پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ساختار برنامه مديريت MBA دردانشگاه MSU

 

رشته MBA در دانشگاه MSU به دانشجويان كمك مي كند تا مهارت هاي رهبري، كارآفريني و استراتژيك هاي مديريتي تا حد زيادي بهبود يابد و دانشجويان ياد مي گيرند كه چگونه در شرايط خاص تصميمهاي درست بگيرند و در مديريت يك مجموعه موفق بوده و با مديريت كافي بتواند در سيستمهاي رقابتي بازرار جهاني پيش برود.

يكي از بزرگترين خواستگاه هاي رشته MBA آموزش و يادگيري موارد زير مي باشد:

v      مذاكره با رهبران موفق تجاري و CEO

v      برگزاري سمينار هايي در همين خصوص

v      كار گروهي

v      برگزاري سخنراني هاي مداوم

v      يادگيري با روشهاي مديريت تجاري جهاني و بين المللي

v      هماهنگي ملاقاتهاي تجاري

v      آشنايي با استراتژي هاي مديريتي

v      آشنايي با تدابير تجارت به صورت آنلاين

v      مشاوره حضوري

 

 

ساختار آموزشي دانشگاه

 

بخش A   : دروس عمومي (الزامي)

30 واحد

بخش B : دروس تخصصي

12 واحد

بخش C : بروژه (واحد عملي)

6 واحد

جمع كل دروس

48 واحد

 

بخش A   : 10 عنوان واحدهاي الزامي

 

Accounting for Corporate Decisions & Evaluation

حسابداري و ارزيابي مالي

Economics for Management

مديريت اقتصاد

Financial Management

مديريت مالي

Marketing Management

مديريت بازاريابي

Business Law & Ethics

قوانين تجارت

Information Systems & E-Commerce

تجارت الكترونيكي و اينترنتي

Strategic Management

استراتژيك هاي مديريت

Organisational Behaviour

مهارتهاي سازماني

Research Methodology

روشهاي تحقيق

Statistical Analysis

تجزيه و تحليل

 

بخش B:

 

 هر داوطلب تنها مجاز به انتخاب يك گرايش Specialisation مي باشد كه هر كدام شامل چهار بخش modules مي باشد.

تجارت جهاني (Global Marketing)

 

Consumer Behaviour

بازاريابي جهاني

Global Marketing

مديريت فروش

Sales Management

مديريت خدمات و تجارت الكترونيكي

E-commerce and Services Management

تجارت جهاني

بازاريابي بين المللي

International Marketing

مديريت مالي بين المللي

International Financial Management

حقوق تجارت جهاني

International Trade Law

تجارت بين المللي

International Business

Project Management

مديريت پروژه تامين

Project Procurement Management

مديريت بهره برداري

Operations Management

تكنيك مديريت كيفيت

Quality Management Techniques

مديريت پايگاه اطلاعات

Database Administration

Telecommunication Management

ارتباطات وايرلس

Wireless Communication

ارتباطات شبكه

Network Communication

مديريت وايرلس

Database Administration

مديريت امنيت ارتباطات

Telecommunication Security Management

Finance

اقتصاد

Financial Econometrics

 

Financial Engineering and Derivatives

بازاريابي مالي موسسه

Financial Institution and Market

مديريت مالي بين المللي

International Financial Management

Health Care Management

خدمات مراقبت بهداشتي

Health Care Services

مديريت و برنامه ريزي بيمارستان 

Hospital Planning & Administration

مديريت مراقبت بهداشتي و معرفي به بيمارستان

Introduction to Hospital & Health Care Management

مديريت سلامت عمومي

Public Health Administration

Women Entrepreneurial Leadership

 

Women Entrepreneurial Leadership

مديريت سرمايه گذاري جديد

New Venture Management

تعيين مديريت مهارت

Assessing Leadership Skills

بازاريابي اينترنتي

Internet Marketing

Organisational Leadership

مديريت تغييرات سازماني

Leading Organizational Change

 

Ethics, Integrity and Social Responsibility

تعيين مديريت مهارت

Assessing Leadership Skills

گوناگوني مديريت

Diversity Management

Entrepreneurship & Innovation

مديريت تجارت هاي خرد

Small Business Management

مديريت سرمايه گذاري جديد

New Venture Management

ابداع و كار آفريني

Creativity and Innovation

سمينارهاي كارآفريني

Entrepreneurship Seminar

 

بخش C : پروژه

 

دانشجويان موظفند با ارائه موضوعي در خصوص تخصصي كه از دانشگاه مي گيرند مهارت خود را در زمينه تحقيقاتي نيز ارائه دهند. هر دانشجو بايد پروژه اي را ارائه دهد كه شايستگي هاي علم و توانايي هاي فردي وي را نشان دهد اين پروژه بايد بالغ بر 10000 كلمه داشته باشد.

دانشجو براي بهتر شد موضوع اين پروژه مي تواند از اساتيد راهنماي دانشگاه نيز كمك بگيرد.

 

شهريه دوره MBA دانشگاه MSU براي دانشجويان بين المللي

 

هزينه درخواست ثبت نام در رشته MBA براي دانشجويان بين المللي 1000 رينگت مي باشد كه بايد در زمان ثبت نام پرداخت شود.

 

شهريه كل تحصيل

هزينه ثبت نام

800، 8 رينگت

هزينه دوره MBA

000، 10 رينگت

هزينه صدور ويزا (يكساله)

740 رينگت

هزينه دانشجويان بين المللي

500، 1 رينگت

بيمه (يكساله)

300 رينگت

 

شهريه سال اول

350، 21 رينگت

شهريه سال دوم

800، 8 رينگت

 

-          تمامي هزينه ها به صورت نقدي و به رينگت پيش از ثبت نام پرداخت مي گردد.

-     هزينه صدور ويزا، خوابگاه، حمل و نقل دورن شهري و غذا از هزينه ها بالا مستثني مي باشد.

-          هزينه هاي پرداختي غير قابل برگشت مي باشد.

 

دانشجويان بين المللي كه مدرك معتبر زبان انگليسي ندارند در آزمون تعيين سطح شركت نموده و در صورت نياز در دوره زبان شركت مي نمايند كه به شرح زير مي باشد:

شهريه دوره زبان

هزينه ثبت نام

800، 8 رينگت

هزينه دوره زبان

700، 2 رينگت

هزينه صدور ويزا (يكساله)

740 رينگت

هزينه دانشجويان بين المللي

500، 1 رينگت

بيمه (يكساله)

300 رينگت

كل هزينه

050، 14 رينگت 
 
 
 

 

 

 

ساختار برنامه مديريت MBA دردانشگاه MSU

 

رشته MBA در دانشگاه MSU به دانشجويان كمك مي كند تا مهارت هاي رهبري، كارآفريني و استراتژيك هاي مديريتي تا حد زيادي بهبود يابد و دانشجويان ياد مي گيرند كه چگونه در شرايط خاص تصميمهاي درست بگيرند و در مديريت يك مجموعه موفق بوده و با مديريت كافي بتواند در سيستمهاي رقابتي بازرار جهاني پيش برود.

يكي از بزرگترين خواستگاه هاي رشته MBA آموزش و يادگيري موارد زير مي باشد:

v      مذاكره با رهبران موفق تجاري و CEO

v      برگزاري سمينار هايي در همين خصوص

v      كار گروهي

v      برگزاري سخنراني هاي مداوم

v      يادگيري با روشهاي مديريت تجاري جهاني و بين المللي

v      هماهنگي ملاقاتهاي تجاري

v      آشنايي با استراتژي هاي مديريتي

v      آشنايي با تدابير تجارت به صورت آنلاين

v      مشاوره حضوري

 

 

ساختار آموزشي دانشگاه

 

بخش A   : دروس عمومي (الزامي)

30 واحد

بخش B : دروس تخصصي

12 واحد

بخش C : بروژه (واحد عملي)

6 واحد

جمع كل دروس

48 واحد

 

بخش A   : 10 عنوان واحدهاي الزامي

 

Accounting for Corporate Decisions & Evaluation

حسابداري و ارزيابي مالي

Economics for Management

مديريت اقتصاد

Financial Management

مديريت مالي

Marketing Management

مديريت بازاريابي

Business Law & Ethics

قوانين تجارت

Information Systems & E-Commerce

تجارت الكترونيكي و اينترنتي

Strategic Management

استراتژيك هاي مديريت

Organisational Behaviour

مهارتهاي سازماني

Research Methodology

روشهاي تحقيق

Statistical Analysis

تجزيه و تحليل

 

بخش B:

 

 هر داوطلب تنها مجاز به انتخاب يك گرايش Specialisation مي باشد كه هر كدام شامل چهار بخش modules مي باشد.

تجارت جهاني (Global Marketing)

 

Consumer Behaviour

بازاريابي جهاني

Global Marketing

مديريت فروش

Sales Management

مديريت خدمات و تجارت الكترونيكي

E-commerce and Services Management

تجارت جهاني

بازاريابي بين المللي

International Marketing

مديريت مالي بين المللي

International Financial Management

حقوق تجارت جهاني

International Trade Law

تجارت بين المللي

International Business

Project Management

مديريت پروژه تامين

Project Procurement Management

مديريت بهره برداري

Operations Management

تكنيك مديريت كيفيت

Quality Management Techniques

مديريت پايگاه اطلاعات

Database Administration

Telecommunication Management

ارتباطات وايرلس

Wireless Communication

ارتباطات شبكه

Network Communication

مديريت وايرلس

Database Administration

مديريت امنيت ارتباطات

Telecommunication Security Management

Finance

اقتصاد

Financial Econometrics

 

Financial Engineering and Derivatives

بازاريابي مالي موسسه

Financial Institution and Market

مديريت مالي بين المللي

International Financial Management

Health Care Management

خدمات مراقبت بهداشتي

Health Care Services

مديريت و برنامه ريزي بيمارستان 

Hospital Planning & Administration

مديريت مراقبت بهداشتي و معرفي به بيمارستان

Introduction to Hospital & Health Care Management

مديريت سلامت عمومي

Public Health Administration

Women Entrepreneurial Leadership

 

Women Entrepreneurial Leadership

مديريت سرمايه گذاري جديد

New Venture Management

تعيين مديريت مهارت

Assessing Leadership Skills

بازاريابي اينترنتي

Internet Marketing

Organisational Leadership

مديريت تغييرات سازماني

Leading Organizational Change

 

Ethics, Integrity and Social Responsibility

تعيين مديريت مهارت

Assessing Leadership Skills

گوناگوني مديريت

Diversity Management

Entrepreneurship & Innovation

مديريت تجارت هاي خرد

Small Business Management

مديريت سرمايه گذاري جديد

New Venture Management

ابداع و كار آفريني

Creativity and Innovation

سمينارهاي كارآفريني

Entrepreneurship Seminar

 

بخش C : پروژه

 

دانشجويان موظفند با ارائه موضوعي در خصوص تخصصي كه از دانشگاه مي گيرند مهارت خود را در زمينه تحقيقاتي نيز ارائه دهند. هر دانشجو بايد پروژه اي را ارائه دهد كه شايستگي هاي علم و توانايي هاي فردي وي را نشان دهد اين پروژه بايد بالغ بر 10000 كلمه داشته باشد.

دانشجو براي بهتر شد موضوع اين پروژه مي تواند از اساتيد راهنماي دانشگاه نيز كمك بگيرد.

 

شهريه دوره MBA دانشگاه MSU براي دانشجويان بين المللي

 

هزينه درخواست ثبت نام در رشته MBA براي دانشجويان بين المللي 1000 رينگت مي باشد كه بايد در زمان ثبت نام پرداخت شود.

 

شهريه كل تحصيل

هزينه ثبت نام

800، 8 رينگت

هزينه دوره MBA

000، 10 رينگت

هزينه صدور ويزا (يكساله)

740 رينگت

هزينه دانشجويان بين المللي

500، 1 رينگت

بيمه (يكساله)

300 رينگت

 

شهريه سال اول

350، 21 رينگت

شهريه سال دوم

800، 8 رينگت

 

-          تمامي هزينه ها به صورت نقدي و به رينگت پيش از ثبت نام پرداخت مي گردد.

-     هزينه صدور ويزا، خوابگاه، حمل و نقل دورن شهري و غذا از هزينه ها بالا مستثني مي باشد.

-          هزينه هاي پرداختي غير قابل برگشت مي باشد.

 

دانشجويان بين المللي كه مدرك معتبر زبان انگليسي ندارند در آزمون تعيين سطح شركت نموده و در صورت نياز در دوره زبان شركت مي نمايند كه به شرح زير مي باشد:

شهريه دوره زبان

هزينه ثبت نام

800، 8 رينگت

هزينه دوره زبان

700، 2 رينگت

هزينه صدور ويزا (يكساله)

740 رينگت

هزينه دانشجويان بين المللي

500، 1 رينگت

بيمه (يكساله)

300 رينگت

كل هزينه

050، 14 رينگت 
 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies