پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

شرکت پویا اندیشان اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند

 

1-      رشته های بدون واحد تحقیق  Without Thesis
 
دسته
ارشد- با شهریه واحدها
ترم اول
ترم دوم و ترم های بعدی
ترم آخر
شهریه هر واحد
علوم
ارشد مدیریت کاشت
2200
1950
1950
700
ارشد مدیریت منابع زمینی
2200
1950
1950
700
ارشد علوم کامپیوتر
2200
1950
1950
400
ارشد معماری مناظر
2200
1950
1950
350
تمامی رشته های کارشناسی ارشد بدون واحد تحقیق در دانشکده مهندسی
2200
1950
1950
350
ارشد محیط زیست
2350
2050
2050
400
ارشد آمار کاربردی
2200
1950
1950
400
ارشد فن آوری غذا
2200
1950
1950
500
علوم اجتماعی
ارشد اقتصاد
2200
1950
1950
400
تمامی رشته های کارشناسی ارشد بدون واحد تحقیق در دانشکده مطالعات آموزشی
2200
1950
1950
350
تمامی رشته های کارشناسی ارشد بدون واحد تحقیق در دانشکده زبان و ارتباطات مدرن
2200
1950
1950
300
 
 
دسته
ارشد- بدون شهریه واحدها
ترم اول
ترم دوم و ترم های بعدی
ترم آخر
پزشکی
ارشد پاتولوژی
2900
2650
2650
ارشد پزشکی (پزشکی خانواده)
2900
2650
2650
ارشد پزشکی (آسیب شناسی کودکان)
2900
2650
2650
-
ارشد پزشکی (روان پزشکی)
2900
2650
2650
-
ارشد سلامت عمومی
2900
2650
2650
 
2-      رشته هایی با واحد تحقیق With Thesis
 
کارشناسی ارشد
دسته
ترم اول
ترم های دوم و سوم
ترم چهارم
ترم پنجم و ترم های بعدی
پزشکی
7000
4100
3600
4350
علوم
6500
4250
3750
4000
علوم اجتماعی
5750
3850
3350
3600
 
1.       اگر پروپوزال قبل از زمان تعیین شده ارائه شود دانشجو میتواند ثبت نام کند و 350 رینگت تنها برای ترم بعدی پرداخت نماید .
2.       اگر لازم باشد که پروپوزال خود را دوباره ارائه دهید ، هزینه ارائه دوباره پروپوزال شما 1500 رینگت می باشد .
 
دکترا
دسته
ترم اول
ترم های دوم و چهارم
ترم پنجم و ششم
ترم هفتم و ترم های بعدی
پزشکی
8762.50
5562.50
5000
5500
علوم
7112.50
5162.50
4600
5100
علوم اجتماعی
5762.50
4012.50
3450
3800
 
1.       اگر پروپوزال قبل از زمان تایید شده ارائه شود دانشجو میتواند ثبت نام کند و 350 رینگت تنها برای ترم بعدی پرداخت نماید .
2.       اگر لازم باشد که پروپوزال خود را دوباره ارائه دهید ، هزینه ارائه دوباره پروپوزال شما 2250 رینگت می باشد .
 
سایر هزینه ها (دانشجویان بین المللی) :
 
ویزا : 100 – 20 رینگت (بستگی به کشور مبدا دارد)
پاسپورت دانشجویی : 60 رینگت / برای هر درخواست
پاسپورت Social : 90 رینگت / برای هر درخواست
پاسپورت ویژه : 100 رینگت (اگر درخواست تمدید پاسپورت دانشجویی دیر صورت گیرد)
سفر بدون ویزا : 500 رینگت (برای دانشجویانی که بدون ویزا وارد کشور می شوند)
personal bond : 2000 – 200 رینگت (بستگی به کشور مقصد دارد)
سرویس اتوبوس کمپ : 15 رینگت در هر ماه
بیمه سلامتی : 326.60 رینگت سالیانه (در مدت زمان های معین تغییر می کند)
طرح سلامت پزشکی UPM  برای همسر و فرزندان : 50 رینگت برای هر شخص
 
1.       همسر (شوهر / زن) دانشجوی تحصیلات تکمیلی باشد .
2.       فرزندان (فرزندان دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیر 18 سال)
3.       این طرح برای افراد ذکر شده درزیر قابل استفاده نمی باشد :
-          معوق گذاشتن تحصیلات به طور موقت
-          قبول نشدن در آزمون پایان ترم
-          مرخصی گرفتن
 
چکاپ پزشکی : 200 رینگت
 
 
  

 

 

شرکت پویا اندیشان اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند

 

1-      رشته های بدون واحد تحقیق  Without Thesis
 
دسته
ارشد- با شهریه واحدها
ترم اول
ترم دوم و ترم های بعدی
ترم آخر
شهریه هر واحد
علوم
ارشد مدیریت کاشت
2200
1950
1950
700
ارشد مدیریت منابع زمینی
2200
1950
1950
700
ارشد علوم کامپیوتر
2200
1950
1950
400
ارشد معماری مناظر
2200
1950
1950
350
تمامی رشته های کارشناسی ارشد بدون واحد تحقیق در دانشکده مهندسی
2200
1950
1950
350
ارشد محیط زیست
2350
2050
2050
400
ارشد آمار کاربردی
2200
1950
1950
400
ارشد فن آوری غذا
2200
1950
1950
500
علوم اجتماعی
ارشد اقتصاد
2200
1950
1950
400
تمامی رشته های کارشناسی ارشد بدون واحد تحقیق در دانشکده مطالعات آموزشی
2200
1950
1950
350
تمامی رشته های کارشناسی ارشد بدون واحد تحقیق در دانشکده زبان و ارتباطات مدرن
2200
1950
1950
300
 
 
دسته
ارشد- بدون شهریه واحدها
ترم اول
ترم دوم و ترم های بعدی
ترم آخر
پزشکی
ارشد پاتولوژی
2900
2650
2650
ارشد پزشکی (پزشکی خانواده)
2900
2650
2650
ارشد پزشکی (آسیب شناسی کودکان)
2900
2650
2650
-
ارشد پزشکی (روان پزشکی)
2900
2650
2650
-
ارشد سلامت عمومی
2900
2650
2650
 
2-      رشته هایی با واحد تحقیق With Thesis
 
کارشناسی ارشد
دسته
ترم اول
ترم های دوم و سوم
ترم چهارم
ترم پنجم و ترم های بعدی
پزشکی
7000
4100
3600
4350
علوم
6500
4250
3750
4000
علوم اجتماعی
5750
3850
3350
3600
 
1.       اگر پروپوزال قبل از زمان تعیین شده ارائه شود دانشجو میتواند ثبت نام کند و 350 رینگت تنها برای ترم بعدی پرداخت نماید .
2.       اگر لازم باشد که پروپوزال خود را دوباره ارائه دهید ، هزینه ارائه دوباره پروپوزال شما 1500 رینگت می باشد .
 
دکترا
دسته
ترم اول
ترم های دوم و چهارم
ترم پنجم و ششم
ترم هفتم و ترم های بعدی
پزشکی
8762.50
5562.50
5000
5500
علوم
7112.50
5162.50
4600
5100
علوم اجتماعی
5762.50
4012.50
3450
3800
 
1.       اگر پروپوزال قبل از زمان تایید شده ارائه شود دانشجو میتواند ثبت نام کند و 350 رینگت تنها برای ترم بعدی پرداخت نماید .
2.       اگر لازم باشد که پروپوزال خود را دوباره ارائه دهید ، هزینه ارائه دوباره پروپوزال شما 2250 رینگت می باشد .
 
سایر هزینه ها (دانشجویان بین المللی) :
 
ویزا : 100 – 20 رینگت (بستگی به کشور مبدا دارد)
پاسپورت دانشجویی : 60 رینگت / برای هر درخواست
پاسپورت Social : 90 رینگت / برای هر درخواست
پاسپورت ویژه : 100 رینگت (اگر درخواست تمدید پاسپورت دانشجویی دیر صورت گیرد)
سفر بدون ویزا : 500 رینگت (برای دانشجویانی که بدون ویزا وارد کشور می شوند)
personal bond : 2000 – 200 رینگت (بستگی به کشور مقصد دارد)
سرویس اتوبوس کمپ : 15 رینگت در هر ماه
بیمه سلامتی : 326.60 رینگت سالیانه (در مدت زمان های معین تغییر می کند)
طرح سلامت پزشکی UPM  برای همسر و فرزندان : 50 رینگت برای هر شخص
 
1.       همسر (شوهر / زن) دانشجوی تحصیلات تکمیلی باشد .
2.       فرزندان (فرزندان دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیر 18 سال)
3.       این طرح برای افراد ذکر شده درزیر قابل استفاده نمی باشد :
-          معوق گذاشتن تحصیلات به طور موقت
-          قبول نشدن در آزمون پایان ترم
-          مرخصی گرفتن
 
چکاپ پزشکی : 200 رینگت
 
 
  

 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.