گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو
 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

مالزي – ماليات در سرمايه گذاري

 

دولت مالزي براي جذب سرمايه گذار بيشتر قوانين جديدي جهت تسهيل ماليات و حذف آن براي اتباع خارجي نموده است.

در اينجا شما به برخي اطلاعات كلي در رابطه با ماليات كه به شما تعلق خواهد گرفت آشنا خواهيد شد.

  

 

 

ماليات  افزايش سرمايه  30% در مالزي از آپريل 2007 حذف شد. ماليات ملك بعد از 5 سال اول كمتر از 5% مي باشد وديگر عوارضي چون وارد نمودن خودرو و غيره به اتباع خارجي در مالزي تعلق نمي گيرد.  

دولت مالزي اخيرا براي جذب افراد بيشتر طرح جديدي را در رابطه با " مالزي خانه دوم" پايه ريزي كرده است. كه براي كسانيكه ملك را خريداري كرده اند و تا 5 سال آنرا حفظ كنند فقط 5% از سود حاصله  ماليات  به  آن  تعلق خواهد گرفت. 

 

دوره حفظ مالكيت ملك

ماليات

كمتر از 2 سال

30 %

2 تا 3 سال

20 %

3 تا 4 سال

15 %

4 تا 5 سال

5 %

بيشتر از 5 سال

0 %

  

مالياتي كه به شهروندان و مقيمان دائم تعلق مي گيرد بدون هيچ استثنايي 10%  سود حاصله مي باشد كه ازآنچه براي سرمايه گذاران خارجي در نظر گرفته شده است بيشتر مي باشد.

وقتي شما ملكي را مي فروشيد و يا خريداري مي كنيد قانوناً شما بايد فرم ماليات سود حاصله را تكميل نماييد. فرم شما بايد در  در طي 30 روز از عقد امضاء قرارداد در  "هيئت سود حاصل از درآمدهاي خارجي و داخلي"  ثبت شود.

 

 

حق تمبر

هر نقل و انتقال سند ملك شامل حق تمبر مي شود كه بر اساس قيمت ملك ارزيابي مي شود و به شرح زير مي باشد.

 

ارزش ملك (رينگت)

حق تمبر

100.000

1 %

400.000

2 %

بيشتر از 500.000

3 %

 

 

ماليات ارث

هيچ نوع مالياتي به ارث تعلق نمي گيرد.

ماليات بر ارزش افزوده وديگر مالياتها هيچ گونه مالياتي بر ارزش افزوده در مالزي تعلق نمي گيرد اما 5% از درآمدهاي دريافتي هتلها،  رستورانها و  وكلا  به صورت ماليات توسط دولت اخذ ميگردد.

اگر درآمد شما از سودهاي اجاره  در مالزي باشد به شما ماليات تعلق ميگيرد كه حدود 4% ميباشد،   اما راههايي وجود دارد كه چنين مالياتهايي كاهش يابند  به عنوان مثال مايملكي كه براي استفاده شخصي در زمان بازنشستگي خريداري مي شوند از ماليات معاف هستند.

زمانيكه يك فرد بازنشسته كشورش را به قصد مالزي ترك مي كند، به كليه داراييهايش و درآمدهاي دريافتي اش دركشور مبدا هيچ نوع مالياتي تعلق نميگيرد.

به بازنشستگاني كه در كشور مالزي مقيم هستند مالياتي تعلق نميگيرد بنابراين اين افراد هزينه زندگيشان در مالزي بسيار كمتر از هزينه مالياتي ميشود كه در كشور خودشان بايد پرداخت كنند.  

 

ماليات املاك :

ماليات اصلي معاملات ملك از اول اپريل 2007 منسوخ شده است. در دو سال اول حدود 30% و كه در سالهاي بعد به كمتر از 5% نيز مي رسيد.

اين ارزيابى به منظور تعيين ماليات براساس تصويب شوراي انگلستان در يك محله با 400 تا 5000 اتاق براي آپارتمان ها تعيين شد ( در حدود  60 تا 75 يورو )

هزينه ابطال تمبر خريد 1% نرخ خانه اي برابر 100.000 رينگت و 2% از خانه 400.000 رينگت و مرحله به مرحله تا 3% و. 4% نيز افزايش پيدا مي كند. هزينه ابطال تمبر واجاره منزل به 5% نيز مي رسد بر طبق نظريه كميته سرمايه گذاران خارجي FIC و مجور ايالت، نرخي ثابت در حدود 2400 رينگت از كل مبلغ نيز  احتمالاً در نظر گرفته مي شود.

 

 

 

مالزي – ماليات در سرمايه گذاري

 

دولت مالزي براي جذب سرمايه گذار بيشتر قوانين جديدي جهت تسهيل ماليات و حذف آن براي اتباع خارجي نموده است.

در اينجا شما به برخي اطلاعات كلي در رابطه با ماليات كه به شما تعلق خواهد گرفت آشنا خواهيد شد.

  

 

 

ماليات  افزايش سرمايه  30% در مالزي از آپريل 2007 حذف شد. ماليات ملك بعد از 5 سال اول كمتر از 5% مي باشد وديگر عوارضي چون وارد نمودن خودرو و غيره به اتباع خارجي در مالزي تعلق نمي گيرد.  

دولت مالزي اخيرا براي جذب افراد بيشتر طرح جديدي را در رابطه با " مالزي خانه دوم" پايه ريزي كرده است. كه براي كسانيكه ملك را خريداري كرده اند و تا 5 سال آنرا حفظ كنند فقط 5% از سود حاصله  ماليات  به  آن  تعلق خواهد گرفت. 

 

دوره حفظ مالكيت ملك

ماليات

كمتر از 2 سال

30 %

2 تا 3 سال

20 %

3 تا 4 سال

15 %

4 تا 5 سال

5 %

بيشتر از 5 سال

0 %

  

مالياتي كه به شهروندان و مقيمان دائم تعلق مي گيرد بدون هيچ استثنايي 10%  سود حاصله مي باشد كه ازآنچه براي سرمايه گذاران خارجي در نظر گرفته شده است بيشتر مي باشد.

وقتي شما ملكي را مي فروشيد و يا خريداري مي كنيد قانوناً شما بايد فرم ماليات سود حاصله را تكميل نماييد. فرم شما بايد در  در طي 30 روز از عقد امضاء قرارداد در  "هيئت سود حاصل از درآمدهاي خارجي و داخلي"  ثبت شود.

 

 

حق تمبر

هر نقل و انتقال سند ملك شامل حق تمبر مي شود كه بر اساس قيمت ملك ارزيابي مي شود و به شرح زير مي باشد.

 

ارزش ملك (رينگت)

حق تمبر

100.000

1 %

400.000

2 %

بيشتر از 500.000

3 %

 

 

ماليات ارث

هيچ نوع مالياتي به ارث تعلق نمي گيرد.

ماليات بر ارزش افزوده وديگر مالياتها هيچ گونه مالياتي بر ارزش افزوده در مالزي تعلق نمي گيرد اما 5% از درآمدهاي دريافتي هتلها،  رستورانها و  وكلا  به صورت ماليات توسط دولت اخذ ميگردد.

اگر درآمد شما از سودهاي اجاره  در مالزي باشد به شما ماليات تعلق ميگيرد كه حدود 4% ميباشد،   اما راههايي وجود دارد كه چنين مالياتهايي كاهش يابند  به عنوان مثال مايملكي كه براي استفاده شخصي در زمان بازنشستگي خريداري مي شوند از ماليات معاف هستند.

زمانيكه يك فرد بازنشسته كشورش را به قصد مالزي ترك مي كند، به كليه داراييهايش و درآمدهاي دريافتي اش دركشور مبدا هيچ نوع مالياتي تعلق نميگيرد.

به بازنشستگاني كه در كشور مالزي مقيم هستند مالياتي تعلق نميگيرد بنابراين اين افراد هزينه زندگيشان در مالزي بسيار كمتر از هزينه مالياتي ميشود كه در كشور خودشان بايد پرداخت كنند.  

 

ماليات املاك :

ماليات اصلي معاملات ملك از اول اپريل 2007 منسوخ شده است. در دو سال اول حدود 30% و كه در سالهاي بعد به كمتر از 5% نيز مي رسيد.

اين ارزيابى به منظور تعيين ماليات براساس تصويب شوراي انگلستان در يك محله با 400 تا 5000 اتاق براي آپارتمان ها تعيين شد ( در حدود  60 تا 75 يورو )

هزينه ابطال تمبر خريد 1% نرخ خانه اي برابر 100.000 رينگت و 2% از خانه 400.000 رينگت و مرحله به مرحله تا 3% و. 4% نيز افزايش پيدا مي كند. هزينه ابطال تمبر واجاره منزل به 5% نيز مي رسد بر طبق نظريه كميته سرمايه گذاران خارجي FIC و مجور ايالت، نرخي ثابت در حدود 2400 رينگت از كل مبلغ نيز  احتمالاً در نظر گرفته مي شود.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.