گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
سفر در زمان

 

بشر از دير باز با نگاه به ستاره ها و سيارات به انديشه درباره ي اينكه اين اجرام چيستند و از كجا آمده اند مي پرداخت و از آن جايي كه آگاهي كافي در مورد آن ها نداشت داستان ها و  حرفهايي براي قانع كردن خود مي ساخت.آنان با اينكه هيچ اطلاعي از اين مكان نا شناخته نداشتند اما افرادي بين آنها به انديشه در اين موارد مي پرداختند و همين امر موجب گشت تا دانش بشر در اين زمينه تدريجی پيشرفت كند.
با گذشت قرون و زمان هاي فراوان از پيدايش بشر روي كر ه ي خاكي ذهن بشر به اين سو  متمايل شده است كه شوند(دليل) بستگي بشر در درون اين زمان كوتاه عمر چيست؟آيا بشر مي تواند از گذشته و آينده ي خود اطلاع يابد؟
براي پاسخ گفتن به اين پرسش ها حتي در زمان هاي كهن نيز افرادي به طالع بيني مي پرداختند و يا به قولي دست به دامن فضا مي شدند اما براستي چه رابطه اي بين فضا و زمان وجود دارد!؟
به نظر دانشمندان جهان ما به شكل يك مخروط دوّار است كه از زمان پيدايش تا به حال به شكل انبساطي به سمتي در حركت است.و اين روند با رعتي مشخص صورت مي پذيرد و انبساط جهان اين موضوع را به اين شكل مطرح مي سازد كه:
قبل از پيدايش جهان فقط عدم بود و هيچي و نمي توان گفت چيزي وجود داشت و بر اثر يك انرژي و انفجار كه به انفجار بزرگ معروف است جهان شكل گرفت.جهان در ابتدا بسيار كوچكتر بود و به تدريج خود را گشترش داد.
با وقوع انفجار نوترون ها و پروتونها در جهان بسيار كوچك به وجود آمد و با چرخش پروتون و نوترون دور هسته و وجود هليوم جهان شكل گرفت.هليوم در واقع اصلي ترين ماده ي دخيل در پيدايش جهان است كه امروزه نيز ۳۰ درصد در جهان هليوم موجود است كه به نوعي نظريه ي انفجار بزرگ را تصديق مي كند.
انبساط به گسترش جهان  كه هر لحظه در حالت وقوع است گفته مي شود و مي گويند بعد از انبساط جهان آرام آرام به كندي مي انجامد چنانكه امروزه دانشمندان معتقدند انبساط جهان در ابتدا بسيار سريع تر از آنچه امروزه داريم بوده.بعد از كندي انبساط جهان انبسا ط متوقف شده و برگشت صورت مي پذيرد يعني آنچه منبسط شده است به شكل برگشتي جمع مي شود و سپس جهان كوچكتر مي شود.
البته توضيح اين امر براي كساني كه  اين امر را كمتر مورد مطالعه قرار داده اند كمي دشوار به نظر مي رسد.
 
اما سفر در زمان:
با توجه به اينكه ما از چگونگي جهان به طور كامل آگاه نيستيم نمي توانيم به طور قطع اظهار نظر كنيم ولي نظريه هايي كه در مورد زمان و كميت و كيفيت آن ارائه شده به روشن شدن انديشه ها ي بشر در مورد زمان و كميت آن كمك شاياني كند
يكي از نظريه هاي مشهور در اين مورد نظريه ي نسبيت اينيشتين است كه زمان را  در فضا خلاصه مي كند .
در حقيقت زمان چيزي نيست جز يك كميت بي ارزش كه فقط مي توان براي كارهاي روزمره درمنظومه شمسي خودمان از آن استفاده كنيم.نظريه ها جديد مي گويند كه اگر ما بتوانيم با شتابي سريعتر از نور حركت كنيم در واقع مي توانيم به گذشته خود هرچند به شكل مبهم دست يابيم.در واقع از آنجا يي كه جهان در حال انبساط است بنابر اين با حركت سريعتر از منوال حركت انبساط مي توان به گذشته دست يافت.
البته اين نظريه به طور كامل اثبات نشده و بسياري بر آن ايرادهاي فراوان گرفته اند.
تصور كنيد كه ما در محلي خارج از منظومه شمسي در خلا قرار داريم و تلسكوپي بسيار قوي در اختيار داريم.با استفاده از قدرت اين تلسكوپ مي توانيم به پيدايش ستارگان و سيارات نگاه كرده و از آن ها عكس بگيريم اما اين چگونه امكان پذير است.
بعنوان مثال فرض كنيد داريم از روي زمين به ستاره اي نگاه مي كنيم آيا آن ستاره در حال حاضر با همان حالتي است كه مي بينيم يا اينكه آن ستاره در چند ساعت پيش آنگونه بوده و فاصله زياد ما با آن موجب شده تا نور آن دير تر به ما برسد و ما ان را دير تر ببينيم.درست است ما ان را دير تر مي بينيم.حال اگر  با تلكسوپي قوي به آن نگاه كنيم چطور؟بنابر اين مي توانيم آن را زودتر از چشم ببينيم به همان ترتيب اگر بشر بتواند به تلسكوپهاي قوي تري دست يابد خواهد توانست كه به پيدايش جهان به طور دقيق اطلاع پيدا كند چنانكه تلسكوب فضايي هابل توانسته از مرحله اي از پيدايي جهان عكس بگيرد.
پس اگر شايد ما در خلا با تلسكوپي قدرتمند قرار گيريم بتوانيم اين امر را تجريه كنيم.
از اينرو شايد آرزوي هميشگي بشر يعني سفر در زمان روزي به حقيقت نايد آيد.
 
 
 نویسنده : مجتبي تعطف طولي
 
 
 

 

 
سفر در زمان

 

بشر از دير باز با نگاه به ستاره ها و سيارات به انديشه درباره ي اينكه اين اجرام چيستند و از كجا آمده اند مي پرداخت و از آن جايي كه آگاهي كافي در مورد آن ها نداشت داستان ها و  حرفهايي براي قانع كردن خود مي ساخت.آنان با اينكه هيچ اطلاعي از اين مكان نا شناخته نداشتند اما افرادي بين آنها به انديشه در اين موارد مي پرداختند و همين امر موجب گشت تا دانش بشر در اين زمينه تدريجی پيشرفت كند.
با گذشت قرون و زمان هاي فراوان از پيدايش بشر روي كر ه ي خاكي ذهن بشر به اين سو  متمايل شده است كه شوند(دليل) بستگي بشر در درون اين زمان كوتاه عمر چيست؟آيا بشر مي تواند از گذشته و آينده ي خود اطلاع يابد؟
براي پاسخ گفتن به اين پرسش ها حتي در زمان هاي كهن نيز افرادي به طالع بيني مي پرداختند و يا به قولي دست به دامن فضا مي شدند اما براستي چه رابطه اي بين فضا و زمان وجود دارد!؟
به نظر دانشمندان جهان ما به شكل يك مخروط دوّار است كه از زمان پيدايش تا به حال به شكل انبساطي به سمتي در حركت است.و اين روند با رعتي مشخص صورت مي پذيرد و انبساط جهان اين موضوع را به اين شكل مطرح مي سازد كه:
قبل از پيدايش جهان فقط عدم بود و هيچي و نمي توان گفت چيزي وجود داشت و بر اثر يك انرژي و انفجار كه به انفجار بزرگ معروف است جهان شكل گرفت.جهان در ابتدا بسيار كوچكتر بود و به تدريج خود را گشترش داد.
با وقوع انفجار نوترون ها و پروتونها در جهان بسيار كوچك به وجود آمد و با چرخش پروتون و نوترون دور هسته و وجود هليوم جهان شكل گرفت.هليوم در واقع اصلي ترين ماده ي دخيل در پيدايش جهان است كه امروزه نيز ۳۰ درصد در جهان هليوم موجود است كه به نوعي نظريه ي انفجار بزرگ را تصديق مي كند.
انبساط به گسترش جهان  كه هر لحظه در حالت وقوع است گفته مي شود و مي گويند بعد از انبساط جهان آرام آرام به كندي مي انجامد چنانكه امروزه دانشمندان معتقدند انبساط جهان در ابتدا بسيار سريع تر از آنچه امروزه داريم بوده.بعد از كندي انبساط جهان انبسا ط متوقف شده و برگشت صورت مي پذيرد يعني آنچه منبسط شده است به شكل برگشتي جمع مي شود و سپس جهان كوچكتر مي شود.
البته توضيح اين امر براي كساني كه  اين امر را كمتر مورد مطالعه قرار داده اند كمي دشوار به نظر مي رسد.
 
اما سفر در زمان:
با توجه به اينكه ما از چگونگي جهان به طور كامل آگاه نيستيم نمي توانيم به طور قطع اظهار نظر كنيم ولي نظريه هايي كه در مورد زمان و كميت و كيفيت آن ارائه شده به روشن شدن انديشه ها ي بشر در مورد زمان و كميت آن كمك شاياني كند
يكي از نظريه هاي مشهور در اين مورد نظريه ي نسبيت اينيشتين است كه زمان را  در فضا خلاصه مي كند .
در حقيقت زمان چيزي نيست جز يك كميت بي ارزش كه فقط مي توان براي كارهاي روزمره درمنظومه شمسي خودمان از آن استفاده كنيم.نظريه ها جديد مي گويند كه اگر ما بتوانيم با شتابي سريعتر از نور حركت كنيم در واقع مي توانيم به گذشته خود هرچند به شكل مبهم دست يابيم.در واقع از آنجا يي كه جهان در حال انبساط است بنابر اين با حركت سريعتر از منوال حركت انبساط مي توان به گذشته دست يافت.
البته اين نظريه به طور كامل اثبات نشده و بسياري بر آن ايرادهاي فراوان گرفته اند.
تصور كنيد كه ما در محلي خارج از منظومه شمسي در خلا قرار داريم و تلسكوپي بسيار قوي در اختيار داريم.با استفاده از قدرت اين تلسكوپ مي توانيم به پيدايش ستارگان و سيارات نگاه كرده و از آن ها عكس بگيريم اما اين چگونه امكان پذير است.
بعنوان مثال فرض كنيد داريم از روي زمين به ستاره اي نگاه مي كنيم آيا آن ستاره در حال حاضر با همان حالتي است كه مي بينيم يا اينكه آن ستاره در چند ساعت پيش آنگونه بوده و فاصله زياد ما با آن موجب شده تا نور آن دير تر به ما برسد و ما ان را دير تر ببينيم.درست است ما ان را دير تر مي بينيم.حال اگر  با تلكسوپي قوي به آن نگاه كنيم چطور؟بنابر اين مي توانيم آن را زودتر از چشم ببينيم به همان ترتيب اگر بشر بتواند به تلسكوپهاي قوي تري دست يابد خواهد توانست كه به پيدايش جهان به طور دقيق اطلاع پيدا كند چنانكه تلسكوب فضايي هابل توانسته از مرحله اي از پيدايي جهان عكس بگيرد.
پس اگر شايد ما در خلا با تلسكوپي قدرتمند قرار گيريم بتوانيم اين امر را تجريه كنيم.
از اينرو شايد آرزوي هميشگي بشر يعني سفر در زمان روزي به حقيقت نايد آيد.
 
 
 نویسنده : مجتبي تعطف طولي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.