پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته دانشگاه UNIKL

Malaysian Institute of Information Technology (MIIT)

دانشكده تكنولوژي اطلاعات IT

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

كارشناسي تكنولوژي مهندسي سیستم های شبکه

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) networking systems

17,700

كارشناسي مهندسي كامپيوتر

Bachelor of Computer Engineering (Hons.)

17,700

كارشناسي فناوري اطلاعات

مهندسي نرم افزار

Bachelor of Information Technology (Hons.) in Software Engineering

17,700

كارشناسي فناوري اطلاعات تجارت كامپيوتر

Bachelor of Information Technology (Hons.) in Computer E-Commerce

17,700

كارشناسي فناوري اطلاعات

سيستم هاي امنيتي كامپيوتر

Bachelor of Information Technology (Hons.) in Computer System Security

17,700

كارشناسي فناوري مالتي مديا

طراحي  چند رسانه اي

Bachelor of Multimedia Technology (Hons.)  in Interactive Multimedia Design

17,700

كارشناسي فناوري مالتي

طراحي  انيميشن كامپيوتر

Bachelor of  Multimedia Technology (Hons.) in Computer Animation Design

17,700

كارشناسي تكنولوژي بازرگاني درمديريت

شركت هاي كامپيوتر

Bachelor of Business Technology (Hons.) in   Computer Entrepreneurial Management

15,600

دیپلم انيميشن

Diploma In Animation

15,600

دیپلم فناوري اطلاعات

Diploma in Information Technology

15,600

دیپلم چند رسانه اي

Diploma in Multimedia

15,600

دیپلم تكنولوژي مهندسي كامپيوترو شبکه

Diploma of Engineering Technology in Computer and networking

15,600

دیپلم تكنولوژي مهندسي کامپیوتر

Diploma of Engineering Technology in Computing

15,600

دیپلم سیستم و  شبکه های كامپيوتر

Diploma in system and Computer networks

Institute of Product Design and Manufacturing(IPROM)

دانشكده طراحي و  ساخت و توليد

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

ـــــــــــــــــــــ

كارشناسي مهندسي  طراحی محصول

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in product Design

17,700

كارشناسي مهندسي

ابزار و قطعات

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Tool and Die

17,700

كارشناسي مهندسي

مديريت بازرگاني

Bachelor of Engineering Technology (Hons.)  in Business Management

17,700

كارشناسي  مهندسي

مديريت زنجيره تامين

Bachelor of Engineering Technology (Hons.)  in Supply Chain Management

17,700

كارشناسي مهندسي

طرح هاي صنعتي

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Industrial Design

17,700

كارشناسي  مهندسي

سيستم هاي ساخت

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Manufacturing System

Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

دانشكده بيوتكنولوژي و شيمي

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

كارشناسي مهندسي نظام زيستي

Bachelor in Engineering Technology (Hons.) in Biosystem

17,700

كارشناسي  مهندسي فرآیند سازی

Bachelor in Engineering Technology (Hons.) in process

17,700

كارشناسي مهندسي

شيمي  محيط زيست

Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Environment

17,700

كارشناسي مهندسي شيمي پليمر

Bachelor of Chemical Engineering Technology  (Hons.) in Polymer

17,700

كارشناسي مهندسي شيمي

Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Bioprocess

17,700

كارشناسي مهندسي شيمي غذا

Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Food

12,350

دیپلم مهندسي شيمي

Diploma in Chemical Engineering Technology (Bioprocess)

12,350

دیپلم مهندسي شيمي (محيط زيست)

Diploma in Chemical Engineering Technology (Environmental)

12,350

دیپلم مهندسي شيمي (پليمر)

Diploma in Chemical Engineering Technology (Polymer)

12,350

دیپلم مهندسي شيمي غذا

Diploma in Chemical Engineering Technology (Food)

12,350

دیپلم مهندسي شيمي فرآیند سازی

Diploma in Chemical Engineering Technology( process)

Institute of Medical Science Technology(MESTECH)

دانشكده پزشكي

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

كارشناسي علوم آزمایشگاهی

Bachelor of Clinical Laboratory Science(Hons)

17,700

كارشناسي فناوري علوم پزشكي در مراقبتهای  بهداشت محيط زيست

Bachelor of Medical Science Technology (Hons) in Environmental Healthcare

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم فناوري علوم آزمایشگاهی زیست پزشکی

Diploma of Biomedical Laboratory Technology

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم فناوري علوم پزشكي در بهداشت محيط زيست

Diploma of Medical Science Technology in Environmental Healthcare

Universiti Kuala Lumpur Malaysian Spanish Institute (UniKL MSI)

دانشكده مهندسي 

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

كارشناسي مهندسي مكانيك

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mechanical (Automotive)

17,700

كارشناسي مهندسي مكاترونيك

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mechatronics (Automotive)

17,700

كارشناسي مهندسي ساخت و تولید

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Manufacturing (Automotive)

12,800

ديپلم مهندسي توسعه و طراحي مكانيكي

Diploma of Engineering Technology in Mechanical Design and Development

12,800

ديپلم مهندسي ساخت و تولید

Diploma of Engineering Technology in Mould Manufacturing

12,800

ديپلم مهندسي مهندسي

Diploma of Engineering Technology in Production Engineering

12,800

ديپلم مهندسي كنترل و تنظيم اتوماتيك

Diploma of Engineering Technology in Automatic Regulation and Control

12,800

ديپلم  مهندسي نگهداري و نصب الكترومكانيك

Diploma of Engineering Technology in Electromechanical Installation and Maintenance

Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Industrial Technology

 (UniKL MITEC)

دانشكده تكنولوژي صنعتي

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

13,500

ديپلم مهندسي كيفيت

Diploma of Engineering Technology in Quality Engineering

13,500

ديپلم تداركات صنعتي

Diploma in Industrial Logistics

17,700

كارشناسي  مهندسي كيفيت

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Quality Engineering

17,700

كارشناسي تداركات صنعتي

Bachelor of Industrial Logistics (Honours)

Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute (UniKL MFI)

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

كارشناسي صنایع برودت

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Air Conditioning and Industrial Refrigeration

17,700

كارشناسي مهندسی رباتیک و صنایع اتوماسیون

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Industrial Automation and Robotics

17,700

كارشناسي مهندسی مکاترونیک

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mechatronics

17,700

كارشناسي مهندسی ساخت و تولید و ابزار

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Machine Tools Manufacturing

17,700

كارشناسي مهندسی جوشکاری و بررسی کیفی

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Welding and Quality Inspection

17,700

كارشناسي مهندسی نگهدلری و تعمیر خودرو

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Automotive Maintenance

12,350

دیپلم مهندسی تکنولوژی نگهدلری و تعمیر دستگاههای خودکار

Diploma of Engineering Technology in Automated System and Maintenance

12,350

دیپلم مهندسی نصب تجهیزات برق

Diploma of Engineering Technology in Electrical Equipment and Installation


12,350

دیپلم مهندسی نگهدلری و تعمیر دستگاههای ساخت

Diploma of Engineering Technology in Machine Building and  


12,350

دیپلم مهندسی صنایع برودت

Diploma of Engineering Technology in Air Conditioning and Refrigeration

12,350

دیپلم مهندسی تکنولوژی ساخت فلزات

Diploma of Engineering Technology in Metal Fabrication


12,350

دیپلم مهندسی جوشکاری

Diploma of Engineering Technology in Welding

12,350

دیپلم مهندسی نگهداری و تعمیر دستگاه

Diploma of Engineering Technology in Automotive Maintenance

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

Foundation in Pre-France

Universiti Kuala Lumpur British Malaysian Institute (UniKL BMI)

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

کارشناسی مهندسی برق

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Electrical

17,700

کارشناسی مهندسی الکترونیک

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Electronics

17,700

کارشناسی مهندسی ارتباطات سیار

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mobile Communications

17,700

کارشناسی مهندسی ارتباطات داده ها

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Data Communications

17,700

کارشناسی مهندسی  پزشکی

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Medical Electronics


11,700

دیپلم مهندسی برق و الکترونیک

Diploma of Engineering Technology in Electrical and Electronics


11,700

دیپلم مهندسی پزشکی

Diploma of Engineering Technology in Medical Electronics


11,700

دیپلم مهندسی مخابرات

Diploma of Engineering Technology in Telecommunication


Universiti Kuala Lumpur Malaysia Institute of Aviation Technology 

(UniKL MIAT)

دانشكده هوانوردي

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

کارشناسی مهندسی هواپیما (مکانیک)

Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Hons) in Mechanical


17,700

کارشناسی مهندسی مدیریت هوانوردی

Bachelor of Aviation Management (Hons.)

17,700

کارشناسی مهندسی هواپیما (هوانوردی)

Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Hons) in Avionics


13,000

دیپلم مهندسی حفظ و تعمیر دستگاههاي‌ الكتريكي‌ و خودكار درهوانوردي‌

Diploma of Engineering Technology in Avionics Maintenance

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم مهندسی تعمیر و نگهداری هلیکوپتر

Diploma of Engineering Technology in Helicopter Maintenance

13,000

دیپلم مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما


Diploma of Engineering Technology in Aeroplane Maintenance


13,000

دیپلم مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما

Diploma in Aircraft Maintenance Technology (Composite)


13,000

دیپلم مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما (ساخت و تولید)

Diploma in Aircraft Maintenance Technology (Manufacturing)


13,000

دیپلم مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما (الکترونيک هواپيمايى)

Diploma in Aircraft Maintenance Technology (Avionics)


Universiti Kuala Lumpur Malaysia Institute of Marine Engineering Technology UniKL MIMET

دانشكده مهندسي تكنولوژي دريا

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

کارشناسی مهندسی عملیات ناوگانی

Bachelor of Maritime Operations (Hons)

17,700

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک علوم دریایی

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Marine Electrical & Electronic


17,700

کارشناسی مهندسی معماری و ساخت کشتی

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Naval Architecture & Shipbuilding

17,700

کارشناسی مهندسی معماری زیر دریایی

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Naval Architecture and Sub sea Engineering

13,000

دیپلم مهندسی تعمیر و ساخت کشتی

Diploma of Engineering Technology in Ship Construction and Maintenance

13,000

دیپلم مهندسی طراحی کشتی

Diploma of Engineering Technology in Ship Design

13,000

دیپلم مهندسی دریایی

Diploma of Engineering Technology in Marine Engineering

13,000

دیپلم مهندسی برق و الکترونیک دریایی

Diploma of Engineering Technology in Marine Electrical and Electronics

Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak UniKL RCMP

دانشكده پزشكي

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

پزشکی و جراحی

Bachelor of Medicine and Bachelor of  Surgery (MBBS)

17,700

پرستاری

Bachelor of Science Nursing (Honours)

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم پرستاری

Diploma in Nursing

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم داروسازی

Diploma in Pharmacy

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم رادیولوژی

Diploma in Radiography

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم فیزیوتراپی

Diploma in Physiotherapy

 

 

ليست رشته دانشگاه UNIKL

Malaysian Institute of Information Technology (MIIT)

دانشكده تكنولوژي اطلاعات IT

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

كارشناسي تكنولوژي مهندسي سیستم های شبکه

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) networking systems

17,700

كارشناسي مهندسي كامپيوتر

Bachelor of Computer Engineering (Hons.)

17,700

كارشناسي فناوري اطلاعات

مهندسي نرم افزار

Bachelor of Information Technology (Hons.) in Software Engineering

17,700

كارشناسي فناوري اطلاعات تجارت كامپيوتر

Bachelor of Information Technology (Hons.) in Computer E-Commerce

17,700

كارشناسي فناوري اطلاعات

سيستم هاي امنيتي كامپيوتر

Bachelor of Information Technology (Hons.) in Computer System Security

17,700

كارشناسي فناوري مالتي مديا

طراحي  چند رسانه اي

Bachelor of Multimedia Technology (Hons.)  in Interactive Multimedia Design

17,700

كارشناسي فناوري مالتي

طراحي  انيميشن كامپيوتر

Bachelor of  Multimedia Technology (Hons.) in Computer Animation Design

17,700

كارشناسي تكنولوژي بازرگاني درمديريت

شركت هاي كامپيوتر

Bachelor of Business Technology (Hons.) in   Computer Entrepreneurial Management

15,600

دیپلم انيميشن

Diploma In Animation

15,600

دیپلم فناوري اطلاعات

Diploma in Information Technology

15,600

دیپلم چند رسانه اي

Diploma in Multimedia

15,600

دیپلم تكنولوژي مهندسي كامپيوترو شبکه

Diploma of Engineering Technology in Computer and networking

15,600

دیپلم تكنولوژي مهندسي کامپیوتر

Diploma of Engineering Technology in Computing

15,600

دیپلم سیستم و  شبکه های كامپيوتر

Diploma in system and Computer networks

Institute of Product Design and Manufacturing(IPROM)

دانشكده طراحي و  ساخت و توليد

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

ـــــــــــــــــــــ

كارشناسي مهندسي  طراحی محصول

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in product Design

17,700

كارشناسي مهندسي

ابزار و قطعات

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Tool and Die

17,700

كارشناسي مهندسي

مديريت بازرگاني

Bachelor of Engineering Technology (Hons.)  in Business Management

17,700

كارشناسي  مهندسي

مديريت زنجيره تامين

Bachelor of Engineering Technology (Hons.)  in Supply Chain Management

17,700

كارشناسي مهندسي

طرح هاي صنعتي

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Industrial Design

17,700

كارشناسي  مهندسي

سيستم هاي ساخت

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Manufacturing System

Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

دانشكده بيوتكنولوژي و شيمي

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

كارشناسي مهندسي نظام زيستي

Bachelor in Engineering Technology (Hons.) in Biosystem

17,700

كارشناسي  مهندسي فرآیند سازی

Bachelor in Engineering Technology (Hons.) in process

17,700

كارشناسي مهندسي

شيمي  محيط زيست

Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Environment

17,700

كارشناسي مهندسي شيمي پليمر

Bachelor of Chemical Engineering Technology  (Hons.) in Polymer

17,700

كارشناسي مهندسي شيمي

Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Bioprocess

17,700

كارشناسي مهندسي شيمي غذا

Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Food

12,350

دیپلم مهندسي شيمي

Diploma in Chemical Engineering Technology (Bioprocess)

12,350

دیپلم مهندسي شيمي (محيط زيست)

Diploma in Chemical Engineering Technology (Environmental)

12,350

دیپلم مهندسي شيمي (پليمر)

Diploma in Chemical Engineering Technology (Polymer)

12,350

دیپلم مهندسي شيمي غذا

Diploma in Chemical Engineering Technology (Food)

12,350

دیپلم مهندسي شيمي فرآیند سازی

Diploma in Chemical Engineering Technology( process)

Institute of Medical Science Technology(MESTECH)

دانشكده پزشكي

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

كارشناسي علوم آزمایشگاهی

Bachelor of Clinical Laboratory Science(Hons)

17,700

كارشناسي فناوري علوم پزشكي در مراقبتهای  بهداشت محيط زيست

Bachelor of Medical Science Technology (Hons) in Environmental Healthcare

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم فناوري علوم آزمایشگاهی زیست پزشکی

Diploma of Biomedical Laboratory Technology

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم فناوري علوم پزشكي در بهداشت محيط زيست

Diploma of Medical Science Technology in Environmental Healthcare

Universiti Kuala Lumpur Malaysian Spanish Institute (UniKL MSI)

دانشكده مهندسي 

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

كارشناسي مهندسي مكانيك

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mechanical (Automotive)

17,700

كارشناسي مهندسي مكاترونيك

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mechatronics (Automotive)

17,700

كارشناسي مهندسي ساخت و تولید

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Manufacturing (Automotive)

12,800

ديپلم مهندسي توسعه و طراحي مكانيكي

Diploma of Engineering Technology in Mechanical Design and Development

12,800

ديپلم مهندسي ساخت و تولید

Diploma of Engineering Technology in Mould Manufacturing

12,800

ديپلم مهندسي مهندسي

Diploma of Engineering Technology in Production Engineering

12,800

ديپلم مهندسي كنترل و تنظيم اتوماتيك

Diploma of Engineering Technology in Automatic Regulation and Control

12,800

ديپلم  مهندسي نگهداري و نصب الكترومكانيك

Diploma of Engineering Technology in Electromechanical Installation and Maintenance

Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Industrial Technology

 (UniKL MITEC)

دانشكده تكنولوژي صنعتي

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

13,500

ديپلم مهندسي كيفيت

Diploma of Engineering Technology in Quality Engineering

13,500

ديپلم تداركات صنعتي

Diploma in Industrial Logistics

17,700

كارشناسي  مهندسي كيفيت

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Quality Engineering

17,700

كارشناسي تداركات صنعتي

Bachelor of Industrial Logistics (Honours)

Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute (UniKL MFI)

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

كارشناسي صنایع برودت

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Air Conditioning and Industrial Refrigeration

17,700

كارشناسي مهندسی رباتیک و صنایع اتوماسیون

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Industrial Automation and Robotics

17,700

كارشناسي مهندسی مکاترونیک

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mechatronics

17,700

كارشناسي مهندسی ساخت و تولید و ابزار

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Machine Tools Manufacturing

17,700

كارشناسي مهندسی جوشکاری و بررسی کیفی

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Welding and Quality Inspection

17,700

كارشناسي مهندسی نگهدلری و تعمیر خودرو

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Automotive Maintenance

12,350

دیپلم مهندسی تکنولوژی نگهدلری و تعمیر دستگاههای خودکار

Diploma of Engineering Technology in Automated System and Maintenance

12,350

دیپلم مهندسی نصب تجهیزات برق

Diploma of Engineering Technology in Electrical Equipment and Installation


12,350

دیپلم مهندسی نگهدلری و تعمیر دستگاههای ساخت

Diploma of Engineering Technology in Machine Building and  


12,350

دیپلم مهندسی صنایع برودت

Diploma of Engineering Technology in Air Conditioning and Refrigeration

12,350

دیپلم مهندسی تکنولوژی ساخت فلزات

Diploma of Engineering Technology in Metal Fabrication


12,350

دیپلم مهندسی جوشکاری

Diploma of Engineering Technology in Welding

12,350

دیپلم مهندسی نگهداری و تعمیر دستگاه

Diploma of Engineering Technology in Automotive Maintenance

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

Foundation in Pre-France

Universiti Kuala Lumpur British Malaysian Institute (UniKL BMI)

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

کارشناسی مهندسی برق

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Electrical

17,700

کارشناسی مهندسی الکترونیک

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Electronics

17,700

کارشناسی مهندسی ارتباطات سیار

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mobile Communications

17,700

کارشناسی مهندسی ارتباطات داده ها

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Data Communications

17,700

کارشناسی مهندسی  پزشکی

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Medical Electronics


11,700

دیپلم مهندسی برق و الکترونیک

Diploma of Engineering Technology in Electrical and Electronics


11,700

دیپلم مهندسی پزشکی

Diploma of Engineering Technology in Medical Electronics


11,700

دیپلم مهندسی مخابرات

Diploma of Engineering Technology in Telecommunication


Universiti Kuala Lumpur Malaysia Institute of Aviation Technology 

(UniKL MIAT)

دانشكده هوانوردي

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

کارشناسی مهندسی هواپیما (مکانیک)

Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Hons) in Mechanical


17,700

کارشناسی مهندسی مدیریت هوانوردی

Bachelor of Aviation Management (Hons.)

17,700

کارشناسی مهندسی هواپیما (هوانوردی)

Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Hons) in Avionics


13,000

دیپلم مهندسی حفظ و تعمیر دستگاههاي‌ الكتريكي‌ و خودكار درهوانوردي‌

Diploma of Engineering Technology in Avionics Maintenance

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم مهندسی تعمیر و نگهداری هلیکوپتر

Diploma of Engineering Technology in Helicopter Maintenance

13,000

دیپلم مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما


Diploma of Engineering Technology in Aeroplane Maintenance


13,000

دیپلم مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما

Diploma in Aircraft Maintenance Technology (Composite)


13,000

دیپلم مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما (ساخت و تولید)

Diploma in Aircraft Maintenance Technology (Manufacturing)


13,000

دیپلم مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما (الکترونيک هواپيمايى)

Diploma in Aircraft Maintenance Technology (Avionics)


Universiti Kuala Lumpur Malaysia Institute of Marine Engineering Technology UniKL MIMET

دانشكده مهندسي تكنولوژي دريا

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

کارشناسی مهندسی عملیات ناوگانی

Bachelor of Maritime Operations (Hons)

17,700

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک علوم دریایی

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Marine Electrical & Electronic


17,700

کارشناسی مهندسی معماری و ساخت کشتی

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Naval Architecture & Shipbuilding

17,700

کارشناسی مهندسی معماری زیر دریایی

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Naval Architecture and Sub sea Engineering

13,000

دیپلم مهندسی تعمیر و ساخت کشتی

Diploma of Engineering Technology in Ship Construction and Maintenance

13,000

دیپلم مهندسی طراحی کشتی

Diploma of Engineering Technology in Ship Design

13,000

دیپلم مهندسی دریایی

Diploma of Engineering Technology in Marine Engineering

13,000

دیپلم مهندسی برق و الکترونیک دریایی

Diploma of Engineering Technology in Marine Electrical and Electronics

Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak UniKL RCMP

دانشكده پزشكي

شهریه يك سال تحصیل(رينگت)

رشته

Program

17,700

پزشکی و جراحی

Bachelor of Medicine and Bachelor of  Surgery (MBBS)

17,700

پرستاری

Bachelor of Science Nursing (Honours)

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم پرستاری

Diploma in Nursing

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم داروسازی

Diploma in Pharmacy

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم رادیولوژی

Diploma in Radiography

ـــــــــــــــــــــ

دیپلم فیزیوتراپی

Diploma in Physiotherapy

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies