پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

تاریخ شروع ترم ها در کالج زبان آیمک 

                                                 
  J A N U A R Y   F E B R U A R Y   M A R C H  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S  
  1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4           1 2 3  
  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   4 5 6 7 8 9 10  
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17  
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24  
  29 30 31           26 27 28 29         25 26 27 28 29 30 31  

 

                                                 
  A P R I L   M A Y   J U N E  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S  
  1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2  
  8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9  
  15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16  
  22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23  
  29 30             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30  

 

                                                 
  J U L Y   A U G U S T   S E P T E M B E R  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S  
  1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4   30           1  
  8 9 10 11 12 13 14   5 6

 7

8 9 10 11   2 3

 4

5 6 7 8  
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22  
  29 30 31           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  

 

                                                 
  OCTOBER   NOVEMBER   DECEMBER  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S  
    1 2 3 4 5 6           1 2 3   30 31         1  
  7 8  9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8  
  14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  
  21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22  
  28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  

         
    شروع ترم آموزشی  
    تعطیلات عمومی  
    تعطیلات مدرسه  
    گردش بیرون شهر  
    وقایع /فعالیت ها  
       
       
  January       
  1st - New Year's Day      
  23 - 24th Chinese New Year  
  February  
  5th - Prophet Muhammad's Birthday  
  7th - Thaipusam  
  18th - Excursions      
  April    
  20th -Events/Activities  
  May    
  1st - Labour Day  
  17th - Wesak Day  
  June    
  2th - King's Birthday  
  22th -Events/Activities  
  July    
  21st - Excursions  
  August      
  6th - Nuzul Al-Quran      
  19 - 20th - Hari Raya Puasa  
  31st- National Day  
  September  
  16th - Malaysia Day  
  22th - Ecursions  
  October  
  26th - Hari Raya Qurban  
  19th -Events/Activities  
  November  
  13th - Deepavali  
  15th - Awal Muharam  
  December  
  11th - Birthday of Sultan Selangor  
  21st -Events/Activities  
  25th - Christmas Day  
         
         

 

 

 

 

تاریخ شروع ترم ها در کالج زبان آیمک 

                                                 
  J A N U A R Y   F E B R U A R Y   M A R C H  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S  
  1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4           1 2 3  
  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   4 5 6 7 8 9 10  
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17  
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24  
  29 30 31           26 27 28 29         25 26 27 28 29 30 31  

 

                                                 
  A P R I L   M A Y   J U N E  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S  
  1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2  
  8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9  
  15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16  
  22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23  
  29 30             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30  

 

                                                 
  J U L Y   A U G U S T   S E P T E M B E R  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S  
  1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4   30           1  
  8 9 10 11 12 13 14   5 6

 7

8 9 10 11   2 3

 4

5 6 7 8  
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22  
  29 30 31           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  

 

                                                 
  OCTOBER   NOVEMBER   DECEMBER  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S  
    1 2 3 4 5 6           1 2 3   30 31         1  
  7 8  9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8  
  14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  
  21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22  
  28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  

         
    شروع ترم آموزشی  
    تعطیلات عمومی  
    تعطیلات مدرسه  
    گردش بیرون شهر  
    وقایع /فعالیت ها  
       
       
  January       
  1st - New Year's Day      
  23 - 24th Chinese New Year  
  February  
  5th - Prophet Muhammad's Birthday  
  7th - Thaipusam  
  18th - Excursions      
  April    
  20th -Events/Activities  
  May    
  1st - Labour Day  
  17th - Wesak Day  
  June    
  2th - King's Birthday  
  22th -Events/Activities  
  July    
  21st - Excursions  
  August      
  6th - Nuzul Al-Quran      
  19 - 20th - Hari Raya Puasa  
  31st- National Day  
  September  
  16th - Malaysia Day  
  22th - Ecursions  
  October  
  26th - Hari Raya Qurban  
  19th -Events/Activities  
  November  
  13th - Deepavali  
  15th - Awal Muharam  
  December  
  11th - Birthday of Sultan Selangor  
  21st -Events/Activities  
  25th - Christmas Day  
         
         

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies