گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
آيا موجودات فرا زميني وجود دارند؟

 

 
بحث در مورد موجودات فرازميني مساله است كه ذهن بشر را از دير باز تاكنون به خود مشغول داشته است.همواره بشر در پي پرواز و نگر خود از ورا و فرا بوده و همين امر موجب شده تا انسان دنبال پرواز در آسمان باشد.زماني كه بشر توانست به فناوري ساخت هواپيما و كشف نيروهاي ديناميكي باد،فشار هوا،جاذبه و... دست يابد بسياري از رازها بر وي هويدا شد و انسان با اين آرزو كه بتواند روزي روي يك كره ،سياره يا ستاره قدم بگذارد قدم در دنياي شگفت انگيز فضا گذاشت.
يكي از دغدغه هاي اساسي كه هنوز هم دانش بشر نتوانسته بدان پاسخي صريح و قانع كننده دهد وجو يا عدم وجود موجودات فرا زميني باهوش در ساير سيارات و در كل  پهنه ي كائنات است.
دانشمندان با فرض اينكه بتوانند امواجي از ساير موجودات بگيرند تلسكوبهايي را طراحي نموده اند تا بتوانند بوسيله ي آن امواجي را به پهنه ي كائنات و داخل كهكشانهاي ناشناخته ساتر كنندتاشايداگرموجودي در وراي زمين بود بتواند به امواجي كه از زمين مي رسد پاسخ گويد و همچنين اين دانشمندان در حال ارسال امواجي هستندكه شايد موجودات هوشمند فرازمين با دريافت آنها بتوانندآنها را رمزگشايي كرده وبفهمندكه اين امواج ازطرف موجودات هوشمند ديگري فرستاده شدند.
يوفوها ياموجودات فرازميني موجوداتي هستندكه تصورمي شود هراز چندگاهي براي مقاصد نا مشخص به سياره خاكي ما زمين سفر مي كنند.البته با مراجعه به عقل و البته با توجه به افكار عمومي ونظريات اكثر دانشمندان اين گونه موجودات نمي توانند وجود داشته باشند اما در اين دانشمندان بسياري هم هستند كه با دليل و مدرك نظرياتي را مطرح ساخته اند كه نمي تواند آنها را كاملا رد كرد و نه آنها را كاملا قبول كرد.بعنوان مثال باجستجو در مورد موجودات فرازميني گاه با مدارك و شواهدي بر مي خوريم كه مربوط به صدها وهزاران سال پيش است .مثلا تصاويري را روي ديواره غارها مي بينيم كه توسط انسانهايي كه هزاران سال پيش زندگي مي كردند و هيچ نشاني از تمدان نداشتندكشيده شده و موجودي را نشان مي دهدكه با لباس شبيه لباس فضانوردان با  سفينه اي  شبيبه بشقاب پرنده سوار شده است و يا در تصاويرقديمي اي كه از حضرت مريم وحضرت عيسي كشيده شده تصاويراجرامي شبيه بشقاب پرنده كه در آسمان مي چرخند به چشم مي خورد و حتي بر روي سفالينه هاو ظروف انسانهاي باستان موجوداتي شبيه انسان كه سوار بر جسمي شبيه بشقاب با يك لعاب شيشه اي گردروي سرشان مي توان ديد.آيا نميتوان واقعا به اين ها مشكوك بود؟
مورد بعدي در زمينه ي تمدن هاي ابتدايي است كه در آن زمان هاي دور كه نه علم رياضي و نه علم مهندسي پيشرفتي داشت ولي درعوض ساختمانها،ابزارو آلاتي ساخته شده بود كه حتي دانش امروزه بشر نيز قادر نيست چيزي به مانند آنها خلق نمايد.نظير اهرام سه گانه مصر كه علاوه بر اينكه از لحاظ ساخت خارق العاده مي نمايد ،بهمين ترتيب در خود تصاويرو جيزهايي داردكه هربينندهاي را به حيرت وا مي دارد.
درکهکشان ما یاهمان کهکشان راه شیری حدود صد میلیارد ستاره و سیاره وجوددارد و در کل پهنه ی کائنات حدود چهار میلیارد کهشکان وجود دارد.بشر تا کنون نتوانسته حتی به سیاره های دیگری جز یکی دو مورد سفر کند.پس آیا تصور اینکه در عالمی به این وسعت موجودات دیگری نباشند و فقط این جهانب رای بشرآفریده شده باشد احمقانه نیست؟
 
 
نویسنده : مجتبی تعطف طولی
 
 

 

 
 
آيا موجودات فرا زميني وجود دارند؟

 

 
بحث در مورد موجودات فرازميني مساله است كه ذهن بشر را از دير باز تاكنون به خود مشغول داشته است.همواره بشر در پي پرواز و نگر خود از ورا و فرا بوده و همين امر موجب شده تا انسان دنبال پرواز در آسمان باشد.زماني كه بشر توانست به فناوري ساخت هواپيما و كشف نيروهاي ديناميكي باد،فشار هوا،جاذبه و... دست يابد بسياري از رازها بر وي هويدا شد و انسان با اين آرزو كه بتواند روزي روي يك كره ،سياره يا ستاره قدم بگذارد قدم در دنياي شگفت انگيز فضا گذاشت.
يكي از دغدغه هاي اساسي كه هنوز هم دانش بشر نتوانسته بدان پاسخي صريح و قانع كننده دهد وجو يا عدم وجود موجودات فرا زميني باهوش در ساير سيارات و در كل  پهنه ي كائنات است.
دانشمندان با فرض اينكه بتوانند امواجي از ساير موجودات بگيرند تلسكوبهايي را طراحي نموده اند تا بتوانند بوسيله ي آن امواجي را به پهنه ي كائنات و داخل كهكشانهاي ناشناخته ساتر كنندتاشايداگرموجودي در وراي زمين بود بتواند به امواجي كه از زمين مي رسد پاسخ گويد و همچنين اين دانشمندان در حال ارسال امواجي هستندكه شايد موجودات هوشمند فرازمين با دريافت آنها بتوانندآنها را رمزگشايي كرده وبفهمندكه اين امواج ازطرف موجودات هوشمند ديگري فرستاده شدند.
يوفوها ياموجودات فرازميني موجوداتي هستندكه تصورمي شود هراز چندگاهي براي مقاصد نا مشخص به سياره خاكي ما زمين سفر مي كنند.البته با مراجعه به عقل و البته با توجه به افكار عمومي ونظريات اكثر دانشمندان اين گونه موجودات نمي توانند وجود داشته باشند اما در اين دانشمندان بسياري هم هستند كه با دليل و مدرك نظرياتي را مطرح ساخته اند كه نمي تواند آنها را كاملا رد كرد و نه آنها را كاملا قبول كرد.بعنوان مثال باجستجو در مورد موجودات فرازميني گاه با مدارك و شواهدي بر مي خوريم كه مربوط به صدها وهزاران سال پيش است .مثلا تصاويري را روي ديواره غارها مي بينيم كه توسط انسانهايي كه هزاران سال پيش زندگي مي كردند و هيچ نشاني از تمدان نداشتندكشيده شده و موجودي را نشان مي دهدكه با لباس شبيه لباس فضانوردان با  سفينه اي  شبيبه بشقاب پرنده سوار شده است و يا در تصاويرقديمي اي كه از حضرت مريم وحضرت عيسي كشيده شده تصاويراجرامي شبيه بشقاب پرنده كه در آسمان مي چرخند به چشم مي خورد و حتي بر روي سفالينه هاو ظروف انسانهاي باستان موجوداتي شبيه انسان كه سوار بر جسمي شبيه بشقاب با يك لعاب شيشه اي گردروي سرشان مي توان ديد.آيا نميتوان واقعا به اين ها مشكوك بود؟
مورد بعدي در زمينه ي تمدن هاي ابتدايي است كه در آن زمان هاي دور كه نه علم رياضي و نه علم مهندسي پيشرفتي داشت ولي درعوض ساختمانها،ابزارو آلاتي ساخته شده بود كه حتي دانش امروزه بشر نيز قادر نيست چيزي به مانند آنها خلق نمايد.نظير اهرام سه گانه مصر كه علاوه بر اينكه از لحاظ ساخت خارق العاده مي نمايد ،بهمين ترتيب در خود تصاويرو جيزهايي داردكه هربينندهاي را به حيرت وا مي دارد.
درکهکشان ما یاهمان کهکشان راه شیری حدود صد میلیارد ستاره و سیاره وجوددارد و در کل پهنه ی کائنات حدود چهار میلیارد کهشکان وجود دارد.بشر تا کنون نتوانسته حتی به سیاره های دیگری جز یکی دو مورد سفر کند.پس آیا تصور اینکه در عالمی به این وسعت موجودات دیگری نباشند و فقط این جهانب رای بشرآفریده شده باشد احمقانه نیست؟
 
 
نویسنده : مجتبی تعطف طولی
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.