پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 
 
نام اين دانشگاه در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده
(اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده است، جهت كسب اطلاع از اعتبار آن، مي توانيد از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.
 
 آنچه باید درمورد ویزای دانشجویی بدانید
 
 
واحد پروسه ویزا (VPU)
تمدید ویزای دانشجویی شما
لطفاً یک ماه قبل از تاریخ انقضای ویزای دانشجوییتان مدارک زیر را به VPU ارائه دهید :
1.       اجازه نامه از RO که شامل موارد زیر می شود
a)      ریزنمرات رسمی
b)      ثبت حضور در کلاس
2.       اصل پاسپورت
3.       2 کپی از صفحات پاسپورت
4.       2 کپی از صفحه ویزای شما
5.       هزینه پروسه ویزا بر اساس کشور مورد درخواست
" جریمه هر روز دیرکرد تمدید ویزا 30 رینگت می باشد "
RO : اداره ثبت نام
درخواست ویزای همراه برای خانواده
درخواست برای اولین بار
·         دانشجو پاسپورت خود را 5 روز قبل از انقضای استمپ ورودی برای پروسه ویزا ارائه می کند . در صورت عدم انجام این کار ، ممکن است خود دانشجو ملزم به انجام کارهای پروسه ویزا شود .
برای دانشجو
·         اصل پاسپورت
·         1 کپی از صفحه اول پاسپورت دانشجو
·         1 کپی از صفحات پاسپورت دانشجو
·         تصدیق نامه از RO
برا هر کدام از ویزاهای همراه
·         اصل پاسپورت
·         یک کپی از صفحه اول پاسپورت هر همراه
·         یک کپی از صفحه ای که دارای استمپ ورودی باشد
·         2 قطعه عکس پاسپورت سایز (پشت نویسی شده)
·         نامه سفارت مبنی بر ارتباط میان همراه و دانشجو
(اگر این نامه به هر زبانی غیر از زبان انگلیسی صادر شده باشد باید یک کپی از ترجمه آن نیز ارائه شود)
·         شناسنامه یا سند ازدواج
·         هزینه ویزای همراه بر اساس کشور مربوطه
 
پاسپورت همراه تنها برای همسر و فرزندان دانشجو قابل صدور می باشد .
 
درخواست ویزای همراه برای خانواده
درخواست برای تمدید ویزا
برای دانشجو
·         اصل پاسپورت
·         یک کپی از صفحه اول پاسپورت هر همراه
·         1 کپی از صفحات پاسپورت دانشجو
·         تصدیق نامه از RO
برای هر کدام از اعضاء خانواده
·         اصل پاسپورت
·         یک کپی از صفحه اول پاسپورت هر عضو خانواده
·         یک کپی از صفحه ای که دارای استمپ ورودی باشد
·         نامه سفارت مبنی بر ارتباط میان همراه و دانشجو
(اگر این نامه به هر زبانی غیر از زبان انگلیسی صادر شده باشد باید یک کپی از ترجمه آن نیز ارائه شود)
·         شناسنامه یا سند ازدواج
·         هزینه ویزای همراه و تمدید ویزا بر اساس کشور مربوطه
انتقال استیکر ویزای دانشجو
(در صورت گم شدن پاسپورت)
در صورتی که پاسپورت در کشور مالزی گم شده باشد
v       گزارش به پلیس
v       اصل پاسپورت جدید
v       یک کپی از صفحه اول پاسپورت قبلی (پس گرفتن از RO )
v       یک کپی از تمام صفحات پاسپورت قبلی (پس گرفتن از RO )
v       کپی رسید اداره گروه مالی (هزینه ویزا یا پاسپورت دانشجو بر اساس کشور مورد تقاضا متفاوت می باشد)
در صورتی که پاسپورت در بیرون از کشور مالزی گم شده باشد
گزارش به پلیس (اگر این گزارش به هر زبانی غیر از زبان انگلیسی صادر شده باشد باید یک کپی از ترجمه آن نیز ارائه شود)
v       گزارش پلیس از پلیس مالزی
v       نامه از سفارت (اگر این گزارش به هر زبانی غیر از زبان انگلیسی صادر شده باشد باید یک کپی از ترجمه آن نیز ارائه شود)
v       اصل پاسپورت جدید
v       کپی صفحه اول پاسپورت جدید
v       کپی پاسپورت SOCIAL  با استمپ ورودی معتبر
v       یک کپی از صفحه اول پاسپورت قبلی (پس گرفتن از RO )
v       یک کپی از تمام صفحات پاسپورت قبلی (پس گرفتن از RO )
v       کپی رسید اداره گروه مالی
انتقال ویزای دانشجویی پس از گرفتن پاسپورت جدید
v       اصل پاسپورت جدید
v       اصل پاسپورت قبلی
v       یک کپی از صفحه اول پاسپورت جدید
v       یک کپی از صفحه اول پاسپورت قبلی
v       یک کپی از تمام صفحات پاسپورت دانشجو
v       کپی رسید اداره گروه مالی
(هزینه ویزا یا پاسپورت دانشجو بر اساس کشور مورد تقاضا متفاوت می باشد)
 
کنسل کردن
انتقال دانشجو به خارج از دانشگاه UCSI
v       مدارک کنسل کردن ویزا از دانشگاه UCSI
v       صدور نامه از دانشگاه UCSI
v       نامه پذیرش از دانشگاه / کالج پذیرش شده
v       اصل پاسپورت
کنسل کردن
انصراف دانشجو از دانشگاه UCSI
v       انصراف نامه
v       بلیط هواپیما
v       اصل پاسپورت
تمام شدن طول دوره تحصیل در دانشگاه UCSI
v       نامه پایان تحصیل ازاداره ثبت نام
v       بلیط هواپیما
v       اصل پاسپورت
کنسل کردن
دانشجویانی که به رشته دیگری در دانشگاه UCSI منتقل می شوند
v       نامه پذیرش (مبنی بر انتقال رشته) از دانشگاه UCSI
v       اصل پاسپورت
کنسل کردن
دانشجو طول دوران تحصیل خود را تکمیل کرده است
v       نامه تکمیل دوران تحصیل از اداره ثبت نام
v       اصل پاسپورت
v       بلیط هواپیما
 
 

 

 
 

 

  

 
 
نام اين دانشگاه در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده
(اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده است، جهت كسب اطلاع از اعتبار آن، مي توانيد از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.
 
 آنچه باید درمورد ویزای دانشجویی بدانید
 
 
واحد پروسه ویزا (VPU)
تمدید ویزای دانشجویی شما
لطفاً یک ماه قبل از تاریخ انقضای ویزای دانشجوییتان مدارک زیر را به VPU ارائه دهید :
1.       اجازه نامه از RO که شامل موارد زیر می شود
a)      ریزنمرات رسمی
b)      ثبت حضور در کلاس
2.       اصل پاسپورت
3.       2 کپی از صفحات پاسپورت
4.       2 کپی از صفحه ویزای شما
5.       هزینه پروسه ویزا بر اساس کشور مورد درخواست
" جریمه هر روز دیرکرد تمدید ویزا 30 رینگت می باشد "
RO : اداره ثبت نام
درخواست ویزای همراه برای خانواده
درخواست برای اولین بار
·         دانشجو پاسپورت خود را 5 روز قبل از انقضای استمپ ورودی برای پروسه ویزا ارائه می کند . در صورت عدم انجام این کار ، ممکن است خود دانشجو ملزم به انجام کارهای پروسه ویزا شود .
برای دانشجو
·         اصل پاسپورت
·         1 کپی از صفحه اول پاسپورت دانشجو
·         1 کپی از صفحات پاسپورت دانشجو
·         تصدیق نامه از RO
برا هر کدام از ویزاهای همراه
·         اصل پاسپورت
·         یک کپی از صفحه اول پاسپورت هر همراه
·         یک کپی از صفحه ای که دارای استمپ ورودی باشد
·         2 قطعه عکس پاسپورت سایز (پشت نویسی شده)
·         نامه سفارت مبنی بر ارتباط میان همراه و دانشجو
(اگر این نامه به هر زبانی غیر از زبان انگلیسی صادر شده باشد باید یک کپی از ترجمه آن نیز ارائه شود)
·         شناسنامه یا سند ازدواج
·         هزینه ویزای همراه بر اساس کشور مربوطه
 
پاسپورت همراه تنها برای همسر و فرزندان دانشجو قابل صدور می باشد .
 
درخواست ویزای همراه برای خانواده
درخواست برای تمدید ویزا
برای دانشجو
·         اصل پاسپورت
·         یک کپی از صفحه اول پاسپورت هر همراه
·         1 کپی از صفحات پاسپورت دانشجو
·         تصدیق نامه از RO
برای هر کدام از اعضاء خانواده
·         اصل پاسپورت
·         یک کپی از صفحه اول پاسپورت هر عضو خانواده
·         یک کپی از صفحه ای که دارای استمپ ورودی باشد
·         نامه سفارت مبنی بر ارتباط میان همراه و دانشجو
(اگر این نامه به هر زبانی غیر از زبان انگلیسی صادر شده باشد باید یک کپی از ترجمه آن نیز ارائه شود)
·         شناسنامه یا سند ازدواج
·         هزینه ویزای همراه و تمدید ویزا بر اساس کشور مربوطه
انتقال استیکر ویزای دانشجو
(در صورت گم شدن پاسپورت)
در صورتی که پاسپورت در کشور مالزی گم شده باشد
v       گزارش به پلیس
v       اصل پاسپورت جدید
v       یک کپی از صفحه اول پاسپورت قبلی (پس گرفتن از RO )
v       یک کپی از تمام صفحات پاسپورت قبلی (پس گرفتن از RO )
v       کپی رسید اداره گروه مالی (هزینه ویزا یا پاسپورت دانشجو بر اساس کشور مورد تقاضا متفاوت می باشد)
در صورتی که پاسپورت در بیرون از کشور مالزی گم شده باشد
گزارش به پلیس (اگر این گزارش به هر زبانی غیر از زبان انگلیسی صادر شده باشد باید یک کپی از ترجمه آن نیز ارائه شود)
v       گزارش پلیس از پلیس مالزی
v       نامه از سفارت (اگر این گزارش به هر زبانی غیر از زبان انگلیسی صادر شده باشد باید یک کپی از ترجمه آن نیز ارائه شود)
v       اصل پاسپورت جدید
v       کپی صفحه اول پاسپورت جدید
v       کپی پاسپورت SOCIAL  با استمپ ورودی معتبر
v       یک کپی از صفحه اول پاسپورت قبلی (پس گرفتن از RO )
v       یک کپی از تمام صفحات پاسپورت قبلی (پس گرفتن از RO )
v       کپی رسید اداره گروه مالی
انتقال ویزای دانشجویی پس از گرفتن پاسپورت جدید
v       اصل پاسپورت جدید
v       اصل پاسپورت قبلی
v       یک کپی از صفحه اول پاسپورت جدید
v       یک کپی از صفحه اول پاسپورت قبلی
v       یک کپی از تمام صفحات پاسپورت دانشجو
v       کپی رسید اداره گروه مالی
(هزینه ویزا یا پاسپورت دانشجو بر اساس کشور مورد تقاضا متفاوت می باشد)
 
کنسل کردن
انتقال دانشجو به خارج از دانشگاه UCSI
v       مدارک کنسل کردن ویزا از دانشگاه UCSI
v       صدور نامه از دانشگاه UCSI
v       نامه پذیرش از دانشگاه / کالج پذیرش شده
v       اصل پاسپورت
کنسل کردن
انصراف دانشجو از دانشگاه UCSI
v       انصراف نامه
v       بلیط هواپیما
v       اصل پاسپورت
تمام شدن طول دوره تحصیل در دانشگاه UCSI
v       نامه پایان تحصیل ازاداره ثبت نام
v       بلیط هواپیما
v       اصل پاسپورت
کنسل کردن
دانشجویانی که به رشته دیگری در دانشگاه UCSI منتقل می شوند
v       نامه پذیرش (مبنی بر انتقال رشته) از دانشگاه UCSI
v       اصل پاسپورت
کنسل کردن
دانشجو طول دوران تحصیل خود را تکمیل کرده است
v       نامه تکمیل دوران تحصیل از اداره ثبت نام
v       اصل پاسپورت
v       بلیط هواپیما
 
 

 

 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.