پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ليست رشته کارشناسی دانشگاه APU
School of Computing and Technology
دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری)
)Computing & IT Programmes(
طول دوره
شهریه کل تحصیل
RM)) رینگت
رشته
program
3 سال
60,900
کارشناسی فناوری اطلاعات
BSc (Hons) in Information Technology
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های امنیت اطلاعات
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Information Systems Security
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های هوشمند
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Intelligent Systems
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در شبکه رایانه
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Network Computing
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در محاسبات قانونی
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Forensic Computing
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در صنعت موبایل
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Mobile Technology
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های اطلاعاتی کسب و کار
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Business Information Systems
3 سال
60,900
کارشناسی در مهندسی نرم افزار
BSc (Hons) in Software Engineering
3 سال
60,900
کارشناسی در فن آوری اینترنت
BSc (Hons) in Internet Technology
3 سال
60,900
کارشناسی در تصدی رایانه
BSc (Hons) in Enterprise Computing
3 سال
60,900
-
BSc (Hons) in Technopreneurship
)Interactive Entertainment Technology Programmes(
3 سال
60,900
کارشناسی در توسعه بازی کامپیوتر
BSc (Hons) in Computer Games Development
3 سال
60,900
کارشناسی در فن آوری های چند رسانه ای
BSc (Hons) in Multimedia Technology
3 سال
60,900
کارشناسی در وب سایت فناوری رسانه
Bsc (Hons) in Web Media Technology
3 سال
60,900
کارشناسی در انفورماتیک رسانه ها
BSc (Hons) in Media Informatics
School of Engineering
)دانشکده فنی و مهندسی(
طول دوره
شهریه کل تحصیل
(RM) رینگت
رشته
program
4 سال
76,000
مهندسی برق و الکترونیک
B. Eng (Hons) in Electrical & Electronic Engineering
4 سال
76,000
مهندسی مخابرات
B. Eng (Hons) in Telecommunication Engineering
4 سال
76,000
مهندسی مکاترونیک
B. Eng (Hons) in Mechatronic Engineering
School of Business and Management
)دانشکده کسب و کار و مدیریت(
طول دوره
شهریه کل تحصیل
(RM) رینگت
رشته
program
3 سال
60,900
کارشناسی مدیریت کسب و کار
BA (Hons) in Business Management
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت کسب و کار با تخصص در کسب و کار الکترونیکی
BA (Hons) in Business Management with specialism in E-Business
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت کسب و کار با تخصص در تدارکات
BA (Hons) in Business Management with specialism in E-Procurement
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت کسب و کار بین المللی
BA (Hons) in International Business Management
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت بازاریابی
BA (Hons) in Marketing Management
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت منابع انسانی
BA (Hons) in Human Resource Management
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت گردشگری
BA(Hons) in Tourism Management
3 سال
60,900
کارشناسی خدمات مدیریت
BA (Hons) in Services Management
3 سال
60,900
کارشناسی در بازاریابی رسانه ها
BA (Hons) in Media Marketing
3 سال
60,900
کارشناسی در انفورماتیک رسانه ها
BSc (Hons) in Media Informatics
School of Accounting, Finance and Quantitative Studies
)دانشکده حسابداری، امور مالی و مطالعات کمی(
طول دوره
شهریه کل تحصیل
(RM) رینگت
رشته
program
3 سال
60,900
کارشناسی در حسابداری و امور مالی
BA (Hons) in Accounting and Finance
3 سال
60,900
کارشناسی در حسابداری و امور مالی با کارشناسی حسابداری قانونی
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forensic Accounting
3 سال
60,900
کارشناسی حسابداری و امور مالی با تخصص در مالیات
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Taxation
3 سال
60,900
کارشناسی حسابداری و امور مالی با تخصص در بازار فارکس و سرمایه گذاری
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forex and Investments
3 سال
60,900
کارشناسی در بانکداری و امور مالی
Bachelor in Banking and Finance (Hons)
3 سال
60,900
کارشناسی در بانکداری و امور مالی با تخصص در برنامه ریزی مالی
Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Financial Planning
3 سال
60,900
کارشناسی در بانکداری و امور مالی با تخصص در مدیریت ریسک سرمایه گذاری
Bachelor in Banking and Finance (Hons) with specialism in Investment Risk Management
3 سال
60,900
کارشناسی در بانکداری و امور مالی اسلامی
Bachelor in Islamic Banking and Finance (Hons)
3 سال
60,900
کارشناسی در مطالعات آماری
BSc (Hons) in Actuarial Studies
3 سال
60,900
کارشناسی در علوم مدیریت
BSc (Hons) in Management Science
 

 

 

 

 

ليست رشته کارشناسی دانشگاه APU
School of Computing and Technology
دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری)
)Computing & IT Programmes(
طول دوره
شهریه کل تحصیل
RM)) رینگت
رشته
program
3 سال
60,900
کارشناسی فناوری اطلاعات
BSc (Hons) in Information Technology
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های امنیت اطلاعات
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Information Systems Security
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های هوشمند
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Intelligent Systems
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در شبکه رایانه
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Network Computing
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در محاسبات قانونی
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Forensic Computing
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در صنعت موبایل
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Mobile Technology
3 سال
60,900
کارشناسی در فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های اطلاعاتی کسب و کار
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Business Information Systems
3 سال
60,900
کارشناسی در مهندسی نرم افزار
BSc (Hons) in Software Engineering
3 سال
60,900
کارشناسی در فن آوری اینترنت
BSc (Hons) in Internet Technology
3 سال
60,900
کارشناسی در تصدی رایانه
BSc (Hons) in Enterprise Computing
3 سال
60,900
-
BSc (Hons) in Technopreneurship
)Interactive Entertainment Technology Programmes(
3 سال
60,900
کارشناسی در توسعه بازی کامپیوتر
BSc (Hons) in Computer Games Development
3 سال
60,900
کارشناسی در فن آوری های چند رسانه ای
BSc (Hons) in Multimedia Technology
3 سال
60,900
کارشناسی در وب سایت فناوری رسانه
Bsc (Hons) in Web Media Technology
3 سال
60,900
کارشناسی در انفورماتیک رسانه ها
BSc (Hons) in Media Informatics
School of Engineering
)دانشکده فنی و مهندسی(
طول دوره
شهریه کل تحصیل
(RM) رینگت
رشته
program
4 سال
76,000
مهندسی برق و الکترونیک
B. Eng (Hons) in Electrical & Electronic Engineering
4 سال
76,000
مهندسی مخابرات
B. Eng (Hons) in Telecommunication Engineering
4 سال
76,000
مهندسی مکاترونیک
B. Eng (Hons) in Mechatronic Engineering
School of Business and Management
)دانشکده کسب و کار و مدیریت(
طول دوره
شهریه کل تحصیل
(RM) رینگت
رشته
program
3 سال
60,900
کارشناسی مدیریت کسب و کار
BA (Hons) in Business Management
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت کسب و کار با تخصص در کسب و کار الکترونیکی
BA (Hons) in Business Management with specialism in E-Business
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت کسب و کار با تخصص در تدارکات
BA (Hons) in Business Management with specialism in E-Procurement
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت کسب و کار بین المللی
BA (Hons) in International Business Management
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت بازاریابی
BA (Hons) in Marketing Management
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت منابع انسانی
BA (Hons) in Human Resource Management
3 سال
60,900
کارشناسی در مدیریت گردشگری
BA(Hons) in Tourism Management
3 سال
60,900
کارشناسی خدمات مدیریت
BA (Hons) in Services Management
3 سال
60,900
کارشناسی در بازاریابی رسانه ها
BA (Hons) in Media Marketing
3 سال
60,900
کارشناسی در انفورماتیک رسانه ها
BSc (Hons) in Media Informatics
School of Accounting, Finance and Quantitative Studies
)دانشکده حسابداری، امور مالی و مطالعات کمی(
طول دوره
شهریه کل تحصیل
(RM) رینگت
رشته
program
3 سال
60,900
کارشناسی در حسابداری و امور مالی
BA (Hons) in Accounting and Finance
3 سال
60,900
کارشناسی در حسابداری و امور مالی با کارشناسی حسابداری قانونی
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forensic Accounting
3 سال
60,900
کارشناسی حسابداری و امور مالی با تخصص در مالیات
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Taxation
3 سال
60,900
کارشناسی حسابداری و امور مالی با تخصص در بازار فارکس و سرمایه گذاری
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forex and Investments
3 سال
60,900
کارشناسی در بانکداری و امور مالی
Bachelor in Banking and Finance (Hons)
3 سال
60,900
کارشناسی در بانکداری و امور مالی با تخصص در برنامه ریزی مالی
Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Financial Planning
3 سال
60,900
کارشناسی در بانکداری و امور مالی با تخصص در مدیریت ریسک سرمایه گذاری
Bachelor in Banking and Finance (Hons) with specialism in Investment Risk Management
3 سال
60,900
کارشناسی در بانکداری و امور مالی اسلامی
Bachelor in Islamic Banking and Finance (Hons)
3 سال
60,900
کارشناسی در مطالعات آماری
BSc (Hons) in Actuarial Studies
3 سال
60,900
کارشناسی در علوم مدیریت
BSc (Hons) in Management Science
 

 

 

 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.