پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه USM

School of  Physics

(دانشكده فيزيك )

شهريه كل تحصيل (دلار)

طول دوره

رشته

Program

6246

3 سال

فيزيك كاربردي

Bachelor of Applied Science(Honours) 

Applied Physics

6246

3 سال

مهندسي فيزيك

Bachelor of Applied Science(Honours)

 Engineering Physics

6246

3 سال

فيزيك پزشكي

Bachelor of Applied Science(Honours)

 Medical Physic

6246

3 سال

ژئوفيزيك

Bachelor of Applied Science(Honours)

 Geophysics

6246

3 سال

فيزيك

Bachelor of Science(Honours)

Physics 

School of  Humanities

(دانشكده علوم انساني)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

5460

3 سال

مطالعات زبان انگليسي

Bachelor of Arts (Honours)

 English Language Studies

School of Biological Science

(دانشكده علوم ريستي)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

6246

3 سال

كشاورزي

Bachelor of Applied Science (Honours)

Agro biology

6246

3 سال

زيست شناسي آبزيان

Bachelor of Applied Science (Honours)

 Aquatic Biology

6246

3 سال

بيوتكنولوژي

Bachelor of Applied Science (Honours) Biotechnology

6246

3 سال

زيست شناسي و مديريت انگلها

Bachelor of Applied Science (Honours)

 Biology and Management of Vector& Parasites

6246

3 سال

زيست شناسي محيط زيست

Bachelor of Applied Science (Honours) Environmental Biology

6246

3 سال

ميكروبيولوژي

Bachelor of Science (Honours)

Microbiology

6246

3 سال

زيست شناسي گياهي

Bachelor of Science (Honours)

Plant Biology

6246

3 سال

زيست شناسي جانوري

Bachelor of Science (Honours)

Animal Biology

School of Chimistry

(دانشكده شيمي)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

6246

3 سال

شيمي تجزيه

Bachelor of Applied Science(Honours)

Analytical Chemistry

6246

3 سال

شيمي صنعتي

Bachelor of Applied Science(Honours)

Industrial Chemistry

6246

3 سال

شيمي

Bachelor of Science(Honours)

Chemistry

School of Industrial Technology

(دانشكده تكنولوژي صنايع)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

8640

4 سال

تكنولوژي غذا

Bachelor of Technology (Honours)

 Food

8640

4 سال

تكنولوژي فرايند زيستي

Bachelor of Technology (Honours)

 Bioprocess

8640

3 سال

تكنولوژي  كاغذ و  Coating

Bachelor of Technology (Honours)

 Bio-Resource, Paper, Coatings

8640

3 سال

تكنولوژي محيط زيست

Bachelor of Technology (Honours)

 Environmental

School of Computer Science

(دانشكده علوم كامپيوتر)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

8640

4 سال

مهندسي سيستم هاي اطلاعاتي

Bachelor of Computer Science (Honours) Information System Engineering

8640

4 سال

مالتي مديا

Bachelor of Computer Science (Honours) Multimedia Computing

8640

4 سال

امنيت وسيستم توزيعي

Bachelor of Computer Science (Honours) Distributed System & Security

8640

4 سال

شبكه كامپيوتر

Bachelor of Computer Science (Honours)

 Network Computing

8640

4 سال

سيستم هاي هوشمند

Bachelor of Computer Science (Honours)

Intelligent Systems

8640

4 سال

مهندسي نرم افزار

Bachelor of Computer Science (Honours)

 Software Engineering

School of Matematical Science

(دانشكده علوم رياضي)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

6246

3 سال

مدل سازي رياضي

Bachelor of Applied Science(Honours)

Mathematical Modeling

6246

3 سال

آمار كاربردي

Bachelor of Applied Science(Honours)

 Applied Statistics

6246

3 سال

مدل سازي كامپيوتر

Bachelor of Applied Science(Honours)

Computer Modeling

6246

3 سال

تحقيق در عمليات

Bachelor of Applied Science(Honours)

 Operations Research

6246

3 سال

اقتصاد و رياضي

Bachelor of Applied Science(Honours)

Mathematics and Economics

6246

3 سال

رياضيات

Bachelor of Science(Honours)

Mathematics

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه USM

School of  Physics

(دانشكده فيزيك )

شهريه كل تحصيل (دلار)

طول دوره

رشته

Program

6246

3 سال

فيزيك كاربردي

Bachelor of Applied Science(Honours) 

Applied Physics

6246

3 سال

مهندسي فيزيك

Bachelor of Applied Science(Honours)

 Engineering Physics

6246

3 سال

فيزيك پزشكي

Bachelor of Applied Science(Honours)

 Medical Physic

6246

3 سال

ژئوفيزيك

Bachelor of Applied Science(Honours)

 Geophysics

6246

3 سال

فيزيك

Bachelor of Science(Honours)

Physics 

School of  Humanities

(دانشكده علوم انساني)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

5460

3 سال

مطالعات زبان انگليسي

Bachelor of Arts (Honours)

 English Language Studies

School of Biological Science

(دانشكده علوم ريستي)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

6246

3 سال

كشاورزي

Bachelor of Applied Science (Honours)

Agro biology

6246

3 سال

زيست شناسي آبزيان

Bachelor of Applied Science (Honours)

 Aquatic Biology

6246

3 سال

بيوتكنولوژي

Bachelor of Applied Science (Honours) Biotechnology

6246

3 سال

زيست شناسي و مديريت انگلها

Bachelor of Applied Science (Honours)

 Biology and Management of Vector& Parasites

6246

3 سال

زيست شناسي محيط زيست

Bachelor of Applied Science (Honours) Environmental Biology

6246

3 سال

ميكروبيولوژي

Bachelor of Science (Honours)

Microbiology

6246

3 سال

زيست شناسي گياهي

Bachelor of Science (Honours)

Plant Biology

6246

3 سال

زيست شناسي جانوري

Bachelor of Science (Honours)

Animal Biology

School of Chimistry

(دانشكده شيمي)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

6246

3 سال

شيمي تجزيه

Bachelor of Applied Science(Honours)

Analytical Chemistry

6246

3 سال

شيمي صنعتي

Bachelor of Applied Science(Honours)

Industrial Chemistry

6246

3 سال

شيمي

Bachelor of Science(Honours)

Chemistry

School of Industrial Technology

(دانشكده تكنولوژي صنايع)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

8640

4 سال

تكنولوژي غذا

Bachelor of Technology (Honours)

 Food

8640

4 سال

تكنولوژي فرايند زيستي

Bachelor of Technology (Honours)

 Bioprocess

8640

3 سال

تكنولوژي  كاغذ و  Coating

Bachelor of Technology (Honours)

 Bio-Resource, Paper, Coatings

8640

3 سال

تكنولوژي محيط زيست

Bachelor of Technology (Honours)

 Environmental

School of Computer Science

(دانشكده علوم كامپيوتر)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

8640

4 سال

مهندسي سيستم هاي اطلاعاتي

Bachelor of Computer Science (Honours) Information System Engineering

8640

4 سال

مالتي مديا

Bachelor of Computer Science (Honours) Multimedia Computing

8640

4 سال

امنيت وسيستم توزيعي

Bachelor of Computer Science (Honours) Distributed System & Security

8640

4 سال

شبكه كامپيوتر

Bachelor of Computer Science (Honours)

 Network Computing

8640

4 سال

سيستم هاي هوشمند

Bachelor of Computer Science (Honours)

Intelligent Systems

8640

4 سال

مهندسي نرم افزار

Bachelor of Computer Science (Honours)

 Software Engineering

School of Matematical Science

(دانشكده علوم رياضي)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

6246

3 سال

مدل سازي رياضي

Bachelor of Applied Science(Honours)

Mathematical Modeling

6246

3 سال

آمار كاربردي

Bachelor of Applied Science(Honours)

 Applied Statistics

6246

3 سال

مدل سازي كامپيوتر

Bachelor of Applied Science(Honours)

Computer Modeling

6246

3 سال

تحقيق در عمليات

Bachelor of Applied Science(Honours)

 Operations Research

6246

3 سال

اقتصاد و رياضي

Bachelor of Applied Science(Honours)

Mathematics and Economics

6246

3 سال

رياضيات

Bachelor of Science(Honours)

Mathematics

 

 

1

2

 

1

2

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.