پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه Tun Abdul Razak

پيش دانشگاهي FOUNDATION

شهريه رينگت

مكان

رشته

Program

9,500

ــــــــ

مديريت بازگاني

Business Administration

10,750

ــــــــ

علوم اجتماعي

Humanities & Sosial Sciences

9,500

ــــــــ

تكنولوژي اطلاعات

Information Technology

9,500

ــــــــ

مديريت

Management

 ديپلم DIPLOMA

شهريه رينگت

مكان

رشته

Program

18,030

ــــــــ

حسابداري

Accounting

40,580

ــــــــ

هنر آشپزي

Culinary Arts

17,865

ــــــــ

آموزش كودكان

Early Childhood Education

19,506

ــــــــ

مديريت غذا

Foodservice Management

37,300

ــــــــ

مديريت هتل

Hotel Management

18,360

ــــــــ

تكنولوژي ارتباطات

Information Technology

18,030

ــــــــ

مديريت

Management

35,560

ــــــــ

مديريت جهانگردي

Tourism Management

كارشناسي BACHELOR

شهريه رينگت

مكان

رشته

Program

44,394

ــــــــ

حسابداري

Accounting

48,720

ــــــــ

رهبري

Leadership

49,090

ــــــــ

سياست هاي عمومي و حكومت

Government & Public Policy

49,090

ــــــــ

مديريت بازرگاني

Business Administration

62,740

ــــــــ

بيمه

Insurance

45,015

ــــــــ

بانكداري اسلامي

Islamic Banking and Finance

45,015

ــــــــ

طرح هاي بانكداري اسلامي

Islamic Financial Planning

50,350

ــــــــ

كار آفريني

Entrepreneurship

46,680

ــــــــ

امنيت كامپيوتر

Computer Security

46,680

ــــــــ

اقتصاد

Economics

44,721

ــــــــ

آموزش

Education

48,900

ــــــــ

آموزش كودكان

Early Childhood Education

53,700

ــــــــ

مشاوره و راهنمايي

Guidance & Counselling

37,527

ــــــــ

انگليسي

English

38,181

ــــــــ

مديريت جهانگردي

Hospitality Management

38,700

ــــــــ

مديريت سيستم اطلاعات

Information Systems

47,700

ــــــــ

تكنولوژي اطلاعات

Information Technology

66,300

ــــــــ

مديريت

Management

47,820

ــــــــ

حسابداري سيستم اطلاعات

Accounting Information System

47,235

ــــــــ

مديريت غذاي آماده

Food Catering Management

37,527

ــــــــ

مهندسي نرم افزار

Software Engineering

56,020

ــــــــ

وضع ماليات

Taxation

ارشد  MASTER

شهريه رينگت

مكان

رشته

Program

30,250

ــــــــ

مديريت بازرگاني

Business Administration

32,000

ــــــــ

كارآفريني

Entrepreneurship

66,460

ــــــــ

سرمايه گذاري جهاني

Global Islamic Finance

36,520

ــــــــ

رهبري و مديريت 

Leadership

31,350

ــــــــ

فروش  خرده و عمده

Retail & Hypermarket

33,230

ــــــــ

مديريت خدمات

Services Management

25,500

ــــــــ

علوم كامپيوتر

Computer Science

24,820

ــــــــ

آموزش وبرنامه ريزي آموزش

Curriculum & Instruction

25,280

ــــــــ

آموزش كودكان

Early Childhood Education

24,820

ــــــــ

مديريت آموزش

Educational Leadership & Management

29,150

ــــــــ

مشاوره و راهنمايي

Guidance & Counseling

24,820

ــــــــ

TESL

TESL

23,500

ــــــــ

تكنولوژي اطلاعات

Information Technology

44,220

ــــــــ

مديريت

Management

33,100

ــــــــ

مديريت جهانگردي

Hospitality Management

30,800

ــــــــ

مديريت استراتژي منابع انساني

Strategic Human Resources Management

دكترا  PhD

شهريه رينگت

مكان

رشته

Program

25,324

ــــــــ

تكنولوژي اطلاعات

Information Technology

53,980

ــــــــ

مديريت

Management

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه Tun Abdul Razak

پيش دانشگاهي FOUNDATION

شهريه رينگت

مكان

رشته

Program

9,500

ــــــــ

مديريت بازگاني

Business Administration

10,750

ــــــــ

علوم اجتماعي

Humanities & Sosial Sciences

9,500

ــــــــ

تكنولوژي اطلاعات

Information Technology

9,500

ــــــــ

مديريت

Management

 ديپلم DIPLOMA

شهريه رينگت

مكان

رشته

Program

18,030

ــــــــ

حسابداري

Accounting

40,580

ــــــــ

هنر آشپزي

Culinary Arts

17,865

ــــــــ

آموزش كودكان

Early Childhood Education

19,506

ــــــــ

مديريت غذا

Foodservice Management

37,300

ــــــــ

مديريت هتل

Hotel Management

18,360

ــــــــ

تكنولوژي ارتباطات

Information Technology

18,030

ــــــــ

مديريت

Management

35,560

ــــــــ

مديريت جهانگردي

Tourism Management

كارشناسي BACHELOR

شهريه رينگت

مكان

رشته

Program

44,394

ــــــــ

حسابداري

Accounting

48,720

ــــــــ

رهبري

Leadership

49,090

ــــــــ

سياست هاي عمومي و حكومت

Government & Public Policy

49,090

ــــــــ

مديريت بازرگاني

Business Administration

62,740

ــــــــ

بيمه

Insurance

45,015

ــــــــ

بانكداري اسلامي

Islamic Banking and Finance

45,015

ــــــــ

طرح هاي بانكداري اسلامي

Islamic Financial Planning

50,350

ــــــــ

كار آفريني

Entrepreneurship

46,680

ــــــــ

امنيت كامپيوتر

Computer Security

46,680

ــــــــ

اقتصاد

Economics

44,721

ــــــــ

آموزش

Education

48,900

ــــــــ

آموزش كودكان

Early Childhood Education

53,700

ــــــــ

مشاوره و راهنمايي

Guidance & Counselling

37,527

ــــــــ

انگليسي

English

38,181

ــــــــ

مديريت جهانگردي

Hospitality Management

38,700

ــــــــ

مديريت سيستم اطلاعات

Information Systems

47,700

ــــــــ

تكنولوژي اطلاعات

Information Technology

66,300

ــــــــ

مديريت

Management

47,820

ــــــــ

حسابداري سيستم اطلاعات

Accounting Information System

47,235

ــــــــ

مديريت غذاي آماده

Food Catering Management

37,527

ــــــــ

مهندسي نرم افزار

Software Engineering

56,020

ــــــــ

وضع ماليات

Taxation

ارشد  MASTER

شهريه رينگت

مكان

رشته

Program

30,250

ــــــــ

مديريت بازرگاني

Business Administration

32,000

ــــــــ

كارآفريني

Entrepreneurship

66,460

ــــــــ

سرمايه گذاري جهاني

Global Islamic Finance

36,520

ــــــــ

رهبري و مديريت 

Leadership

31,350

ــــــــ

فروش  خرده و عمده

Retail & Hypermarket

33,230

ــــــــ

مديريت خدمات

Services Management

25,500

ــــــــ

علوم كامپيوتر

Computer Science

24,820

ــــــــ

آموزش وبرنامه ريزي آموزش

Curriculum & Instruction

25,280

ــــــــ

آموزش كودكان

Early Childhood Education

24,820

ــــــــ

مديريت آموزش

Educational Leadership & Management

29,150

ــــــــ

مشاوره و راهنمايي

Guidance & Counseling

24,820

ــــــــ

TESL

TESL

23,500

ــــــــ

تكنولوژي اطلاعات

Information Technology

44,220

ــــــــ

مديريت

Management

33,100

ــــــــ

مديريت جهانگردي

Hospitality Management

30,800

ــــــــ

مديريت استراتژي منابع انساني

Strategic Human Resources Management

دكترا  PhD

شهريه رينگت

مكان

رشته

Program

25,324

ــــــــ

تكنولوژي اطلاعات

Information Technology

53,980

ــــــــ

مديريت

Management

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies