADERSHIP
موسسه رهبری تربیتی
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
24,885
ـــــــــــــــ
واحد درسی
رهبری آموزشی
Master of Educational Leadership
20,120
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Cultural Center
مرکز فرهنگ شناسي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
15,995
ـــــــــــــــ
تحقیق
كارشناسي ارشد هنر بازيگري
Master of Performing Arts (Dance)
19,060
واحد درسی و تحقیق
19,060
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
كارشناسي ارشد هنر موسيقي
Master of Performing Arts (Music)
15,995
تحقیق
19,060
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
كارشناسي ارشد هنر نمايشنامه
Master of Performing Arts (Drama)
15,995
تحقیق
18,260
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
كارشناسي ارشد هنر های اجرایی (هنر بصری)
Master of Performing Arts (Visual Art)
25,065
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Business and Accountancy
دانشكده مديريت و حسابداري
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
32,736
ـــــــــــــــ
واحددرسي
مدیریت
Master Of Management
43,050
ـــــــــــــــ
واحددرسي
كارشناسي ارشد
مديريت اجرايي
Master of Business Administration
MBA
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
سیستم اطلاعات تجارت
Business Information System
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
مالی
Finance
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
مدیریت عمومی
General Management
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
مدیریت منابع انسانی
Human Resource Management
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
تجارت بین الملل
International Business
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
بازرسی داخلی
Internal Auditing
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
بانکداری اسلامی
Islamic Finance
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
بازاریابی
Marketing
35,062
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of The Built Environment
دانشكده محيط زيست
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
20,345
ـــــــــــــــ
تحقيق
علوم معماري
Master of Science (Architecture)
19,445
ـــــــــــــــ
تحقيق
علوم ساختمان
Master of Science(Building)
19,745
ـــــــــــــــ
تحقیق
کارشناسی ارشد علوم (مدیریت املاک)
Master of Science
(Estate Management)
24,086
ـــــــــــــــ
واحددرسي
کارشناسی ارشد علوم –مدیریت پروژه
Master of Science project Management
26,420
ـــــــــــــــ
واحددرسي
ارشد مدیریت امکانات و حفظ و نگهداری آنها
Master of Facilities and Maintenance Management
29,725
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of law
دانشكده حقوق
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
16,025
ـــــــــــــــ
تحقيق
كارشناسي ارشد
حقوق
Master of Law
25,675
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Economics and Administration
دانشكده اقتصاد
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
21,685
ـــــــــــــــ
واحد درسی
اقتصاد
Master of Economics
21,200
تحقیق
22,095
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مديريت دولتي
Master of Public Administration
21,200
تحقیق
21,685
ـــــــــــــــ
واحد درسی
آمار كاربردي
Master of Applied Statistics
21,200
تحقیق
18,260
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
توسعه
Master of Development Studies
38,820
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Institute of Asia-Europe
موسسه مطالعات آسيا و اروپا
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
20,350
تحقيق
ــــــــــ
دکترای علوم اجتماعی
Doctor of Philosophy
Sports Center
مرکز تربيت بدني
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
-
ــــــــــ
تحقيق
علوم ورزش
Master of Sport Science
23,677
تحقيق
ــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
INSTITUTE ofGRADUATE STUDIES
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
18,703
ــــــــــ
تحقيق
ارشد فلسفه
Master of Philosophy
30,625
تحقيق
ــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
International Institute of Public Policy & Management (INPUMA)
موسسه مدیريت و اجتماع
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
36,458
ــــــــــ
واحد درسي
كارشناسي ارشد
سياست عمومي
Master of Public Policy

 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UM
Academy of Islamic Studies
دانشكده علوم اسلامي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
20,390
تحقيق
ــــــــــــــــــــــــ
دين
Shariah
20,390
تحقيق
ــــــــــــــــــــــــ
اصول دين
Usuluddin
20,390
تحقيق
ـــــــــــــــ
مطالعات اسلامي
Islamic Studies
10,970
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
فقه و اصول
Master of Shariah
(Fiqh & Usul)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
دین و اقتصاد
Master of Shariah
(Shariah & Economy)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
دین و مدیریت
Master of Shariah
(Shariah & Management)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
دین و حقوق
Master of Shariah
(Shariah & Law)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
سیاست شریعه
Master of Shariah
(Siasah Syar’iyyah)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
عقیده و فکر اسلامی
Master of Usuluddin
(Aqidah & Islamic Thought
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
قرآن و حدیث
Master of Usuluddin
(Al-Quran & Al-Hadith)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
تاریخ اسلام و تمدن
Master of Usuluddin
(Islamic History & Civilization)
10,385
تحقیق
10,970
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
توسعه انسانی
Master of Usuluddin
(Dakwak & Human Development)
10,385
تحقیق
10,443
ـــــــــــــــ
تحقیق
علوم اسلامی
Master of Islamic Studies
Faculty of Languages and Linguistics
دانشكده زبان و زبان شناسي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
15,980
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
انگليسي به عنوان زبان دوم
Master of English as Second Languages
15,980
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
زبانشناسي
Master of Linguistics
20,375
تحقيق
ـــــــــــــــ
دكترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Engineering
دانشكده فني و مهندسي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
18,703
ـــــــــــــــ
تحقيق
علوم مهندسي
Master of Engineering Science
36,093
ـــــــــــــــ
واحد درسی
کارشناسی ارشد فنی و مهندسی (ساخت)
Master of Engineering(Manufacturing)
36,093
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مهندسي مخابرات
Master of Engineering (Telecommunication)
36,093
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مکاترونیک
Master of Engineering (Mechatronics)
39,123
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مهندسی صنایع الکترونیک و کنترل
Master of Engineering
(Industrial Electronics and Control)
35,493
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مهندسی مکانیک
Master of Engineering
(Mechanical)
36,093
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مهندسی فناوری مواد
Master of Engineering
(Material Engineering and Technology)
39,123
ـــــــــــــــ
واحد درسی
حفاظت و امنيت محيط زيست
Master of Engineering
(Safety ,Health & Environment)
35,905
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مهندسي پزشكي
Master of Engineering
(Biomedical)
29,725
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Education
دانشكده آموزش
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
19,235
ـــــــــــــــ
تحقیق
مشاوره
Master of Counseling
19,367
ـــــــــــــــ
تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش کودکان
Master of Early Childhood Education
17,375
واحد درسی و تحقیق
19,367
ـــــــــــــــ
تحقیق
آموزش روانشناسي
Master of Education
(Sociology of Education)
17,375
واحد درسی و تحقیق
19,367
ـــــــــــــــ
تحقیق
آموزش علوم اجتماعی
Master of Education
(Social Science Education )
17,375
واحد درسی و تحقیق
19,367
ـــــــــــــــ
تحقیق
آموزش ارزيابى
Master of Education
(Value Education)
17,375
واحد درسی و تحقیق
19,367
ـــــــــــــــ
تحقیق
آموزش علوم بهداشت
Master of Education
(Health Education)
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
برنامه ریزی ‌تحصيلي
Master of Education
(Curriculum Development)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (طراحی و اجرا)
Master of Education
(Planning and Administration)
19,367
تحقیق
19,582
ـــــــــــــــ
تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (آموزش هنر)
Master of Education
(Art Education)
واحد درسی و تحقیق
17,975
ـــــــــــــــ
تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (فیزیولوژی آموزش)
Master of Education
(physiology of Education)
واحد درسی و تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
روانشناسی آموزشی
Master of Education
(Educational Psychology)
19,367
تحقیق
17,675
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (سنجش و ارزیابی)
Master of Education
(Measurement and Evaluation)
19,376
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش اجتماعی
Master of Education
(Special Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (آموزش فیزیکی)
Master of Education
(Physical Education)
19,367
تحقیق
17,675
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشد آموزش (آموزش علوم)
Master of Education
(Science Education)
19,667
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش ریاضی
Master of Education
(Mathematics Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش مطالعات اسلامی
Master of Education
(Islamic Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش زبان
Master of Education
(Language Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش زبان انگليسي
Master of Education
(English Language Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزش زبان عربي
Master of Education
(Arabic Language Education)
19,367
تحقیق
17,375
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مديريت آموزشي
Educational Management
19,367
تحقیق
19,582
ـــــــــــــــ
تحقیق
تكنولوژي آموزشي
Instructional Technology
واحد درسی و تحقیق
18,920
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزشي رياضي با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
Mathematics Education with Information and Communication Technology
19,379
تحقیق
18,920
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
آموزشي علوم با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
Master of Science Education with Information and Communication and Technology
19,379
تحقیق
37,615
واحد درسی و تحقیق
ـــــــــــــــ
دکترا (مدیریت و سیاست آموزش)
Doctor of (Education Management and Policy)
تحقيق
37,615
واحد درسی و تحقیق
ـــــــــــــــ
دکترا (برنامه آموزشی و دستورالعمل آموزش)
Doctor of (Curriculum and Instruction)
تحقيق
37,615
واحد درسی و تحقیق
ـــــــــــــــ
دکتر مشاوره
Doctor of Counselling
تحقيق
Faculty of Dentistry
دانشكده دندانپزشكي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
28,025
ـــــــــــــــ
تحقيق
علم دندان
Master of Dental Science
71,430
تحقيق
ـــــــــــــــ
دكترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Medicine
دانشکده پزشکی
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
25,560
ـــــــــــــــ
تحقيق
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
Master of Medical Physics
19,355
ـــــــــــــــ
تحقيق
کارشناسی ارشد علوم پزشکی
Master of Medical Science
44,365
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
43,630
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا پزشکی
Doctor of Medicine
Faculty of Science
دانشکده علوم
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
21,350
ـــــــــــــــ
تحقيق
علوم
Master of Science
21,920
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
تكنولوژي مديريت محيط زيست
Master of Technology (Environmental Management)
21,920
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشد علوم (علوم مواد)
Master of Science
(Material Science)
16,270
ـــــــــــــــ
واحد درسی
آمار
Master of Science (Statistics)
21,296
ـــــــــــــــ
واحد درسی
تكنولوژي و پايداري
Master of Science
(Science & Technology Sustainability)
17,320
ـــــــــــــــ
واحد درسی
فيزيك كاربردي
Master of Science
(Applied Physics)
33,325
تحقيق
ـــــــــــــــ
دكترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Computer Science and Information Technology
دانشكده كامپيوتر و آي تي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
15,305
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
علوم اطلاعات و كتابخانه
Master of Library
and Information Science
16,835
تحقیق
20,600
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
کارشناسی ارشدمهندسی نرم افزار
Master of Software Engineering
16,835
ـــــــــــــــ
تحقيق
علوم كامپيوتر
Master of Computer science
20,510
واحد درسی و تحقیق
23,315
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Arts and Social Science
دانشكده هنر و علوم اجنماعي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
14,168
ـــــــــــــــ
تحقيق
هنر
Master of Arts
13,964
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
علومانتشارات
Master of Publishing Studies
13,964
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
ادبيات انگلیسی
Master of Arts
(English Literature)
13,964
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
تاريخ مالزي
Master of Arts
(Malaysia History)
15,220
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
مطالعات جنوب شرقي آسيا
Master of Arts
(Southeast Asian Studies)
15,820
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
تاریخ جنوب شرقي آسيا
Master of Southeast Asian Studies
20,650
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
INSTITUTE OF EDUCATIONAL LEADERSHIP
موسسه رهبری تربیتی
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
24,885
ـــــــــــــــ
واحد درسی
رهبری آموزشی
Master of Educational Leadership
20,120
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Cultural Center
مرکز فرهنگ شناسي
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
15,995
ـــــــــــــــ
تحقیق
كارشناسي ارشد هنر بازيگري
Master of Performing Arts (Dance)
19,060
واحد درسی و تحقیق
19,060
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
كارشناسي ارشد هنر موسيقي
Master of Performing Arts (Music)
15,995
تحقیق
19,060
ـــــــــــــــ
 
واحد درسی و تحقیق
كارشناسي ارشد هنر نمايشنامه
Master of Performing Arts (Drama)
15,995
تحقیق
18,260
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
كارشناسي ارشد هنر های اجرایی (هنر بصری)
Master of Performing Arts (Visual Art)
25,065
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Business and Accountancy
دانشكده مديريت و حسابداري
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
32,736
ـــــــــــــــ
واحددرسي
مدیریت
Master Of Management
43,050
ـــــــــــــــ
واحددرسي
كارشناسي ارشد
مديريت اجرايي
Master of Business Administration
MBA
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
سیستم اطلاعات تجارت
Business Information System
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
مالی
Finance
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
مدیریت عمومی
General Management
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
مدیریت منابع انسانی
Human Resource Management
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
تجارت بین الملل
International Business
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
بازرسی داخلی
Internal Auditing
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
بانکداری اسلامی
Islamic Finance
43,730
ـــــــــــــــ
واحددرسي
بازاریابی
Marketing
35,062
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of The Built Environment
دانشكده محيط زيست
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
20,345
ـــــــــــــــ
تحقيق
علوم معماري
Master of Science (Architecture)
19,445
ـــــــــــــــ
تحقيق
علوم ساختمان
Master of Science(Building)
19,745
ـــــــــــــــ
تحقیق
کارشناسی ارشد علوم (مدیریت املاک)
Master of Science
(Estate Management)
24,086
ـــــــــــــــ
واحددرسي
کارشناسی ارشد علوم –مدیریت پروژه
Master of Science project Management
26,420
ـــــــــــــــ
واحددرسي
ارشد مدیریت امکانات و حفظ و نگهداری آنها
Master of Facilities and Maintenance Management
29,725
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of law
دانشكده حقوق
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
16,025
ـــــــــــــــ
تحقيق
كارشناسي ارشد
حقوق
Master of Law
25,675
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty of Economics and Administration
دانشكده اقتصاد
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
21,685
ـــــــــــــــ
واحد درسی
اقتصاد
Master of Economics
21,200
تحقیق
22,095
ـــــــــــــــ
واحد درسی
مديريت دولتي
Master of Public Administration
21,200
تحقیق
21,685
ـــــــــــــــ
واحد درسی
آمار كاربردي
Master of Applied Statistics
21,200
تحقیق
18,260
ـــــــــــــــ
واحد درسی و تحقیق
توسعه
Master of Development Studies
38,820
تحقيق
ـــــــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Institute of Asia-Europe
موسسه مطالعات آسيا و اروپا
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
20,350
تحقيق
ــــــــــ
دکترای علوم اجتماعی
Doctor of Philosophy
Sports Center
مرکز تربيت بدني
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
-
ــــــــــ
تحقيق
علوم ورزش
Master of Sport Science
23,677
تحقيق
ــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
INSTITUTE ofGRADUATE STUDIES
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
18,703
ــــــــــ
تحقيق
ارشد فلسفه
Master of Philosophy
30,625
تحقيق
ــــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
International Institute of Public Policy & Management (INPUMA)
موسسه مدیريت و اجتماع
شهریه کل تحصیل
شيوه تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
36,458
ــــــــــ
واحد درسي
كارشناسي ارشد
سياست عمومي
Master of Public Policy

 

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام

ترم اول : 2 ژوئن

ترم دوم : 2 دسامبر

 شروع ترم دانشگده کارشناسی
ترم اول  : سپتامبر
آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 30 اپریل

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت