پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UM

Faculty of Arts and Social Sciences

(دانشكده هنر و علوم اجنماعي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3.5 سال

9,767

کارشناسی هنر

(جامعه شنا سي و مردم شناسي)

Bachelor of Arts Anthropology and Sociology

3.5 سال

11,850

کارشناسی هنر (جغرافيا)

Bachelor of Arts Geography

3.5 سال

11,834

کارشناسی

 ( زبان انگليسي)

Bachelor of Arts English

3.5 سال

11,850

کارشناسی هنر

(مطالعات محيط زيست)

Bachelor of Arts Environmental Studies

3.5 سال

9,767

کارشناسی هنر

(مطالعات بين المللي)

Bachelor of Arts International

AND STRATEGIC Studies

3.5 سال

11,850

کارشناسی هنر

(مطالعات جنوب شرق آسيا)

Bachelor of Arts South Asian Studies

3.5 سال

9,767

کارشناسی

(مطالعات شرق آسيا)

Bachelor of East Asian Studies

 

3.5 سال

11,784

کارشناسی هنر

( مطالعات هند)

Bachelor of Arts Indian Studies

3.5 سال

11,784

کارشناسی هنر

مطالعات چینی

Bachelor of Arts CHINESE Studies

3.5 سال

9,717

کارشناسی

(مدیریت اجتماعی)

Bachelor of Social Administration

3.5 سال

11,584

کارشناسی هنر (رسانه)

Bachelor of Arts Media Studies

3.5 سال

9,767

کارشناسی هنر (تاريخ)

Bachelor of Arts History

Faculty of Built Environment

دانشکده ساختمحیط

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 سال

12,220

کارشناسی معماری

Bachelor of Science in Architecture

3.5 سال

16,884

کارشناسی نقشه برداری ساختمان

Bachelor of Building Surveying

3.5 سال

17,317

کارشناسی تعداد نقشه برداری

Bachelor of Quantity Surveying

4 سال

18,724

کارشناسی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

Bachelor of Urban and Regional Planning

3.5 سال

17,334

کارشناسی مشاور املاک

Bachelor of Real Estate

Faculty of Business & Accounting

دانشکده تجارت و حسابداری

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

4 سال

19,205

کارشناسی حسابداري

Bachelor of Accounting

3.5 سال

15,534

کارشناسی مدیریت اجرایی

Bachelor of Business Administration

Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

5 سال

161,210

کارشناسی جراحی دندان

Bachelor of Dental Surgery

Faculty of Economics & Administration

(دانشكده اقتصاد)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3.5 سال

10,600

کارشناسی اقتصاد

Bachelor of Economics

Faculty of Academy of Islamic Studies

دانشكده مطالعات اسلامی

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3.5 سال

11,934

کارشناسی شریعت (فقه و اصول)

BACHELOR OF SYARIAH (FIQH AND USUL)

4 سال

14,558

کارشناسی مدیریت معاملات

BACHELOR OF Muamalat Management

3.5 سال

11,934

کارشناسی شریعت (شریعت و اقتصاد)

BACHELOR OF SYARIAH (SYARIAH AND ECONOMICS)

3.5 سال

11,934

کارشناسی شریعت (علوم سیاسی اسلامی)

BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC POLITICAL SCIENCE)

3.5 سال

11,934

کارشناسی شریعت (علم نجوم اسلامی)

BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC Astronomy)

3.5 سال

11,934

کارشناسی اصول الدین (عقیده و تفکر اسلامی)

BACHELOR OF USULUDDIN (AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT)

3.5 سال

11,934

کارشناسی اصول الدین (پیشرفت بشری)

BACHELOR OF USULUDDIN (DAKWAH AND HUMAN DEVELOPMENT)

3.5 سال

11,934

کارشناسی اصول الدین (تاریخ اسلامی و تمدن)

BACHELOR OF USULUDDIN (ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION)

3.5 سال

11,934

کارشناسی اصول الدین (قرآن و حدیث)

BACHELOR OF USULUDDIN (AL-Q URAN AND AL-HADITH)

4 سال

16,767

کارشناسی شریعت و قانون

BACHELOR OF SYARIAH AND LAW

Faculty of Malay Studies

(دانشكده مطالعات مالایی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3.5 سال

12,248

کارشناسی هنرهای مالایی

BACHELOR OF MALAY  ARTS

3.5 سال

12,248

کارشناسی زبان مالایی حرفه ای

BACHELOR OF PROFESSIONAL MALAY LANGUAGE

3.5 سال

12,248

کارشناسی مطالعات فرهنگی – اجتماعی مالایی

BACHELOR OF MALAY SOCIO_CULTURAL

3.5 سال

12,248

کارشناسی زبان شناسی

BACHELOR OF MALAY LINGUISTICS

3.5 سال

12,248

کارشناسی ادبیات مالایی

BACHELOR OF MALAY LITERATURE

Faculty of Engineering

(دانشكده مهندسی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

4 سال

21,500

کارشناسی مهندسی الکترونیک

BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINNERING

4 سال

21,448

کارشناسی مهندسی عمران

BACHELOR OF CIVIL ENGINNERING

4 سال

21,448

کارشناسی مهندسی مکانیک

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINNERING

4 سال

21,448

کارشناسی مهندسی شیمی

BACHELOR OF CHEMICAL ENGINNERING

4 سال

22,110

کارشناسی مهندسی بایومدیکال

BACHELOR OFBIOMEDICAL ENGINNERING

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UM

Faculty of Arts and Social Sciences

(دانشكده هنر و علوم اجنماعي)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3.5 سال

9,767

کارشناسی هنر

(جامعه شنا سي و مردم شناسي)

Bachelor of Arts Anthropology and Sociology

3.5 سال

11,850

کارشناسی هنر (جغرافيا)

Bachelor of Arts Geography

3.5 سال

11,834

کارشناسی

 ( زبان انگليسي)

Bachelor of Arts English

3.5 سال

11,850

کارشناسی هنر

(مطالعات محيط زيست)

Bachelor of Arts Environmental Studies

3.5 سال

9,767

کارشناسی هنر

(مطالعات بين المللي)

Bachelor of Arts International

AND STRATEGIC Studies

3.5 سال

11,850

کارشناسی هنر

(مطالعات جنوب شرق آسيا)

Bachelor of Arts South Asian Studies

3.5 سال

9,767

کارشناسی

(مطالعات شرق آسيا)

Bachelor of East Asian Studies

 

3.5 سال

11,784

کارشناسی هنر

( مطالعات هند)

Bachelor of Arts Indian Studies

3.5 سال

11,784

کارشناسی هنر

مطالعات چینی

Bachelor of Arts CHINESE Studies

3.5 سال

9,717

کارشناسی

(مدیریت اجتماعی)

Bachelor of Social Administration

3.5 سال

11,584

کارشناسی هنر (رسانه)

Bachelor of Arts Media Studies

3.5 سال

9,767

کارشناسی هنر (تاريخ)

Bachelor of Arts History

Faculty of Built Environment

دانشکده ساختمحیط

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 سال

12,220

کارشناسی معماری

Bachelor of Science in Architecture

3.5 سال

16,884

کارشناسی نقشه برداری ساختمان

Bachelor of Building Surveying

3.5 سال

17,317

کارشناسی تعداد نقشه برداری

Bachelor of Quantity Surveying

4 سال

18,724

کارشناسی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

Bachelor of Urban and Regional Planning

3.5 سال

17,334

کارشناسی مشاور املاک

Bachelor of Real Estate

Faculty of Business & Accounting

دانشکده تجارت و حسابداری

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

4 سال

19,205

کارشناسی حسابداري

Bachelor of Accounting

3.5 سال

15,534

کارشناسی مدیریت اجرایی

Bachelor of Business Administration

Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

5 سال

161,210

کارشناسی جراحی دندان

Bachelor of Dental Surgery

Faculty of Economics & Administration

(دانشكده اقتصاد)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3.5 سال

10,600

کارشناسی اقتصاد

Bachelor of Economics

Faculty of Academy of Islamic Studies

دانشكده مطالعات اسلامی

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3.5 سال

11,934

کارشناسی شریعت (فقه و اصول)

BACHELOR OF SYARIAH (FIQH AND USUL)

4 سال

14,558

کارشناسی مدیریت معاملات

BACHELOR OF Muamalat Management

3.5 سال

11,934

کارشناسی شریعت (شریعت و اقتصاد)

BACHELOR OF SYARIAH (SYARIAH AND ECONOMICS)

3.5 سال

11,934

کارشناسی شریعت (علوم سیاسی اسلامی)

BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC POLITICAL SCIENCE)

3.5 سال

11,934

کارشناسی شریعت (علم نجوم اسلامی)

BACHELOR OF SYARIAH (ISLAMIC Astronomy)

3.5 سال

11,934

کارشناسی اصول الدین (عقیده و تفکر اسلامی)

BACHELOR OF USULUDDIN (AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT)

3.5 سال

11,934

کارشناسی اصول الدین (پیشرفت بشری)

BACHELOR OF USULUDDIN (DAKWAH AND HUMAN DEVELOPMENT)

3.5 سال

11,934

کارشناسی اصول الدین (تاریخ اسلامی و تمدن)

BACHELOR OF USULUDDIN (ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION)

3.5 سال

11,934

کارشناسی اصول الدین (قرآن و حدیث)

BACHELOR OF USULUDDIN (AL-Q URAN AND AL-HADITH)

4 سال

16,767

کارشناسی شریعت و قانون

BACHELOR OF SYARIAH AND LAW

Faculty of Malay Studies

(دانشكده مطالعات مالایی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3.5 سال

12,248

کارشناسی هنرهای مالایی

BACHELOR OF MALAY  ARTS

3.5 سال

12,248

کارشناسی زبان مالایی حرفه ای

BACHELOR OF PROFESSIONAL MALAY LANGUAGE

3.5 سال

12,248

کارشناسی مطالعات فرهنگی – اجتماعی مالایی

BACHELOR OF MALAY SOCIO_CULTURAL

3.5 سال

12,248

کارشناسی زبان شناسی

BACHELOR OF MALAY LINGUISTICS

3.5 سال

12,248

کارشناسی ادبیات مالایی

BACHELOR OF MALAY LITERATURE

Faculty of Engineering

(دانشكده مهندسی)

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

4 سال

21,500

کارشناسی مهندسی الکترونیک

BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINNERING

4 سال

21,448

کارشناسی مهندسی عمران

BACHELOR OF CIVIL ENGINNERING

4 سال

21,448

کارشناسی مهندسی مکانیک

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINNERING

4 سال

21,448

کارشناسی مهندسی شیمی

BACHELOR OF CHEMICAL ENGINNERING

4 سال

22,110

کارشناسی مهندسی بایومدیکال

BACHELOR OFBIOMEDICAL ENGINNERING

 

 

1

2

 

1

2

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام

ترم اول : 2 ژوئن

ترم دوم : 2 دسامبر

 شروع ترم دانشگده کارشناسی
ترم اول  : سپتامبر
آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 30 اپریل

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
آخرين مهلت ثبت نام

ترم اول : 2 ژوئن

ترم دوم : 2 دسامبر

 شروع ترم دانشگده کارشناسی
ترم اول  : سپتامبر
آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 30 اپریل

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.