گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

شرکت سانتاکو اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM
Master of Business Administration(MBA)كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
ارشد
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
مديريت مالي
Finance
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
مديريت بازاريابي
Marketing
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
مديريت منابع انساني
Human Resource Management
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
بازرگاني بين الملل
International Business
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
حاكميت شركتي
Corporate Governance/GradICSA
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
مديريت عمومي
General Management
MASTER OF MANAGEMENT (MM)كارشناسي ارشد مديريت
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
ارشد
ــــــــــــــ
39,000
واحد درسي
فناوري اطلاعات
Information Technology
MASTER OF SCIENCE (MS)کارشناسي ارشد علوم
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
ارشد
3 ساله
ارشد
2 ساله
51,250
36,350
واحد درسي و تحقيق
مديريت
Management
51,250
36,350
واحد درسي و تحقيق
مديريت بازاريابي
Marketing
51,250
36,350
واحد درسي و تحقيق
مديريت مالي
Finance
51,250
36,350
واحد درسي و تحقيق
حسابداري
Accounting
51,250
36,350
واحد درسي و تحقيق
مديريت منابع انساني
Human Resource Management
Managementدكترا مديريت
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
رفتار سازماني
Organisational Behaviour
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مديريت استراتژيك
Strategic Management
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مديريت فناوري
Technology Management
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مديريت اطلاعات
Information Management
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مديريت كار آفريني
Entrepreneurship
Marketingدكترا بازاريابي
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
استراتژي بازاريابي
Marketing Strategy
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
بازاريابي بين الملل
International Marketing
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
رفتار مصرف كننده
Consumer Behaviour
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
تبليغات
Promotion
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
خرده فروشي
Retailing
Financeدكترا مالي
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
تحليل سرمايه گذاري
Investment Analysis
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مالي بين الملل
International Finance
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
سهام و تحليل امنيت
Security Analysis and Portfolio Theory
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مالي اسلامي
Islamic Finance
Accountingدكترا حسابداري
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مديريت حسابداري
Management Accounting
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
حسابداري مالي
Financial Accounting
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
حسابرسي
Auditing
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
ماليات
Taxation
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
آموزش حسابداري
Accounting Education
Business Lawدكترا حقوق تجارت
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي
حقوق تجارت
Business law
Human Resource Managementدكترا مدیریت منابع انسانی
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي
مديريت منابع انساني
Human Resource management

 

 

شرکت سانتاکو اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM
Master of Business Administration(MBA)كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
ارشد
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
مديريت مالي
Finance
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
مديريت بازاريابي
Marketing
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
مديريت منابع انساني
Human Resource Management
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
بازرگاني بين الملل
International Business
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
حاكميت شركتي
Corporate Governance/GradICSA
ــــــــــــــ
43,800
واحد درسي
مديريت عمومي
General Management
MASTER OF MANAGEMENT (MM)كارشناسي ارشد مديريت
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
ارشد
ــــــــــــــ
39,000
واحد درسي
فناوري اطلاعات
Information Technology
MASTER OF SCIENCE (MS)کارشناسي ارشد علوم
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
ارشد
3 ساله
ارشد
2 ساله
51,250
36,350
واحد درسي و تحقيق
مديريت
Management
51,250
36,350
واحد درسي و تحقيق
مديريت بازاريابي
Marketing
51,250
36,350
واحد درسي و تحقيق
مديريت مالي
Finance
51,250
36,350
واحد درسي و تحقيق
حسابداري
Accounting
51,250
36,350
واحد درسي و تحقيق
مديريت منابع انساني
Human Resource Management
Managementدكترا مديريت
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
رفتار سازماني
Organisational Behaviour
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مديريت استراتژيك
Strategic Management
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مديريت فناوري
Technology Management
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مديريت اطلاعات
Information Management
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مديريت كار آفريني
Entrepreneurship
Marketingدكترا بازاريابي
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
استراتژي بازاريابي
Marketing Strategy
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
بازاريابي بين الملل
International Marketing
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
رفتار مصرف كننده
Consumer Behaviour
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
تبليغات
Promotion
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
خرده فروشي
Retailing
Financeدكترا مالي
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
تحليل سرمايه گذاري
Investment Analysis
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مالي بين الملل
International Finance
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
سهام و تحليل امنيت
Security Analysis and Portfolio Theory
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مالي اسلامي
Islamic Finance
Accountingدكترا حسابداري
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
مديريت حسابداري
Management Accounting
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
حسابداري مالي
Financial Accounting
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
حسابرسي
Auditing
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
ماليات
Taxation
77.550
51.750
واحد درسي و تحقيق
آموزش حسابداري
Accounting Education
Business Lawدكترا حقوق تجارت
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي
حقوق تجارت
Business law
Human Resource Managementدكترا مدیریت منابع انسانی
شهريه كل تحصيل
(رينگت)
شيوه تحصيل
رشته
Program
دكترا
5 ساله
دكترا
3 ساله
77.550
51.750
واحد درسي
مديريت منابع انساني
Human Resource management

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies