پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UM
Faculty of Economics & Administration
(دانشكده اقتصاد)
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
3 سال
16,100
کارشناسی اقتصاد
Bachelor ofEconomics (BEc)
Faculty of Education
(دانشكده اموزش)
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
4 سال
16,600
کارشناسي آموزش
Bachelor of
Education (TESL)
Faculty of Science
(دانشكده علوم)
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
3 سال
19,700
كارشناسي فناوري و علوم
Bachelor of Science
(Science and Technology)
3 سال
19,700
کارشناسی
رياضيات ، آمار
Bachelor of Science (Mathematics , Statistics )
3 سال
19,700
کارشناسی
رياضيات كامپيوتري و صنعتي
Bachelor of Science (Industrial and Computational Mathematics)
3 سال
19,700
کارشناسی فيزيك
Bachelor of Science
(Physics)
3 سال
19,700
 کارشناسی شيمي
Bachelor of Science (Chemistry)
3 سال
19,700
کارشناسی شيمي كاربردي
Bachelor of Science (APPLIED Chemistry)
3 سال
19,700
کارشناسی بيو شيمي
Bachelor of Science (Biochemistry)
3 سال
19,700
کارشناسی ميكروبيولوژي
Bachelor of Science (Microbiology)
4 سال
19,700
کارشناسی علوم
(ریاضیات آماری و مالي)
Bachelor of Science
( Actuarial and Financial Mathematics)
3 سال
19,700
کارشناسی بايواينفورماتيك
Bachelor of Science (Bioinformatics)
3 سال
19,700
جغرافيا
Bachelor of Science (Geography)
3 سال
19,700
کارشناسی بيوتكنولوژي
Bachelor of Science (Biotechnology)
3 سال
19,700
کارشناسی
علوم و مديريت محيط زيست
Bachelor of Science (Science
And Environmental Management)
3 سال
19,700
کارشناسي
اكولوژي و گوناگوني زيستي
Bachelor of Science (Ecology and Biodiversity)
3 سال
19,700
کارشناسی بهداشت محيط
Bachelor of Science
(Bio Health Science)
3 سال
19,700
کارشناسی
ژنتيك و زیست شناسي مولكولي
Bachelor of Science (Genetics and Molecular Biology)
3 سال
19,700
کارشناسی علوم
(زمين شناسي )
Bachelor of Science
(Geology)
3 سال
19,700
کارشناسی علوم
)زمين شناسي كاربردي)
Bachelor of Science
(Applied Geology)
Faculty of Business and Accountancy
(دانشكده مديريت و حسابداري )
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
4 سال
17,000
کارشناسی حسابداري
Bachelor of Accounting(BAcc)
3 سال
17,800
کارشناسی مدیریت اجرایی
Bachelor of Business Administration(BBA)
3 سال
17,800
کارشناسی مدیریت معاملات
Bachelor of MUAMALAT MANAGEMENT
Faculty of Malay Studies
(دانشكده مطالعات مالایی)
طول دوره
شهریه كل تحصیل(رينگت)
رشته
Program
3 سال
17,000
کارشناسی مطالعات مالایی (مطالعات فرهنگی – اجتماعی مالایی)
BACHELOR OF MALAY STUDIES (MALAY SOCIO_CULTURAL STUDIES)
3 سال
17,000
کارشناسی مطالعات مالایی (هنرهای مالایی)
BACHELOR OF MALAY STUDIES (MALAY ARTS)
3 سال
17,000
کارشناسی مطالعات مالایی (زبان مالایی)
BACHELOR OF MALAY STUDIES (MALAY LANGUAGE)
3 سال
17,000
کارشناسی مطالعات مالایی (زبان شناسی)
BACHELOR OF MALAY STUDIES (MALAY LINGUISTICS)
3 سال
17,000
کارشناسی مطالعات مالایی (ادبیات مالایی)
BACHELOR OF MALAY STUDIES (MALAY LITERATURE)
Faculty of Syariah
(دانشكده شریعت)
طول دوره
شهریه كل تحصیل(رينگت)
رشته
Program
3 سال
17,000
کارشناسی شریعت (فقه و اصول)
BACHELOR OF SYARIAH (FIQH AND USUL)
3 سال
17,000
کارشناسی شریعت (علم نجوم اسلامی)
BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC ASTRONOMI)
3 سال
17,000
کارشناسی شریعت (علوم سیاسی اسلامی)
BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC POLITICAL SCIENCE)
3 سال
17,000
کارشناسی شریعت (شریعت و اقتصاد)
BACHELOR OF SYARIAH (SYARIAH AND ECONOMICS)
3 سال
17,000
کارشناسی شریعت و قانون
BACHELOR OF SYARIAH   AND LAW
3 سال
17,000
کارشناسی اصول الدین (قرآن و حدیث)
BACHELOR OF USULUDDIN (AL-Q URAN AND AL-HADITH)
3 سال
17,000
کارشناسی اصول الدین (پیشرفت بشری)
BACHELOR OF USULUDDIN (DAKWAH AND HUMAN DEVELOPMENT)
3 سال
17,000
کارشناسی اصول الدین (تاریخ اسلامی و تمدن)
BACHELOR OF USULUDDIN( ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION)
3 سال
17,000
کارشناسی اصول الدین (تفکر و ایدئولوژی اسلامی)
BACHELOR OF USULUDDIN (ISLAMIC THEOLOGY AND THOUGHTS)
 
 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UM
Faculty of Economics & Administration
(دانشكده اقتصاد)
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
3 سال
16,100
کارشناسی اقتصاد
Bachelor ofEconomics (BEc)
Faculty of Education
(دانشكده اموزش)
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
4 سال
16,600
کارشناسي آموزش
Bachelor of
Education (TESL)
Faculty of Science
(دانشكده علوم)
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
3 سال
19,700
كارشناسي فناوري و علوم
Bachelor of Science
(Science and Technology)
3 سال
19,700
کارشناسی
رياضيات ، آمار
Bachelor of Science (Mathematics , Statistics )
3 سال
19,700
کارشناسی
رياضيات كامپيوتري و صنعتي
Bachelor of Science (Industrial and Computational Mathematics)
3 سال
19,700
کارشناسی فيزيك
Bachelor of Science
(Physics)
3 سال
19,700
 کارشناسی شيمي
Bachelor of Science (Chemistry)
3 سال
19,700
کارشناسی شيمي كاربردي
Bachelor of Science (APPLIED Chemistry)
3 سال
19,700
کارشناسی بيو شيمي
Bachelor of Science (Biochemistry)
3 سال
19,700
کارشناسی ميكروبيولوژي
Bachelor of Science (Microbiology)
4 سال
19,700
کارشناسی علوم
(ریاضیات آماری و مالي)
Bachelor of Science
( Actuarial and Financial Mathematics)
3 سال
19,700
کارشناسی بايواينفورماتيك
Bachelor of Science (Bioinformatics)
3 سال
19,700
جغرافيا
Bachelor of Science (Geography)
3 سال
19,700
کارشناسی بيوتكنولوژي
Bachelor of Science (Biotechnology)
3 سال
19,700
کارشناسی
علوم و مديريت محيط زيست
Bachelor of Science (Science
And Environmental Management)
3 سال
19,700
کارشناسي
اكولوژي و گوناگوني زيستي
Bachelor of Science (Ecology and Biodiversity)
3 سال
19,700
کارشناسی بهداشت محيط
Bachelor of Science
(Bio Health Science)
3 سال
19,700
کارشناسی
ژنتيك و زیست شناسي مولكولي
Bachelor of Science (Genetics and Molecular Biology)
3 سال
19,700
کارشناسی علوم
(زمين شناسي )
Bachelor of Science
(Geology)
3 سال
19,700
کارشناسی علوم
)زمين شناسي كاربردي)
Bachelor of Science
(Applied Geology)
Faculty of Business and Accountancy
(دانشكده مديريت و حسابداري )
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
4 سال
17,000
کارشناسی حسابداري
Bachelor of Accounting(BAcc)
3 سال
17,800
کارشناسی مدیریت اجرایی
Bachelor of Business Administration(BBA)
3 سال
17,800
کارشناسی مدیریت معاملات
Bachelor of MUAMALAT MANAGEMENT
Faculty of Malay Studies
(دانشكده مطالعات مالایی)
طول دوره
شهریه كل تحصیل(رينگت)
رشته
Program
3 سال
17,000
کارشناسی مطالعات مالایی (مطالعات فرهنگی – اجتماعی مالایی)
BACHELOR OF MALAY STUDIES (MALAY SOCIO_CULTURAL STUDIES)
3 سال
17,000
کارشناسی مطالعات مالایی (هنرهای مالایی)
BACHELOR OF MALAY STUDIES (MALAY ARTS)
3 سال
17,000
کارشناسی مطالعات مالایی (زبان مالایی)
BACHELOR OF MALAY STUDIES (MALAY LANGUAGE)
3 سال
17,000
کارشناسی مطالعات مالایی (زبان شناسی)
BACHELOR OF MALAY STUDIES (MALAY LINGUISTICS)
3 سال
17,000
کارشناسی مطالعات مالایی (ادبیات مالایی)
BACHELOR OF MALAY STUDIES (MALAY LITERATURE)
Faculty of Syariah
(دانشكده شریعت)
طول دوره
شهریه كل تحصیل(رينگت)
رشته
Program
3 سال
17,000
کارشناسی شریعت (فقه و اصول)
BACHELOR OF SYARIAH (FIQH AND USUL)
3 سال
17,000
کارشناسی شریعت (علم نجوم اسلامی)
BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC ASTRONOMI)
3 سال
17,000
کارشناسی شریعت (علوم سیاسی اسلامی)
BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC POLITICAL SCIENCE)
3 سال
17,000
کارشناسی شریعت (شریعت و اقتصاد)
BACHELOR OF SYARIAH (SYARIAH AND ECONOMICS)
3 سال
17,000
کارشناسی شریعت و قانون
BACHELOR OF SYARIAH   AND LAW
3 سال
17,000
کارشناسی اصول الدین (قرآن و حدیث)
BACHELOR OF USULUDDIN (AL-Q URAN AND AL-HADITH)
3 سال
17,000
کارشناسی اصول الدین (پیشرفت بشری)
BACHELOR OF USULUDDIN (DAKWAH AND HUMAN DEVELOPMENT)
3 سال
17,000
کارشناسی اصول الدین (تاریخ اسلامی و تمدن)
BACHELOR OF USULUDDIN( ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION)
3 سال
17,000
کارشناسی اصول الدین (تفکر و ایدئولوژی اسلامی)
BACHELOR OF USULUDDIN (ISLAMIC THEOLOGY AND THOUGHTS)
 
 

 

1

2

 

1

2

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام

ترم اول : 2 ژوئن

ترم دوم : 2 دسامبر

 شروع ترم دانشگده کارشناسی
ترم اول  : سپتامبر
آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 30 اپریل

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام

ترم اول : 2 ژوئن

ترم دوم : 2 دسامبر

 شروع ترم دانشگده کارشناسی
ترم اول  : سپتامبر
آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 30 اپریل

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.