حالت نمایش:  

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

دانشکده پزشکی و  علوم بهداشت

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

بیماری شناسی شیمیایی

CHEMICAL PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه بالینی

CLINICAL NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه جامعه

COMMUNITY NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

بهداشت محیط

ENVIRONMENTAL HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

اپیدمیولوژی و آمار زیستی

EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

پزشکی قانونی

FORENSIC SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

خون شناسی

HAEMATOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ارتقاء سلامت

HEALTH PROMOTION

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

HEALTH SERVICE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

آناتومی بدن انسان

HUMAN ANATOMY

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک انسانی

HUMAN GENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی انسان

HUMAN PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی ایمنی

IMMUNOBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فارماکولوژی ایمنی

IMMUNOPHARMACOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

میکروبیولوژی پزشکی

MEDICAL MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

انگل شناسی پزشکی

MEDICAL PARASITOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تصویربرداری مولکولی

MOLECULAR IMAGING

*

*

واحد درس و تحقيق

پزشکی مولکولی

MOLECULAR MEDICINE

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم اعصاب

NEUROSCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

پرستاری

NURSING

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم تغذیه

NUTRITIONAL SCIENCES

*

*

واحد درس و تحقيق

ایمنی و بهداشت

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

فارماکولوژی و سم شناسی

PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

پزشکی روانشناسی

PSYCHOLOGICAL MEDICINE

*

*

واحد درس و تحقيق

بهداشت عمومی

PUBLIC HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

سلول های بنیادین

STEM CELL

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیک کاربردی

APPLIED PHYSICS

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوشیمی

BIOCHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست شناسی

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی سرطان و سرطان شناسی

CANCER BIOLOGY AND ONCOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش بهداشت و ارتباطات

HEALTH EDUCATION AND COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

رادیولوژی و تصویربرداری

RADIOLOGY AND IMAGING

*

*

واحد درس و تحقيق

ایمنی، بهداشت و مدیریت اورژانس

SAFETY, HEALTH AND EMERGENCY MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

سالخوردگان اجتماعی

SOCIAL GERONTOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ساختار زیست شناسی

STRUCTURAL BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات جوانان

YOUTH STUDIES

-

*

واحد درسی

آسیب شناسی

Master of Pathology

-

*

واحد درسی

پزشکی (پزشکی خانواده)

Master of Medicine (Family Medicine)

-

*

واحد درسی

پزشکی (کودکان)

Master of Medicine (Pediatrics)

-

*

واحد درسی

پزشکی (اعصاب و روان)

Master of Medicine (Psychiatry)

-

*

واحد درسی

بهداشت عمومی

Master of Public Health

*

-

واحد درسی

دکترای بهداشت عمومی

Doctor of Public Health

 

 

 

 

 
گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

دانشکده پزشکی و  علوم بهداشت

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

بیماری شناسی شیمیایی

CHEMICAL PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه بالینی

CLINICAL NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه جامعه

COMMUNITY NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

بهداشت محیط

ENVIRONMENTAL HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

اپیدمیولوژی و آمار زیستی

EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

پزشکی قانونی

FORENSIC SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

خون شناسی

HAEMATOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ارتقاء سلامت

HEALTH PROMOTION

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

HEALTH SERVICE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

آناتومی بدن انسان

HUMAN ANATOMY

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک انسانی

HUMAN GENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی انسان

HUMAN PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی ایمنی

IMMUNOBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فارماکولوژی ایمنی

IMMUNOPHARMACOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

میکروبیولوژی پزشکی

MEDICAL MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

انگل شناسی پزشکی

MEDICAL PARASITOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تصویربرداری مولکولی

MOLECULAR IMAGING

*

*

واحد درس و تحقيق

پزشکی مولکولی

MOLECULAR MEDICINE

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم اعصاب

NEUROSCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

پرستاری

NURSING

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم تغذیه

NUTRITIONAL SCIENCES

*

*

واحد درس و تحقيق

ایمنی و بهداشت

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

فارماکولوژی و سم شناسی

PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

پزشکی روانشناسی

PSYCHOLOGICAL MEDICINE

*

*

واحد درس و تحقيق

بهداشت عمومی

PUBLIC HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

سلول های بنیادین

STEM CELL

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیک کاربردی

APPLIED PHYSICS

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوشیمی

BIOCHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست شناسی

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی سرطان و سرطان شناسی

CANCER BIOLOGY AND ONCOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش بهداشت و ارتباطات

HEALTH EDUCATION AND COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

رادیولوژی و تصویربرداری

RADIOLOGY AND IMAGING

*

*

واحد درس و تحقيق

ایمنی، بهداشت و مدیریت اورژانس

SAFETY, HEALTH AND EMERGENCY MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

سالخوردگان اجتماعی

SOCIAL GERONTOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ساختار زیست شناسی

STRUCTURAL BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات جوانان

YOUTH STUDIES

-

*

واحد درسی

آسیب شناسی

Master of Pathology

-

*

واحد درسی

پزشکی (پزشکی خانواده)

Master of Medicine (Family Medicine)

-

*

واحد درسی

پزشکی (کودکان)

Master of Medicine (Pediatrics)

-

*

واحد درسی

پزشکی (اعصاب و روان)

Master of Medicine (Psychiatry)

-

*

واحد درسی

بهداشت عمومی

Master of Public Health

*

-

واحد درسی

دکترای بهداشت عمومی

Doctor of Public Health

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

5

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.