پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

paper.io 2

agar.io

wormate io


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UITM

 

Faculty of Applied Sciences

*شهريه يك ترم تحصيلي

** شهريه كل تحصيل

(رينگت)

طول دوره

شيوه تحصيل

مقطع

رشته

Program

دكترا

ارشد

دكترا

ارشد

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

مدیریت صنعت گیاهان

Plantation Industry Management

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

تكنولوژي غذا

 Food Technology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

زيست شناسي

 Biology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

تكنولوژي مديريت گياهان

 Plantation Management Technology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

مواد پيشرفته و نانوتکنولوژی

 Advanced Materials & Nanotechnology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

تكنولوژي و علوم چوب

 Wood  & Technology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

تكنولوژي نساجي

 Textile Technology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

تكنولوژي پليمر

 Polymer Technology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

انرژي

Energy

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

 نظارت و مديريت محيط زيست اكولوژي

 Ecology & Environmental Management & Monitoring

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

  شيمي

  Applied Chemistry

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

توليدات طبيعي

 Natural Products

Faculty of Information Technology and Quantitative

*شهريه يك ترم تحصيلي

** شهريه كل تحصيل

(رينگت)

طول دوره

شيوه تحصيل

مقطع

رشته

Program

دكترا

ارشد

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

شبكه كامپيوتر

Computer Networking

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

 

آمار كاربردي

Applied Statistics

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

 

علوم كامپبوتر

Computer sience

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

 علوم كمي

Quantitative sience

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

  فناوري اطلاعات

Information  Technology

 

2,172*

3 ترم

تحقيق

 

دكترا

Doctor of Philosophy

By Research

*3,172

 

6 ترم

تحقيق

 

دكترا

Doctor of Philosophy

By Research

Faculty of Architecture, Planning and Surveying

*شهريه يك ترم تحصيلي

** شهريه كل تحصيل

(رينگت)

طول دوره

شيوه تحصيل

مقطع

رشته

Program

دكترا

ارشد

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

سرمايه گذاري املاك

Property Investment

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

  سيستم اطلاعاتي جغرافيايي

Geographical Information

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

  مديريت  پروژه ساختمان

Integrated Construction Project Management

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

  مديريت حفظ ميراث و منابع طبيعي

Heritage and Conservation Management

 

2,172*

3 ترم

تحقيق

 

  محيط زيست

Built Environment

*3,172

 

6 ترم

تحقيق

 

دكترا محيط زيست

 the Specialism of the Built Environment

Faculty of Sports Siences and Recreation

*شهريه يك ترم تحصيلي

** شهريه كل تحصيل

(رينگت)

طول دوره

شيوه تحصيل

مقطع

رشته

Program

دكترا

ارشد

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

  علوم ورزشي

Sports

 

2,172*

3 ترم

تحقيق

 

  علوم ورزشي

Sports

*3,172

 

6 ترم

تحقيق

 

علوم ورزشي

Sports

 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UITM

 

Faculty of Applied Sciences

*شهريه يك ترم تحصيلي

** شهريه كل تحصيل

(رينگت)

طول دوره

شيوه تحصيل

مقطع

رشته

Program

دكترا

ارشد

دكترا

ارشد

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

مدیریت صنعت گیاهان

Plantation Industry Management

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

تكنولوژي غذا

 Food Technology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

زيست شناسي

 Biology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

تكنولوژي مديريت گياهان

 Plantation Management Technology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

مواد پيشرفته و نانوتکنولوژی

 Advanced Materials & Nanotechnology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

تكنولوژي و علوم چوب

 Wood  & Technology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

تكنولوژي نساجي

 Textile Technology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

تكنولوژي پليمر

 Polymer Technology

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

انرژي

Energy

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

 نظارت و مديريت محيط زيست اكولوژي

 Ecology & Environmental Management & Monitoring

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

  شيمي

  Applied Chemistry

*3,172

2,172*

3 ترم

6 ترم

تحقيق

توليدات طبيعي

 Natural Products

Faculty of Information Technology and Quantitative

*شهريه يك ترم تحصيلي

** شهريه كل تحصيل

(رينگت)

طول دوره

شيوه تحصيل

مقطع

رشته

Program

دكترا

ارشد

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

شبكه كامپيوتر

Computer Networking

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

 

آمار كاربردي

Applied Statistics

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

 

علوم كامپبوتر

Computer sience

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

 علوم كمي

Quantitative sience

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

  فناوري اطلاعات

Information  Technology

 

2,172*

3 ترم

تحقيق

 

دكترا

Doctor of Philosophy

By Research

*3,172

 

6 ترم

تحقيق

 

دكترا

Doctor of Philosophy

By Research

Faculty of Architecture, Planning and Surveying

*شهريه يك ترم تحصيلي

** شهريه كل تحصيل

(رينگت)

طول دوره

شيوه تحصيل

مقطع

رشته

Program

دكترا

ارشد

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

سرمايه گذاري املاك

Property Investment

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

  سيستم اطلاعاتي جغرافيايي

Geographical Information

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

  مديريت  پروژه ساختمان

Integrated Construction Project Management

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

  مديريت حفظ ميراث و منابع طبيعي

Heritage and Conservation Management

 

2,172*

3 ترم

تحقيق

 

  محيط زيست

Built Environment

*3,172

 

6 ترم

تحقيق

 

دكترا محيط زيست

 the Specialism of the Built Environment

Faculty of Sports Siences and Recreation

*شهريه يك ترم تحصيلي

** شهريه كل تحصيل

(رينگت)

طول دوره

شيوه تحصيل

مقطع

رشته

Program

دكترا

ارشد

 

هر واحد درسي

150 – 250  رينگت

3 ترم

واحد درسي

 

  علوم ورزشي

Sports

 

2,172*

3 ترم

تحقيق

 

  علوم ورزشي

Sports

*3,172

 

6 ترم

تحقيق

 

علوم ورزشي

Sports

 

 

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

5

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.