پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UTM
Faculty of Computing
دانشكده محاسبه
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
علوم كامپيوتر
Computer Science
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مديريت آي تي
Information Technology
Management
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آي تي كار آفريني
Information Technology Entrepreneurship
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نرم افزار
Software Engineering
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
علوم كامپيوتر امنيت اطلاعات
Computer Science Information
Security
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
اطلاعات سيستم
Ph.D. Information System
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
علوم كامپيوتر
Ph.D. (Computer Science)
ADVANCED INFORMATICS SCHOOL
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نرم افزار
Master of software engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
تضمین اطلاعات
Information Assurance
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسی سیستم های کامپیوتر
Computer Systems Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
کارشناسی ارشد
Master of Philosophy
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
دکترا نرم افزار
Doctor of Software Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty Built Environment
دانشكده محيط زيست
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه ريزي شهري و منطقه ای
)Urban & Regional Planning)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
بررسي كمي
Quantity Surveying
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه ريزي حمل و نقل
Transport planning
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
بررسي كمي
Ph.D. Quantity Surveying
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه ريزي حمل و نقل
Ph.D. Transport planning
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه ريزي شهري و منطقه ای
Ph.D. Urban Regional Planning
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
معماري
Ph.D. Architecture
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty Petroleum and Renewable Energy Engineering
دانشكده مهندسی نفت و انرژی های تجديد شدنى
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي گاز
Master Gas Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نفت
Engineering (Petroleum)
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نفت
Master Petroleum Engineering
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ارشد (مهندسی گاز و مدیریت)
Master(Gas Engineering and Management)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي گاز
Phd Gas Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نفت
Phd Petroleum Engineering
Faculty Chemical Engineering
مهندسي شيمي
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي شيمي
Master Chemical Engineering
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
بهداشت و ايمني محيط زيست
Master of Science Safety, health and environment
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
مديريت فرايندهاي گياهي
Process plant Management
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي محيط زيست
Engineering Environmental
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي پليمر
Polymer Engineering
ـــــــــ
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي فرايند
بيو پروسس
Bioprocess Engineering
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
تكنولوژي پليمر
Master of Science Polymer Technology
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ارشد علوم (فن آوری گیاهی )
Master of Science (Herbal Technology)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي شيمي
Chemical EngineeringPhD
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي فرايند
بيو پروسس
Bioprocess EngineeringPhD
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي محيط زيست
PhD Engineering Environmental
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي پليمر
PhD Polymer Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
مديريت فرايندهاي گياهي
Engineering Doctorate (Process Plant Management)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (طراحی مهندسی بیوپروسس )
Ph. D (Bioprocess Engineering Design)
Faculty Civil Engineering
مهندسي عمران
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسی و تحقیق
واحد درسي
تحقيق
واحد درسی و تحقیق
واحد درسي
تحقيق
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي ژئوتكنيك
Engineering (Civil – Geotechnics)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي سازه
Engineering Civil Structure
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي عمران
Master Engineering Civil
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي عمران هيدروليك و آب شناسي
Engineering Civil Hydraulics and Hydrology
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
عمران – حمل و نقل و بزرگراه
Civil – Transportation & Highway)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مدیریت ساخت
)Construction Management)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
عمران - مدیریت زیست محیطی
)Civil – EnvironmentalManagement)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسي راه و ترابري
EngineeringHighway and Traffic
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی (ساخت و ساز)
Engineering (Construction(
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسي حمل و نقل
Engineering Transportation
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسي مواد و سازه
Structure & Materials Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی ساختار
Engineering Structure
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی زمین شناسی
Engineering Geotechnics
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی هيدروليك و آب شناسي
Engineering (Hydraulics and Hydrology(
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
کارشناسی ارشد
Master of Philosophy
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مديريت محيط زيست
Engineering (Environmental)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
علوم مديريت تكنولوژي ساخت
Doctorate (Construction Technology & Management)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسي عمران
Ph.D. Engineering Civil
FACULTY OF EDUCATION
دانشكده آموزش
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
اجرا و مدیریت
Management & Administration
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
راهنمایی و مشاوره
Guidance & Counseling
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ساختار آموزشی
Curriculum & Instruction
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش و توسعه
Education & Development
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش روانشناسي
Educational Psychology
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
فیزیک
Physics
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
شیمی
Chemistry
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش انگليسي به عنوان ز بان دوم
Teaching English as a Second Language - TESL
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ریاضیات
Mathematics
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش تكنولوژي آموزشي
Educational Technology
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش سنجش و ارزيابي
Education Measurement and Evaluation
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش فنی و شغلی
Technical & Vocational Education
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا مدیریت
Ph.D. Management & Administration
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (مشاوره و راهنمایی)
Ph.D. (Guidance & Counseling)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (ساختار آموزشی)
Ph.D. (Curriculum & Instruction)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش و توسعه)
Ph.D. (Education&Development)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (روانشناسی آموزشی)
Ph.D. (Educational Psychology)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش فیزیک)
Ph.D. (Physics Education)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش شیمی)
Ph.D. (Chemistry Education)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش انگليسي به عنوان ز بان دوم)
Ph.D. (Teaching English as a Second Language – TESL)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش ریاضیات)
Ph.D. (Mathematics Education)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (فن آوری آموزش)
Ph.D. (Educational Technology)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (اندازه گیری و ارزیابی)
Ph.D. (Measurement & Evaluation)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش فنی و شغلی)
Ph.D. (Technical & Vocational Education)

 

 
ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UTM
Faculty of Computing
دانشكده محاسبه
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
علوم كامپيوتر
Computer Science
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مديريت آي تي
Information Technology
Management
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آي تي كار آفريني
Information Technology Entrepreneurship
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نرم افزار
Software Engineering
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
علوم كامپيوتر امنيت اطلاعات
Computer Science Information
Security
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
اطلاعات سيستم
Ph.D. Information System
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
علوم كامپيوتر
Ph.D. (Computer Science)
ADVANCED INFORMATICS SCHOOL
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نرم افزار
Master of software engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
تضمین اطلاعات
Information Assurance
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسی سیستم های کامپیوتر
Computer Systems Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
کارشناسی ارشد
Master of Philosophy
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
دکترا نرم افزار
Doctor of Software Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty Built Environment
دانشكده محيط زيست
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه ريزي شهري و منطقه ای
)Urban & Regional Planning)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
بررسي كمي
Quantity Surveying
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه ريزي حمل و نقل
Transport planning
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
بررسي كمي
Ph.D. Quantity Surveying
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه ريزي حمل و نقل
Ph.D. Transport planning
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه ريزي شهري و منطقه ای
Ph.D. Urban Regional Planning
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
معماري
Ph.D. Architecture
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا
Doctor of Philosophy
Faculty Petroleum and Renewable Energy Engineering
دانشكده مهندسی نفت و انرژی های تجديد شدنى
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي گاز
Master Gas Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نفت
Engineering (Petroleum)
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نفت
Master Petroleum Engineering
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ارشد (مهندسی گاز و مدیریت)
Master(Gas Engineering and Management)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي گاز
Phd Gas Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نفت
Phd Petroleum Engineering
Faculty Chemical Engineering
مهندسي شيمي
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي شيمي
Master Chemical Engineering
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
بهداشت و ايمني محيط زيست
Master of Science Safety, health and environment
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
مديريت فرايندهاي گياهي
Process plant Management
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي محيط زيست
Engineering Environmental
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي پليمر
Polymer Engineering
ـــــــــ
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي فرايند
بيو پروسس
Bioprocess Engineering
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
تكنولوژي پليمر
Master of Science Polymer Technology
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ارشد علوم (فن آوری گیاهی )
Master of Science (Herbal Technology)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي شيمي
Chemical EngineeringPhD
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي فرايند
بيو پروسس
Bioprocess EngineeringPhD
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي محيط زيست
PhD Engineering Environmental
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي پليمر
PhD Polymer Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
مديريت فرايندهاي گياهي
Engineering Doctorate (Process Plant Management)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (طراحی مهندسی بیوپروسس )
Ph. D (Bioprocess Engineering Design)
Faculty Civil Engineering
مهندسي عمران
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسی و تحقیق
واحد درسي
تحقيق
واحد درسی و تحقیق
واحد درسي
تحقيق
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي ژئوتكنيك
Engineering (Civil – Geotechnics)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي سازه
Engineering Civil Structure
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي عمران
Master Engineering Civil
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي عمران هيدروليك و آب شناسي
Engineering Civil Hydraulics and Hydrology
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
عمران – حمل و نقل و بزرگراه
Civil – Transportation & Highway)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مدیریت ساخت
)Construction Management)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
عمران - مدیریت زیست محیطی
)Civil – EnvironmentalManagement)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسي راه و ترابري
EngineeringHighway and Traffic
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی (ساخت و ساز)
Engineering (Construction(
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسي حمل و نقل
Engineering Transportation
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسي مواد و سازه
Structure & Materials Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی ساختار
Engineering Structure
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی زمین شناسی
Engineering Geotechnics
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی هيدروليك و آب شناسي
Engineering (Hydraulics and Hydrology(
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
کارشناسی ارشد
Master of Philosophy
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مديريت محيط زيست
Engineering (Environmental)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
علوم مديريت تكنولوژي ساخت
Doctorate (Construction Technology & Management)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسي عمران
Ph.D. Engineering Civil
FACULTY OF EDUCATION
دانشكده آموزش
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
اجرا و مدیریت
Management & Administration
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
راهنمایی و مشاوره
Guidance & Counseling
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ساختار آموزشی
Curriculum & Instruction
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش و توسعه
Education & Development
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش روانشناسي
Educational Psychology
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
فیزیک
Physics
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
شیمی
Chemistry
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش انگليسي به عنوان ز بان دوم
Teaching English as a Second Language - TESL
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ریاضیات
Mathematics
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش تكنولوژي آموزشي
Educational Technology
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش سنجش و ارزيابي
Education Measurement and Evaluation
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش فنی و شغلی
Technical & Vocational Education
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا مدیریت
Ph.D. Management & Administration
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (مشاوره و راهنمایی)
Ph.D. (Guidance & Counseling)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (ساختار آموزشی)
Ph.D. (Curriculum & Instruction)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش و توسعه)
Ph.D. (Education&Development)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (روانشناسی آموزشی)
Ph.D. (Educational Psychology)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش فیزیک)
Ph.D. (Physics Education)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش شیمی)
Ph.D. (Chemistry Education)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش انگليسي به عنوان ز بان دوم)
Ph.D. (Teaching English as a Second Language – TESL)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش ریاضیات)
Ph.D. (Mathematics Education)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (فن آوری آموزش)
Ph.D. (Educational Technology)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (اندازه گیری و ارزیابی)
Ph.D. (Measurement & Evaluation)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکترا (آموزش فنی و شغلی)
Ph.D. (Technical & Vocational Education)

 

 

1

2

 

1

2

 
 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUTM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه

 آخرين مهلت ثبت نام

ترم دوم : 30 نوامبر
ترم اول : 31 می
 شروع ثبت نام 
ترم دوم : 18 و 19 نوامبر 
  شروع ترم کارشناسی 

ترم اول : سپتامبر

 آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 31 می

 
 
 
 
دفتر تهران
 
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUTM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه

 آخرين مهلت ثبت نام

ترم دوم : 30 نوامبر
ترم اول : 31 می
 شروع ثبت نام 
ترم دوم : 18 و 19 نوامبر 
  شروع ترم کارشناسی 

ترم اول : سپتامبر

 آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 31 می

 
 
 
 
دفتر تهران
 
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.