شركت سانتاکو از سال 95 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

شركت سانتاکو از سال 95 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كالج Standard

 

AMPANG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

6 January 2018

Adult English - Level 2

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

18 December 2018

Adult English - Level 9

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

29 December 2018

Business English Course (BEC)

Pre-Intermediate Level

8:00pm - 10:00pm

Fridays

28 January 2018

Japanese - Level 1

10:30am - 12:30pm

Saturdays

29 January 2018

Mandarin - Level 1

11:00am - 1:00pm

Sundays

2 January 2018

Youth English Course

11:00am - 2:00pm

Mondays, Tuesdays & Thursdays

13 January 2018

Children English

(5 - 6 years old)

10:30am - 1:00pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 3 & 4)

10:30am - 1:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

10:30am - 1:30pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1 (40)

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

24 January 2018

Adult English - Level 2

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

18 January 2018

Adult English - Level 3

(IC 1)

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

February 2018

Adult English - Level 4

(IC 1)

7:00pm - 8:30pm

Mondays & Wednesdays

12 January 2018

Adult English - Level 5

(IC 2)

8:30pm - 10:00pm

Wednesdays & Fridays

26 January 2018

Business English Course (BEC)

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

24 January 2018

Cantonese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Fridays

29 January 2018

Japanese - Level 1

7:30pm - 9:30pm

Mondays or Wednesdays

24 January 2018

Japanese - Level 1

2:00pm - 4:00pm

Saturdays

29 January 2018

Japanese - Level 2

7:30pm - 9:30pm

Thursdays

March 2018

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Mondays

February 2018

Mandarin - Level 1

2:00pm - 4:00pm

Sundays

26 December 2018

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Thursday

June 2018

Mandarin - Level 3

8:00pm - 10:00pm

Wednesday

May 2018

Children English

(Standard 1 - 3)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

3:00pm - 5:30pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 4 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

11:00am - 2:00pm

Saturdays

February 2018

Student English

(Form 1 - 3)

11:00am - 2:00pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

BANDAR SRI PERMAISURI, CHERAS, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

29 December 2018

Adult English - Level 3

8:30pm - 10:00pm

Wednesdays

5 January 2018

Adult English - Level 4

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

15 April 2018

Cantonese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Mondays

24 January 2018

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

27 January 2018

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Tuesdays

18 January 2018

Japanese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

6 January 2018

Business English Course

8:00pm - 10:00pm

Mondays

24 January 2018

Children English

(Standard 1 - 3)

1:00pm - 3:00pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

9:30am - 11:30am

Sundays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

9:30am - 12:30pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

RAWANG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 7

7:00pm - 10:00pm

Thursdays

25 November 2018

or 2 December 2018

Children English

(Standard 1 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

2:00pm - 4:30pm

Sundays

21 or 28 November 2018

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

11:00am - 2:00pm

Sundays

21 or 28 November 2018

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

PUCHONG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

7:00pm - 8:00pm

Tuesdays & Thursday

23 November 2018

Adult English - Level 4

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays

7 December 2018

Adult English - Level 6

7:00pm - 8:30pm

Mondays & Wednesdays

29 November 2018

Adult English - Level 7

(International Student)

2:30pm - 4:30pm

Tuesdays & Thursday

 

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Wednesdays

10 November 2018

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

9 December 2018

Japanese - Level 1

10:30pm - 12:30pm

Sundays

20 November 2018

Children English

(Standard 1 - 3)

4:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 4 - 6)

4:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

11:30am - 2:30pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

JALAN SUNGAI DUA, PENANG

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 5

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

16 November 2018

Children English

(Standard 1 - 6)

10:00am - 12:30pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

BANDAR BOTANIK, KLANG

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

TAMAN UNIVERSITI, SKUDAI, JOHOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

TAMAN CONNAUGHT, CHERAS, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

 

 

 

 

 

  

 

تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كالج Standard

 

AMPANG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

6 January 2018

Adult English - Level 2

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

18 December 2018

Adult English - Level 9

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

29 December 2018

Business English Course (BEC)

Pre-Intermediate Level

8:00pm - 10:00pm

Fridays

28 January 2018

Japanese - Level 1

10:30am - 12:30pm

Saturdays

29 January 2018

Mandarin - Level 1

11:00am - 1:00pm

Sundays

2 January 2018

Youth English Course

11:00am - 2:00pm

Mondays, Tuesdays & Thursdays

13 January 2018

Children English

(5 - 6 years old)

10:30am - 1:00pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 3 & 4)

10:30am - 1:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

10:30am - 1:30pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1 (40)

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

24 January 2018

Adult English - Level 2

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

18 January 2018

Adult English - Level 3

(IC 1)

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

February 2018

Adult English - Level 4

(IC 1)

7:00pm - 8:30pm

Mondays & Wednesdays

12 January 2018

Adult English - Level 5

(IC 2)

8:30pm - 10:00pm

Wednesdays & Fridays

26 January 2018

Business English Course (BEC)

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

24 January 2018

Cantonese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Fridays

29 January 2018

Japanese - Level 1

7:30pm - 9:30pm

Mondays or Wednesdays

24 January 2018

Japanese - Level 1

2:00pm - 4:00pm

Saturdays

29 January 2018

Japanese - Level 2

7:30pm - 9:30pm

Thursdays

March 2018

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Mondays

February 2018

Mandarin - Level 1

2:00pm - 4:00pm

Sundays

26 December 2018

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Thursday

June 2018

Mandarin - Level 3

8:00pm - 10:00pm

Wednesday

May 2018

Children English

(Standard 1 - 3)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

3:00pm - 5:30pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 4 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

11:00am - 2:00pm

Saturdays

February 2018

Student English

(Form 1 - 3)

11:00am - 2:00pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

BANDAR SRI PERMAISURI, CHERAS, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

29 December 2018

Adult English - Level 3

8:30pm - 10:00pm

Wednesdays

5 January 2018

Adult English - Level 4

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

15 April 2018

Cantonese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Mondays

24 January 2018

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

27 January 2018

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Tuesdays

18 January 2018

Japanese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

6 January 2018

Business English Course

8:00pm - 10:00pm

Mondays

24 January 2018

Children English

(Standard 1 - 3)

1:00pm - 3:00pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

9:30am - 11:30am

Sundays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

9:30am - 12:30pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

RAWANG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 7

7:00pm - 10:00pm

Thursdays

25 November 2018

or 2 December 2018

Children English

(Standard 1 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

2:00pm - 4:30pm

Sundays

21 or 28 November 2018

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

11:00am - 2:00pm

Sundays

21 or 28 November 2018

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

PUCHONG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

7:00pm - 8:00pm

Tuesdays & Thursday

23 November 2018

Adult English - Level 4

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays

7 December 2018

Adult English - Level 6

7:00pm - 8:30pm

Mondays & Wednesdays

29 November 2018

Adult English - Level 7

(International Student)

2:30pm - 4:30pm

Tuesdays & Thursday

 

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Wednesdays

10 November 2018

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

9 December 2018

Japanese - Level 1

10:30pm - 12:30pm

Sundays

20 November 2018

Children English

(Standard 1 - 3)

4:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 4 - 6)

4:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

11:30am - 2:30pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

JALAN SUNGAI DUA, PENANG

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 5

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

16 November 2018

Children English

(Standard 1 - 6)

10:00am - 12:30pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

BANDAR BOTANIK, KLANG

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

TAMAN UNIVERSITI, SKUDAI, JOHOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

TAMAN CONNAUGHT, CHERAS, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 2018

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.