پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UITM

Faculty of Architecture, Planning and Surveying

دانشکده معماری ، برنامه ریزی و نقشه برداری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد محیط زیست

MASTER OF SCIENCE BUILT ENVIRONMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم اطلاعات جغرافیایی

MASTER OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد معماری

MASTER OF ARCHITECTURE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد سرمایه گذاری در ملک

MASTER OF PROPERTY INVESTMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم ادغام شده مدیریت پروژه ساخت و ساز

MASTER OF SCIENCE INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد میراث علمی و مدیریت نگهداری

MASTER OF SCIENCE HERITAGE AND CONSERVATION MANAGEMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد مدیریت امکانات علمی

MASTER OF SCIENCE FACILITIES MANAGEMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

*

-

کارشناسی ارشد علوم در معماری سبز

MASTER OF SCIENCE IN GREEN ARCHITECTURE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم توسعه و مدیریت شهری

MASTER OF SCIENCE URBAN DEVELOPMENT & MANAGEMENT

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (محیط ساخت)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (BUILT ENVIRONMENT)

3 سال

6,025

-

*

-

-

دکترای طراحی فلسفه و محیط زیست ساخته شده

DOCTOR OF PHILOSOPHY DESIGN AND BUILD ENVIRONMENT

Faculty of Applied Sciences

دانشکده علوم کاربردی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در تکنولوژی محیطی

MASTER OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در علوم غذایی و فن آوری

MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

1 تا 2 سال

-

4,840

-

*

-

کارشناسی ارشد علوم زیست شناسی کاربردی

MASTER OF SCIENCE IN APPLIED BIOLOGY

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (زیست شناسی)

MASTER OF SCIENCE (BIOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علوم غذایی و فناوری)

MASTER OF SCIENCE (FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (زیست شناسی مولکولی)

MASTER OF SCIENCE (MOLECULAR BIOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علوم و فنون چوب)

MASTER OF SCIENCE (WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (فن آوری منابع زیستی)

MASTER OF SCIENCE (BIORESOURCES TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علم شیمی)

MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (شیمی کاربردی)

MASTER OF SCIENCE (APPLIED CHEMISTRY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علوم محیطی و فنون)

MASTER OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (فیزیک کاربردی)

MASTER OF SCIENCE (APPLIED PHYSICS)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علوم و فنون پلیمر)

MASTER OF SCIENCE (POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (فیزیک)

MASTER OF SCIENCE (PHYSICS)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علوم و فنون مواد)

MASTER OF SCIENCE (MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علوم و فنون نساجی)

MASTER OF SCIENCE (TEXTILE SCIENCE AND TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم زیست شناسی کاربردی

MASTER OF SCIENCE APPLIED BIOLOGY

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (علوم)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (SCIENCE)

Faculty of Computer & Mathematical Sciences

دانشکده علوم کامپیوتر و ریاضی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در آمار کاربردی

MASTER OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم داده

MASTER OF SCIENCE DATA SCIENCE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

MASTERS OF COMPUTER SCIENCE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در شبکه سازی کامپیوتر

MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER NETWORKING

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در فن آوری وب

MASTER OF COMPUTER SCIENCE IN WEB TECHNOLOGY

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعاتی (سیستم های هوشمند)

MASTER OF INFORMATION SYSTEMS (INTELLIGENT SYSTEMS)

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در سیستم اطلاعات استراتژیک با مدیریت کسب و کار

MASTER OF SCIENCE IN STRATEGIC INFORMATION SYSTEM WITH BUSINESS MANAGEMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم فن آوری اطلاعات

MASTER OF SCIENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم کمی

MASTER OF QUANTITATIVE SCIENCES

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در ریاضیات کاربردی

MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS

1 تا 2 سال

-

4,840

-

*

-

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در فناوری محاسبات زبان

MASTER OF COMPUTER SCIENCE IN LANGUAGE COMPUTING TECHNOLOGY

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد (علوم کامپیوتر)

MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد (فناوری اطلاعات)

MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد (ریاضیات)

MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد (آمار)

MASTER OF SCIENCE (STATISTICS)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد (علوم تجربی)

MASTER OF SCIENCE (ACTUARIAL SCIENCE)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد (علوم تصمیم گیری)

MASTER OF SCIENCE (DECISION SCIENCE)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (علوم کامپیوتر)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (COMPUTER SCIENCE)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (فناوری اطلاعات)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (INFORMATION TECHNOLOGY)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (ریاضیات)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (MATHEMATICS)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (آمار)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (STATISTICS)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (علوم تصمیم گیری)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (DECISION SCIENCE)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (علوم تجربی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (ACTUARIAL SCIENCE)

Faculty of Civil Engineering

دانشکده مهندسی عمران

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در ساختار مهندسی

MASTERS OF SCIENCE IN STRUCTURAL ENGINEERING

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی ژئوتکنیک

MASTERS OF SCIENCE IN GEOTECHNICAL ENGINEERING

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی محیط زیست

MASTERS OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی ساخت و ساز

MASTERS OF SCIENCE IN CONSTRUCTION ENGINEERING

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم مهندسی منابع آب

MASTERS OF SCIENCE WATER RESOURCES ENGINEERING

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم مهندسی بزرگراه

MASTERS OF SCIENCE HIGHWAY ENGINEERING

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (مهندسی عمران)

MASTER OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (مهندسی عمران)

DOCTOR OF PHILOSOPHY CIVIL ENGINEERING

Faculty of Chemical Engineering

دانشکده مهندسی شیمی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی شیمی

MASTERS OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING

3 سال

6,025

-

*

-

-

دکترای فلسفه مهندسی شیمی

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN CHEMICAL ENGINEERING

Faculty of Electrical Engineering

دانشکده مهندسی برق

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی ارتباطات و ارتباطات از راه دور

MASTER OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی فرکانس رادیویی

MASTER OF SCIENCE IN RADIO FREQUENCY ENGINEERING

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی برق

MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه در مهندسی برق

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRICAL ENGINEERING

Faculty of Plantation and Agrotechnology

دانشکده کشت و زراعت

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد مدیریت صنعت کاشت

MASTER IN PLANTATION INDUSTRY MANAGEMENT

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم

MASTER OF SCIENCE (MSC.)

1 تا 2 سال

-

4,840

-

*

-

کارشناسی ارشد علوم خاک شناسی

MASTER OF SCIENCE SOIL SIENCE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

*

-

کارشناسی ارشد علوم زراعت

MASTER OF SCIENCE AGRONOMY

1 تا 2 سال

-

4,840

-

*

-

کارشناسی ارشد علوم تجارت

MASTER OF SCIENCE AGRIBUSINESS

1 تا 2 سال

-

4,840

-

*

-

کارشناسی ارشد علوم حفاظت از محصول

MASTER OF SCIENCE CROP PROTECTION

1 تا 2 سال

-

4,840

-

*

-

کارشناسی ارشد علوم بیوتکنولوژی گیاهان

MASTER OF SCIENCE PLANT BIOTECHNOLOGY

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه

DOCTOR IN PHILOSOPHY (PHD)

Faculty of Mechanical Engineering

دانشکده مهندسی مکانیک

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی

MASTERS IN ENGINEERING MANAGEMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

*

-

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی مکانیک

MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی مکانیک

MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه در مهندسی مکانیک

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MECHANICAL ENGINEERING

Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم دندانپزشکی

MASTER OF DENTAL SCIENCE (MDSC)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای دندانپزشکی بالینی (ارتودنسی)

DOCTOR OF CLINICAL DENTISTRY (ORTHODONTICS)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای دندانپزشکی بالینی (پریودنتولوژی)

DOCTOR IN CLINICAL DENTISTRY (PERIODONTOLOGY)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای دندانپزشکی بالینی (پروتزهای دندانی)

DOCTOR IN CLINICAL DENTISTRY (PROSTHODONTICS)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (دندانپزشکی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (DENTISTRY)

Faculty of Pharmacy

دانشکده داروسازی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (صنعت داروسازی)

MASTER OF SCIENCE (PHARMACEUTICS)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (داروسازی)

MASTER OF SCIENCE (PHARMACOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (شیمی دارویی)

MASTER OF SCIENCE (PHARMACEUTICAL CHEMISTRY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (داروسازی بالینی)

MASTER OF SCIENCE (CLINICAL PHARMACY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم

MASTER OF SCIENCE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد داروسازی بالینی

MASTER IN CLINICAL PHARMACY

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد عملکرد داروسازی

MASTER IN PHARMACY PRACTICCE

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (صنعت داروسازی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHARMACEUTICS)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (داروسازی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHARMACOLOGY)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (شیمی دارویی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHARMACEUTICAL CHEMISTRY)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (داروسازی بالینی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (CLINICAL PHARMACY)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه

DOCTOR OF PHILOSOPHY

Faculty of Sports Science & Recreation

دانشکده علوم ورزشی و سرگرمی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم ورزشی

MASTER OF SPORT SCIENCE

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (ورزش و تفریح)

MASTER OF SCIENCE (SPORTS AND RECREATION)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (علوم ورزشی و تفریحی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (SPORTS SCIENCE AND RECREATION)

Faculty of Health Science

دانشکده علوم بهداشت

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد پرستاری در مراقبت های ویژه

MASTER OF NURSING IN CRITICAL CARE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت زنان

MASTER OF NURSING WOMEN’S HEALTH

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی (عضلانی)

MASTER OF PHYSIOTHERAPY (MUSCULOSKELETAL)

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد درمان شغلی (ناتوانی در رشد)

MASTER IN OCCUPATIONAL THERAPY (DEVELOPMENTAL DISABILITY)

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی محیط زیست

MASTER IN ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی

MASTER OF MEDICAL IMAGING

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد (فیزیولوژی)

MASTER OF SCIENCE (PHYSIOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (آموزش و ارتقا سلامت)

MASTER OF SCIENCE (HEALTH EDUCATION AND PROMOTION)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (تصویربرداری پزشکی)

MASTER OF HEALTH SCIENCES (MEDICAL IMAGING) 

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (فن آوری آزمایشگاه پزشکی)

MASTER IN HEALTH SCIENCES (MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (فیزیوتراپی)

MASTER IN HEALTH SCIENCES (PHYSIOTHERAPY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (بهداشت و ایمنی محیطی)

MASTER IN HEALTH SCIENCES (ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (شغل درمانی)

MASTER IN HEALTH SCIENCES (OCCUPATIONAL THERAPY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (رژیم های غذایی)

MASTER OF HEALTH SCIENCES (DIETETICS)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (اپتومتری)

MASTER OF HEALTH SCIENCES (OPTOMETRY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد پرستاری

MASTER OF NURSING

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (تصویربرداری پزشکی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (MEDICAL IMAGING)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (فن آوری آزمایشگاه پزشکی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (بهداشت و ایمنی محیطی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (شغل درمانی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (OCCUPATIONAL THERAPY)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (فیزیوتراپی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHYSIOTHERAPY)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (اپتومتری)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (OPTOMETRY)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه  (رژیم های غذایی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (DIETETICS)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه پرستاری

DOCTOR OF PHILOSOPHY (NURSING)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (فیزیولوژی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHYSIOLOGY)

3 سال

6,025

-

*

-

-

دکترای فلسفه  (آموزش و ارتقا سلامت)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (HEALTH EDUCATION AND PROMOTION)

Faculty of Medicine

دانشکده پزشکی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد پزشکی داخلی

MASTER IN INTERNAL MEDICINE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد پزشکی (روانپزشکی)

MASTER OF MEDICINE (PSYCHIATRY)

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد پزشکی (پزشکی خانوادگی)

MASTER OF MEDICINE (FAMILY MEDICINE)

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد آسيب شناسي

MASTER OF PATHOLOGY

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی و فقه پزشکی

MASTER OF MEDICAL ETHICS & MEDICAL JURISPRUDENCE

2 سال

-

5,150

 

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (پزشکی)

MASTER 0F SCIENCE (MEDICINE)

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (پزشکی)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (MEDICINE)

 
 
 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UITM

Faculty of Architecture, Planning and Surveying

دانشکده معماری ، برنامه ریزی و نقشه برداری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد محیط زیست

MASTER OF SCIENCE BUILT ENVIRONMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم اطلاعات جغرافیایی

MASTER OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد معماری

MASTER OF ARCHITECTURE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد سرمایه گذاری در ملک

MASTER OF PROPERTY INVESTMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم ادغام شده مدیریت پروژه ساخت و ساز

MASTER OF SCIENCE INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد میراث علمی و مدیریت نگهداری

MASTER OF SCIENCE HERITAGE AND CONSERVATION MANAGEMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد مدیریت امکانات علمی

MASTER OF SCIENCE FACILITIES MANAGEMENT

1 تا 2 سال

-

4,840

-

*

-

کارشناسی ارشد علوم در معماری سبز

MASTER OF SCIENCE IN GREEN ARCHITECTURE

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم توسعه و مدیریت شهری

MASTER OF SCIENCE URBAN DEVELOPMENT & MANAGEMENT

3 سال

6,025

-

 

*

-

-

دکترای فلسفه (محیط ساخت)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (BUILT ENVIRONMENT)

3 سال

6,025

-

*

-

-

دکترای طراحی فلسفه و محیط زیست ساخته شده

DOCTOR OF PHILOSOPHY DESIGN AND BUILD ENVIRONMENT

Faculty of Applied Sciences

دانشکده علوم کاربردی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکترا

ارشد

تحقيق

واحد درسی و تحقیق

واحد درسي

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در تکنولوژی محیطی

MASTER OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

1 تا 2 سال

-

4,840

-

-

*

کارشناسی ارشد علوم در علوم غذایی و فن آوری

MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

1 تا 2 سال

-

4,840

-

*

-

کارشناسی ارشد علوم زیست شناسی کاربردی

MASTER OF SCIENCE IN APPLIED BIOLOGY

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (زیست شناسی)

MASTER OF SCIENCE (BIOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علوم غذایی و فناوری)

MASTER OF SCIENCE (FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (زیست شناسی مولکولی)

MASTER OF SCIENCE (MOLECULAR BIOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علوم و فنون چوب)

MASTER OF SCIENCE (WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (فن آوری منابع زیستی)

MASTER OF SCIENCE (BIORESOURCES TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علم شیمی)

MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (شیمی کاربردی)

MASTER OF SCIENCE (APPLIED CHEMISTRY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علوم محیطی و فنون)

MASTER OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (فیزیک کاربردی)

MASTER OF SCIENCE (APPLIED PHYSICS)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علوم و فنون پلیمر)

MASTER OF SCIENCE (POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (فیزیک)

MASTER OF SCIENCE (PHYSICS)

2 سال

-

5,150

*

-

-

کارشناسی ارشد علوم (علوم و فنون مواد)

MASTER OF SCIENCE (MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY)

2 سال