پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ليست رشته کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه IIUM

INSTITUTE OF EDUCATION

رشته

Program

دکترای آموزش

Ph.D. Education

آموزش و راهنمایی

Curriculum and Instruction

مدیریت آموزش

Educational Administration

روانشناسی پرورشی

Educational Psychology

مشاوره

Counseling

تکنولوژی آموزشی

Instructional technology

آموزش علوم اجتماعی

Social Foundation of Education

آموزش علوم اسلامی

Teaching of Islamic Education

آموزش عربی به غیر عربی

Teaching of Arabic to Non-Arabic Speakers

آموزش مهارت فکر کردن

Teaching Thinking Skill

ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN

رشته

Program

دکترای محیط زیست

Ph.D. Built Environment

محیط زیست

Master of Science Built Environment

خدمات ساختمانی

Master of Science in Building Services Engineering

برنامه ریزی و طراحی شهری

Master of Urban & Regional Planning

ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES

رشته

Program

حسابداری

Ph.D. Accounting

اقتصاد

Ph.D. Economics

DBA

Ph.D. Business Administration

اقتصاد

Master of Economics

حسابداری

Master of Science Accounting

امور مالی

Master of Science Finance

ENGINEERING

رشته

Program

دکترای مهندسی

Ph.D. Engineering

مهندسی کامپیوتر و اطلاعات

Master of Science Computer & Information Engineering

مهندسی تولید

Master of Science Manufacturing Engineering

مهندسی مکاترونیک

Master of Science Mechatronic Engineering

مهندسی مواد

Master of Science Materials Engineering

مهندسی ارتباطات

Master of Science Communication Engineering

مهندسی الکترونیک

Master of Science Electronics Engineering

مهندسي خودروهاي موتوري

Master of Science Automotive Engineering

مندسی بایو تکنولوژی

Master of Science Biotechnology Engineering

INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY

رشته

Program

دکترای کتابخانه و علوم اطلاعات

Library and Information Science

دکترای تکنولوژی اطلاعات

Information Technology

ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCE

رشته

Program

فقه و اصول فقه

Fiqh and Usul al-Fiqh

قرآن و سنت

Qur’an and Sunnah

اصول دین

Usul Al-Din and Comparative Religion

مطالعات زبان عربی

Arabic Linguistic Studies

مطالعات ادبیات عربی

Arabic Literary Studies

مطالعات زبان انگلیسی

English Language Studies

مطالعات ادبیات انگلیسی

English Literary Studies

ارتباطات

Communication

تاریخ و تمدن

History & Civilization

علوم سیاسی

Political Science

روانشناسی

Psychology

جامعه شناسی

Sociology and Anthropology

علوم اسلامی

Diploma in Islamic Studies

MEDICINE

رشته

Program

آناتومی

Anatomy

بایو شیمی

Biochemistry

میکروبیولوژی

Microbiology

انگل‌ شناسي‌

Parasitology

داروشناسي‌

Pharmacology

فیزیولوژی

Physiology

 زیست پزشکی

Biomedical Sciences

علوم زیستی

Biosciences

بایو تکنولوژی

Biotechnology

الگوریتم نظری

Computational & Theoretical Sciences

PAHRMACY

رشته

Program

داروسازی

Pharmacy Practice

داروهای شیمیایی

Pharmaceutical Chemistry

داروشناسی

Pharmacology

تکنولوژی دارویی

Pharmaceutical Technology

فیزیولوژی

Physiology

INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT AND CIVILIZATION

رشته

Program

اسلام و دیگر تمدن ها

Islamic and Other Civilization

فلسفه، علوم دین، اخلاق جوامع معاصر

Philosophy,Theology, Ethics and Contemporary Society

روح اسلام در جوامع معاصر

Islamic Spiritual and Contemporary Society

علوم اسلامی

Islamic Science

انتشار مذهب

Region Issues

ISLAMIC BANKING & FINANCE

رشته

Program

بانکداری اسلامی

Islamic Banking & Finance PIBF

ليست رشته کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه IIUM

INSTITUTE OF EDUCATION

رشته

Program

دکترای آموزش

Ph.D. Education

آموزش و راهنمایی

Curriculum and Instruction

مدیریت آموزش

Educational Administration

روانشناسی پرورشی

Educational Psychology

مشاوره

Counseling

تکنولوژی آموزشی

Instructional technology

آموزش علوم اجتماعی

Social Foundation of Education

آموزش علوم اسلامی

Teaching of Islamic Education

آموزش عربی به غیر عربی

Teaching of Arabic to Non-Arabic Speakers

آموزش مهارت فکر کردن

Teaching Thinking Skill

ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN

رشته

Program

دکترای محیط زیست

Ph.D. Built Environment

محیط زیست

Master of Science Built Environment

خدمات ساختمانی

Master of Science in Building Services Engineering

برنامه ریزی و طراحی شهری

Master of Urban & Regional Planning

ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES

رشته

Program

حسابداری

Ph.D. Accounting

اقتصاد

Ph.D. Economics

DBA

Ph.D. Business Administration

اقتصاد

Master of Economics

حسابداری

Master of Science Accounting

امور مالی

Master of Science Finance

ENGINEERING

رشته

Program

دکترای مهندسی

Ph.D. Engineering

مهندسی کامپیوتر و اطلاعات

Master of Science Computer & Information Engineering

مهندسی تولید

Master of Science Manufacturing Engineering

مهندسی مکاترونیک

Master of Science Mechatronic Engineering

مهندسی مواد

Master of Science Materials Engineering

مهندسی ارتباطات

Master of Science Communication Engineering

مهندسی الکترونیک

Master of Science Electronics Engineering

مهندسي خودروهاي موتوري

Master of Science Automotive Engineering

مندسی بایو تکنولوژی

Master of Science Biotechnology Engineering

INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY

رشته

Program

دکترای کتابخانه و علوم اطلاعات

Library and Information Science

دکترای تکنولوژی اطلاعات

Information Technology

ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCE

رشته

Program

فقه و اصول فقه

Fiqh and Usul al-Fiqh

قرآن و سنت

Qur’an and Sunnah

اصول دین

Usul Al-Din and Comparative Religion

مطالعات زبان عربی

Arabic Linguistic Studies

مطالعات ادبیات عربی

Arabic Literary Studies

مطالعات زبان انگلیسی

English Language Studies

مطالعات ادبیات انگلیسی

English Literary Studies

ارتباطات

Communication

تاریخ و تمدن

History & Civilization

علوم سیاسی

Political Science

روانشناسی

Psychology

جامعه شناسی

Sociology and Anthropology

علوم اسلامی

Diploma in Islamic Studies

MEDICINE

رشته

Program

آناتومی

Anatomy

بایو شیمی

Biochemistry

میکروبیولوژی

Microbiology

انگل‌ شناسي‌

Parasitology

داروشناسي‌

Pharmacology

فیزیولوژی

Physiology

 زیست پزشکی

Biomedical Sciences

علوم زیستی

Biosciences

بایو تکنولوژی

Biotechnology

الگوریتم نظری

Computational & Theoretical Sciences

PAHRMACY

رشته

Program

داروسازی

Pharmacy Practice

داروهای شیمیایی

Pharmaceutical Chemistry

داروشناسی

Pharmacology

تکنولوژی دارویی

Pharmaceutical Technology

فیزیولوژی

Physiology

INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT AND CIVILIZATION

رشته

Program

اسلام و دیگر تمدن ها

Islamic and Other Civilization

فلسفه، علوم دین، اخلاق جوامع معاصر

Philosophy,Theology, Ethics and Contemporary Society

روح اسلام در جوامع معاصر

Islamic Spiritual and Contemporary Society

علوم اسلامی

Islamic Science

انتشار مذهب

Region Issues

ISLAMIC BANKING & FINANCE

رشته

Program

بانکداری اسلامی

Islamic Banking & Finance PIBF

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies