گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كالج Standard

 

AMPANG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

6 January 

Adult English - Level 2

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

18 December 

Adult English - Level 9

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

29 December 

Business English Course (BEC)

Pre-Intermediate Level

8:00pm - 10:00pm

Fridays

28 January

Japanese - Level 1

10:30am - 12:30pm

Saturdays

29 January

Mandarin - Level 1

11:00am - 1:00pm

Sundays

2 January

Youth English Course

11:00am - 2:00pm

Mondays, Tuesdays & Thursdays

13 January

Children English

(5 - 6 years old)

10:30am - 1:00pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 3 & 4)

10:30am - 1:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

10:30am - 1:30pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1 (40)

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

24 January 

Adult English - Level 2

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

18 January

Adult English - Level 3

(IC 1)

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

February 

Adult English - Level 4

(IC 1)

7:00pm - 8:30pm

Mondays & Wednesdays

12 January

Adult English - Level 5

(IC 2)

8:30pm - 10:00pm

Wednesdays & Fridays

26 January

Business English Course (BEC)

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

24 January 

Cantonese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Fridays

29 January

Japanese - Level 1

7:30pm - 9:30pm

Mondays or Wednesdays

24 January

Japanese - Level 1

2:00pm - 4:00pm

Saturdays

29 January 

Japanese - Level 2

7:30pm - 9:30pm

Thursdays

March

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Mondays

February 

Mandarin - Level 1

2:00pm - 4:00pm

Sundays

26 December

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Thursday

June

Mandarin - Level 3

8:00pm - 10:00pm

Wednesday

May

Children English

(Standard 1 - 3)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

3:00pm - 5:30pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 4 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

11:00am - 2:00pm

Saturdays

February

Student English

(Form 1 - 3)

11:00am - 2:00pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

BANDAR SRI PERMAISURI, CHERAS, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

29 December

Adult English - Level 3

8:30pm - 10:00pm

Wednesdays

5 January 

Adult English - Level 4

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

15 April 

Cantonese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Mondays

24 January 

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

27 January 

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Tuesdays

18 January

Japanese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

6 January

Business English Course

8:00pm - 10:00pm

Mondays

24 January 

Children English

(Standard 1 - 3)

1:00pm - 3:00pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

9:30am - 11:30am

Sundays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

9:30am - 12:30pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

RAWANG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 7

7:00pm - 10:00pm

Thursdays

25 November 

or 2 December 

Children English

(Standard 1 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

2:00pm - 4:30pm

Sundays

21 or 28 November

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

11:00am - 2:00pm

Sundays

21 or 28 November

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 

PUCHONG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

7:00pm - 8:00pm

Tuesdays & Thursday

23 November

Adult English - Level 4

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays

7 December 

Adult English - Level 6

7:00pm - 8:30pm

Mondays & Wednesdays

29 November 

Adult English - Level 7

(International Student)

2:30pm - 4:30pm

Tuesdays & Thursday

 

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Wednesdays

10 November 

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

9 December 

Japanese - Level 1

10:30pm - 12:30pm

Sundays

20 November 

Children English

(Standard 1 - 3)

4:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 4 - 6)

4:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

11:30am - 2:30pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

JALAN SUNGAI DUA, PENANG

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 5

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

16 November 

Children English

(Standard 1 - 6)

10:00am - 12:30pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 

BANDAR BOTANIK, KLANG

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

TAMAN UNIVERSITI, SKUDAI, JOHOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

TAMAN CONNAUGHT, CHERAS, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

 

 

 

 

 

  

 

تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كالج Standard

 

AMPANG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

6 January 

Adult English - Level 2

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

18 December 

Adult English - Level 9

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

29 December 

Business English Course (BEC)

Pre-Intermediate Level

8:00pm - 10:00pm

Fridays

28 January

Japanese - Level 1

10:30am - 12:30pm

Saturdays

29 January

Mandarin - Level 1

11:00am - 1:00pm

Sundays

2 January

Youth English Course

11:00am - 2:00pm

Mondays, Tuesdays & Thursdays

13 January

Children English

(5 - 6 years old)

10:30am - 1:00pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 3 & 4)

10:30am - 1:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

10:30am - 1:30pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1 (40)

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

24 January 

Adult English - Level 2

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

18 January

Adult English - Level 3

(IC 1)

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

February 

Adult English - Level 4

(IC 1)

7:00pm - 8:30pm

Mondays & Wednesdays

12 January

Adult English - Level 5

(IC 2)

8:30pm - 10:00pm

Wednesdays & Fridays

26 January

Business English Course (BEC)

8:30pm - 10:00pm

Mondays & Wednesdays

24 January 

Cantonese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Fridays

29 January

Japanese - Level 1

7:30pm - 9:30pm

Mondays or Wednesdays

24 January

Japanese - Level 1

2:00pm - 4:00pm

Saturdays

29 January 

Japanese - Level 2

7:30pm - 9:30pm

Thursdays

March

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Mondays

February 

Mandarin - Level 1

2:00pm - 4:00pm

Sundays

26 December

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Thursday

June

Mandarin - Level 3

8:00pm - 10:00pm

Wednesday

May

Children English

(Standard 1 - 3)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

3:00pm - 5:30pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 4 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

11:00am - 2:00pm

Saturdays

February

Student English

(Form 1 - 3)

11:00am - 2:00pm

Sundays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

BANDAR SRI PERMAISURI, CHERAS, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

29 December

Adult English - Level 3

8:30pm - 10:00pm

Wednesdays

5 January 

Adult English - Level 4

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

15 April 

Cantonese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Mondays

24 January 

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

27 January 

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Tuesdays

18 January

Japanese - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

6 January

Business English Course

8:00pm - 10:00pm

Mondays

24 January 

Children English

(Standard 1 - 3)

1:00pm - 3:00pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

9:30am - 11:30am

Sundays

On-going

Student English

(Form 1 - 3)

9:30am - 12:30pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

RAWANG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 7

7:00pm - 10:00pm

Thursdays

25 November 

or 2 December 

Children English

(Standard 1 - 6)

11:00am - 1:30pm

Sundays

On-going

Children English

(Standard 1 - 6)

2:00pm - 4:30pm

Sundays

21 or 28 November

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

3:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

11:00am - 2:00pm

Sundays

21 or 28 November

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 

PUCHONG, SELANGOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 1

7:00pm - 8:00pm

Tuesdays & Thursday

23 November

Adult English - Level 4

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays

7 December 

Adult English - Level 6

7:00pm - 8:30pm

Mondays & Wednesdays

29 November 

Adult English - Level 7

(International Student)

2:30pm - 4:30pm

Tuesdays & Thursday

 

Mandarin - Level 1

8:00pm - 10:00pm

Wednesdays

10 November 

Mandarin - Level 2

8:00pm - 10:00pm

Thursdays

9 December 

Japanese - Level 1

10:30pm - 12:30pm

Sundays

20 November 

Children English

(Standard 1 - 3)

4:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Children English

(Standard 4 - 6)

4:00pm - 6:00pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 1 - 5)

11:30am - 2:30pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

JALAN SUNGAI DUA, PENANG

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Adult English - Level 5

8:30pm - 10:00pm

Tuesdays & Thursdays

16 November 

Children English

(Standard 1 - 6)

10:00am - 12:30pm

Saturdays

On-going

Student English

(Form 4 & 5)

3:00pm - 6:00pm

Sundays

On-going

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February 

BANDAR BOTANIK, KLANG

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

TAMAN UNIVERSITI, SKUDAI, JOHOR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

TAMAN CONNAUGHT, CHERAS, KUALA LUMPUR

دوره

زمان

تاریخ شروع کلاسها

Youth English Course (YEC)

for high school leavers

11:00am - 2:00pm

Mondays - Thursdays/ Fridays

8 February

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies