گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

قوانين كمپ ها

 

يكي از مهمترين اهداف مالزي تبديل شدن به مركز اصلي تحصيلات تكميلي در منطقه است.

هدايت و راهنمايي زبان آموزان  خارجي با در نظر گرفتن  تحصيلات،  فرهنگ و سازگاري آنها با محيط صورت مي گيرد.

حوزه زبان آموزان بين المللي در جهت برآوردن نيازهاي جمعيت رو به افزايش زبان آموزان  از كشورهاي خارجي آماده انجام هرگونه همكاري است. هدف اصلي اين مركز كمك به زبان آموزان  بين المللي براي  سازگاري با نحوه زندگي در محيط دانشگاه و در كشور مالزي  است تا از اين طريق بتوانند با سازماندهي و برنامه ريزي، براي شركت در فعاليتهاي فرهنگي و برنامه هاي خارج از كمپ (كه تعداد اين برنامه ها بسيار زياد است) نيز به آنها كمك كند.

زبان آموزان بين المللي با عضويت در باشگاه هاي مختلف با زبان آموزان ديگر آشنا شده، روش هاي برقراري ارتباط با ديگران را يادگرفته و امكان تبادل فرهنگي نيز به وجود مي آيد.

 

قوانين و مقررات در خارج از كمپ

 

قوانين و شرايط براي ساكنين واحدهاي اقامتي :

v   زبان آموزان  مي بايست هزينه 2 ماه اقامت را به صورت بيعانه و اجاره 5 ماه را (كه غير قابل برگشت است)در ابتدا براي 5 ماه  اقامت قبل از نقل مكان به واحدهاي اقامتي  پرداخت كنند.  در صورت عدم پرداخت مبلغ اجاره بها هيچ اتاقي به زبان آموزان داده نخواهد شد.

v   مبلغ بيعانه بعد از كامل شدن 5 ماه اقامت با ارائه نامه بعد از اتمام مدت اقامت  قابل برگشت مي باشد.  مبلغي از بيعانه  در صورت ماندن بيشتر از موعد تعيين شده، شكستن وسايل،  تعمير وسايل در صورت خراب كردن،  تسهيلات زندگي مانند آب،  برق. .، بدهيهاي معوقه و غيره. . كسر مي گردد.  فرايند دريافت بيعانه از تاريخ ارائه تقاضا دو ماه طول خواهد كشيد. .

v   از زبان آموزاني كه تمايل به تغيير اتاقشان دارند مبلغ 100 رينگت  دريافت مي شود(در صورتي كه امكان تغيير اتاق وجود داشته باشد).در حدود 150 رينگت نيز به مبلغ بيعانه افزوده خواهد شد.

v   هزينه سرويس دهي جهت ترميم كليد اتاق هاي قفل شده  در حدود 10 رينگت است.  هزينه جاگزيني كليدهاي گم شده  در حدود 20 رينگت براي هر كليد مي باشد و براي جايگزيني كارتهاي اتصال (access   card  )  مبلغ 50 رينگت براي هر كارت دريافت مي شود.

موسسه زبان IH براي گم شدن و يا هر صدمه اي كه به وسايل شخصي،  مدارك و ساير وسايل زبان آموزان وارد مي شود،  هيچ نوع مسئوليتي ندارد.  

 

پايان يافتن مدت اجاره

 

 

 

v   پيش از از اتمام دوره 5 ماه اقامت، زبان آموز با توافقي دو جانبه قرارداد خود را فسخ نمايد البته در اين حالت مبلغي از اجاره به عنوان جريمه كسر مي شود.

v   پس از اتمام دوره 5 ماهه اقامت زبان آموز با مراجعه به اداره خدمات بين الملل،  مبلغ دو ماه را به صورت بيعانه پرداخت كرده و ابلاغيه تسويه حساب دريافت مي نمايد و رسيد اداري آن را براي تائيد ارائه مي دهد.  

v   اگر بعد از اتمام دوره 5 ماه زبان آموز اتاق خود را تحويل ندهد  به مدت يك ماه  به ازاء هر روز اقامت حداقل مبلغ 50 رينگت اجاره مي بايست از تاريخ اتمام قرارداد بپردازد.

 

قوانين كلي

 

همه ساكنين در اقامتگاه هاي خارج از كمپ بايد قوانين واحدهاي اقامتي را رعايت كنند. كه اين قوانين عبارتند از:

v   زبان آموزان نبايد با صداي خيلي بلند كه موجب اذيت ديگر ساكنين است موسيقي گوش كنند و يا صدايي ايجاد كنند كه موجب ناراحتي همسايگان شود.

v      زبان آموزان حق مصرف داروها و نوشيدنيهاي الكلي را ندارند.

v      زبان آموزان نبايد بعد از ساعت 10 شب مهمان داشته باشند.

v      زبان آموزان حق نگه داري هيچ نوع حيوان را ندارند.

 

قوانين و مقررات

 

همه مسافران ملزم به رعايت قوانين و مقررات سرويس هاي اتوبوس كمپ هستند و اگر زبان آموزي از اين قوانين سرپيچي كرد اجازه استفاده از آن را ندارد.

v   همه مسافرين براي استفاده از سرويس اتوبوس هاي شاتل بايد يك كارت اتوبوس يك ماهه خريداري كنند.  

v   راننده  اتوبوس و كاركنان  آن اجازه چك كردن اعتبار كارت هاي اتوبوس زبان آموزان  را دارند.

v   در صورتي كه زبان آموزي بدون كارت و يا با استفاده از كارت ديگران سوار اتوبوس شود و اين عمل به اداره خدمات زبان آموزي گزارش شود استفاده از سرويس هاي اتوبوس براي او ممنوع مي شود.

v   پرداخت هزينه كارتهاي اتوبوس بايد به طور كامل صورت بگيرد در غير اينصورت كارتها فاقد اعتبار است.  

v      همه كارتهاي اتوبوس بايد داراي مهر و امضا باشد.

v      همه كارتهاي صادره  غير قابل انتقال و هزينه آن غير قابل برگشت است.

v   با مسافري كه برخلاف قوانين عمل كنند،  به رانند ه اتوبوس رشوه بدهند،  به اتوبوس صدمه وارد كنند و با مسافرين و راننده رفتار بدي داشته باشند برخورد خواهد شد.  

v   هيچ نوع جاگزيني براي كارتهاي مفقودي وجود ندارد. ( زبان آموزان  مي بايست كارت اتوبوس ديگري براي آن ماه خريداري كنند )

 

 

 
 

   

 

قوانين كمپ ها

 

يكي از مهمترين اهداف مالزي تبديل شدن به مركز اصلي تحصيلات تكميلي در منطقه است.

هدايت و راهنمايي زبان آموزان  خارجي با در نظر گرفتن  تحصيلات،  فرهنگ و سازگاري آنها با محيط صورت مي گيرد.

حوزه زبان آموزان بين المللي در جهت برآوردن نيازهاي جمعيت رو به افزايش زبان آموزان  از كشورهاي خارجي آماده انجام هرگونه همكاري است. هدف اصلي اين مركز كمك به زبان آموزان  بين المللي براي  سازگاري با نحوه زندگي در محيط دانشگاه و در كشور مالزي  است تا از اين طريق بتوانند با سازماندهي و برنامه ريزي، براي شركت در فعاليتهاي فرهنگي و برنامه هاي خارج از كمپ (كه تعداد اين برنامه ها بسيار زياد است) نيز به آنها كمك كند.

زبان آموزان بين المللي با عضويت در باشگاه هاي مختلف با زبان آموزان ديگر آشنا شده، روش هاي برقراري ارتباط با ديگران را يادگرفته و امكان تبادل فرهنگي نيز به وجود مي آيد.

 

قوانين و مقررات در خارج از كمپ

 

قوانين و شرايط براي ساكنين واحدهاي اقامتي :

v   زبان آموزان  مي بايست هزينه 2 ماه اقامت را به صورت بيعانه و اجاره 5 ماه را (كه غير قابل برگشت است)در ابتدا براي 5 ماه  اقامت قبل از نقل مكان به واحدهاي اقامتي  پرداخت كنند.  در صورت عدم پرداخت مبلغ اجاره بها هيچ اتاقي به زبان آموزان داده نخواهد شد.

v   مبلغ بيعانه بعد از كامل شدن 5 ماه اقامت با ارائه نامه بعد از اتمام مدت اقامت  قابل برگشت مي باشد.  مبلغي از بيعانه  در صورت ماندن بيشتر از موعد تعيين شده، شكستن وسايل،  تعمير وسايل در صورت خراب كردن،  تسهيلات زندگي مانند آب،  برق. .، بدهيهاي معوقه و غيره. . كسر مي گردد.  فرايند دريافت بيعانه از تاريخ ارائه تقاضا دو ماه طول خواهد كشيد. .

v   از زبان آموزاني كه تمايل به تغيير اتاقشان دارند مبلغ 100 رينگت  دريافت مي شود(در صورتي كه امكان تغيير اتاق وجود داشته باشد).در حدود 150 رينگت نيز به مبلغ بيعانه افزوده خواهد شد.

v   هزينه سرويس دهي جهت ترميم كليد اتاق هاي قفل شده  در حدود 10 رينگت است.  هزينه جاگزيني كليدهاي گم شده  در حدود 20 رينگت براي هر كليد مي باشد و براي جايگزيني كارتهاي اتصال (access   card  )  مبلغ 50 رينگت براي هر كارت دريافت مي شود.

موسسه زبان IH براي گم شدن و يا هر صدمه اي كه به وسايل شخصي،  مدارك و ساير وسايل زبان آموزان وارد مي شود،  هيچ نوع مسئوليتي ندارد.  

 

پايان يافتن مدت اجاره

 

 

 

v   پيش از از اتمام دوره 5 ماه اقامت، زبان آموز با توافقي دو جانبه قرارداد خود را فسخ نمايد البته در اين حالت مبلغي از اجاره به عنوان جريمه كسر مي شود.

v   پس از اتمام دوره 5 ماهه اقامت زبان آموز با مراجعه به اداره خدمات بين الملل،  مبلغ دو ماه را به صورت بيعانه پرداخت كرده و ابلاغيه تسويه حساب دريافت مي نمايد و رسيد اداري آن را براي تائيد ارائه مي دهد.  

v   اگر بعد از اتمام دوره 5 ماه زبان آموز اتاق خود را تحويل ندهد  به مدت يك ماه  به ازاء هر روز اقامت حداقل مبلغ 50 رينگت اجاره مي بايست از تاريخ اتمام قرارداد بپردازد.

 

قوانين كلي

 

همه ساكنين در اقامتگاه هاي خارج از كمپ بايد قوانين واحدهاي اقامتي را رعايت كنند. كه اين قوانين عبارتند از:

v   زبان آموزان نبايد با صداي خيلي بلند كه موجب اذيت ديگر ساكنين است موسيقي گوش كنند و يا صدايي ايجاد كنند كه موجب ناراحتي همسايگان شود.

v      زبان آموزان حق مصرف داروها و نوشيدنيهاي الكلي را ندارند.

v      زبان آموزان نبايد بعد از ساعت 10 شب مهمان داشته باشند.

v      زبان آموزان حق نگه داري هيچ نوع حيوان را ندارند.

 

قوانين و مقررات

 

همه مسافران ملزم به رعايت قوانين و مقررات سرويس هاي اتوبوس كمپ هستند و اگر زبان آموزي از اين قوانين سرپيچي كرد اجازه استفاده از آن را ندارد.

v   همه مسافرين براي استفاده از سرويس اتوبوس هاي شاتل بايد يك كارت اتوبوس يك ماهه خريداري كنند.  

v   راننده  اتوبوس و كاركنان  آن اجازه چك كردن اعتبار كارت هاي اتوبوس زبان آموزان  را دارند.

v   در صورتي كه زبان آموزي بدون كارت و يا با استفاده از كارت ديگران سوار اتوبوس شود و اين عمل به اداره خدمات زبان آموزي گزارش شود استفاده از سرويس هاي اتوبوس براي او ممنوع مي شود.

v   پرداخت هزينه كارتهاي اتوبوس بايد به طور كامل صورت بگيرد در غير اينصورت كارتها فاقد اعتبار است.  

v      همه كارتهاي اتوبوس بايد داراي مهر و امضا باشد.

v      همه كارتهاي صادره  غير قابل انتقال و هزينه آن غير قابل برگشت است.

v   با مسافري كه برخلاف قوانين عمل كنند،  به رانند ه اتوبوس رشوه بدهند،  به اتوبوس صدمه وارد كنند و با مسافرين و راننده رفتار بدي داشته باشند برخورد خواهد شد.  

v   هيچ نوع جاگزيني براي كارتهاي مفقودي وجود ندارد. ( زبان آموزان  مي بايست كارت اتوبوس ديگري براي آن ماه خريداري كنند )

 

 

 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies