پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

ليست رشته Nottingham
پيش دانشگاهي
طول دوره
شهریه يك ترم تحصیل (رينگت)
رشته
Program
2 تا 3 ترم
7,500
هنر
Arts
2 تا 3 ترم
7,500
مديريت
Business & Management
2 تا 3 ترم
8,500
مهندسي
Engineering
2 تا 3 ترم
8,500
علوم پايه
Science
 
هزينه اعلام شده براي هر ترم تا پايان تحصيل به صورت ثابت مي ماند و هيچ هزينه مازادي بابت درخواست، ثبت نام و ... اخذ نمي گردد.
 
 
ليست رشته Nottingham
كارشناسي
طول دوره
شهریه يك سال  تحصیل (رينگت)
رشته
Program
3 سال
35,175
تجارت و مالي
Business Economics & Finance
3 سال
35,175
مديريت اقتصاد
Business Economics & Management
3 سال
35,175
مديريت حسابرسي
Finance, Accounting & Management
3 سال
35,175
مديريت بازرگاني
International Business Management
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with French
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with German
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with Japanese
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with Korean
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with Mandarin
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with Spanish
3 سال
35,175
علوم ارتباطي
International Communication Studies 
3 سال
35,175
ـــــــــــــ
International Communications Studies with Film and Television
3 سال
35,175
آموزش انگليسي و ارتباطات
International Communications Studies with English Language and Literature
3 سال
35,175
روابط بين الملل
International Relations
3 سال
35,175
روابط بين الملل به زبان فرانسه
International Relations with French
3 سال
35,175
روابط بين الملل به زبان ژاپني 
International Relations with Japanese
3 سال
35,175
روابط بين الملل به زبان ماندرين
International Relations with Mandarin
3 سال
35,175
روابط بين الملل به زبان اسپانيايي
International Relations with Spanish
 
35,175
 
Education (TESOL/Special Education Needs)
3 سال
35,175
فيزيك كاربردي
Applied Psychology & Management Studies
3 سال
35,175
اقتصاد
Economics 
3 سال
36,750
علوم كامپيوتر
Computer Science
3 سال
36,000
علوم كامپيوتر و مديريت
Computer Science & Management Studies
3 سال
36,000
سيستم اطاعات و كامپيوتر
Computing & Information Systems
 
36,750
 
Software Engineering
3 سال
36,750
روانشناسي
Psychology
 
36,750
 
Psychology and Cognitive Neuroscience
3 سال
42,000
مهندسي شيمي
Chemical Engineering
3 سال
42,000
مهندسي شيمي  و محيط زيست
Chemical Engineering & environment
3 سال
42,000
مهندسي عمران
Civil Engineering
3 سال
42,000
مهندسي برق
Electrical Engineering
3 سال
42,000
مهندسي برق و الكترونيك
Electrical & Electronic Engineering
3 سال
42,000
مهندسي الكترونيك
Electronic Engineering
3 سال
42,000
مهندسي ارتباطات
Electronic & Communications Engineering
3 سال
42,000
مهندسي كامپيوتر
Electronic & Computer Engineering
3 سال
42,000
مهندسي مكانيك
Mechanical Engineering
3 سال
42,000
مهندسي مگاترونيك
Mechatronic Engineering
3 سال
42,000
مواد غذايي
Nutrition
3 سال
42,000
بيو تكنولوژي
Biotechnology
3 سال
42,000
بيوشيمي گياهي
Plant Biotechnology
 
42,000
 
Environmental Science
3 سال
42,000
دارو شناسي و بهداشت
Pharmaceutical and Health Sciences
2 سال
45,175
داروسازي‌
pharmacy
 
هزينه اعلام شده براي هر سال تحصيلي است  تا پايان تحصيل به صورت ثابت مي ماند و هيچ هزينه مازادي بابت درخواست، ثبت نام و ... اخذ نمي گردد.
 
 
ليست رشته Nottingham
ارشد و دكترا
شهریه يك سال تحصیل (رينگت)
مقطع
رشته
Program
57,000
ارشد
مديريت
MBA
57,000
ارشد
مديريت مالي
MBA Finance
57,000
ارشد
مديريت CSR
MBA CSR
57,000
ارشد
مديريت كارآفريني
MBA Entrepreneurship
45,675
ارشد
سرمايه گذاري و مالي
Finance & Investment
45,675
ارشد
مديريت
Management
45,675
ارشد
تجارت جهاني
International Business
44,100
ارشد
مطالعات فرهنگي
Cultural Studies
44,100
ارشد
ــــــــــــــــــــــــ
Cultural Studies and Entrepreneurship
44,100
 
 
International Relations
44,100
ارشد
TESOL
TESOL
44,100
ارشد
ــــــــــــــــــــــــ
Special Needs
44,100
ارشد
ــــــــــــــــــــــــ
Educational Leadership
42,000
ارشد
ــــــــــــــــــــــــ
Educational Research Methods
ــــــــــــــــــــــــ
ارشد
ــــــــــــــــــــــــ
Educational Management
46,200
 
 
International Legal Studies
46,200
ارشد
بهداشت جهاني
Occupational Health & Safety Leadership
46,200
ارشد
ارشد روانشناسی
Management Psychology
35,175
 
 
Arts & Social Sciences
43,500
ارشد
كامپيوتر
Computer Science and Entrepreneurship
45,675
ارشد
مهندسي شيمي
Chemical Engineering
45,675
ارشد
مهندسي كامپيوتر
Electronic Communications & Computer Engineering
45,675
ارشد
مهندسي عمران
Civil Engineering
45,675
ارشد
مهندسي مكانيك
Mechanical Engineering
40,425
ارشد
 
Engineering
45,675
ارشد
 
Crop Biotechnology
45,675
ارشد
 
Crop Biotechnology & Entrepreneurship
45,675
ارشد
 
Computer Science & Entrepreneurship
45,675
ارشد
 
Information Technology
45,675
ارشد
 
Mangement of Information Technology
45,675
ارشد
 
Environmental Monitoring & Management
40,425
 
 
Computer Science
43,500
ارشد
بيوتكنولوژي
Biotechnology and Entrepreneurship
43,500
ارشد
بيوتكنولوژي
Biotechnology
33,500
دكترا
تجارت
Business
33,500
دكترا
آموزش
Education
38,500
دكترا
مهندسي و علوم كامپيوتر
Engineering/ Computer Science
45,675
دكترا
علوم پايه
Biosciences (non-molecular research)
60,900
 
 
Biosciences (molecular research)
68,250
دكترا
دارو سازي
Pharmacy
45,675
 
 
Psychology
 
تمامي هزينه ها به رينگت مالزي اعلام شده و تنها بايد به صورت نقدي در بانك معرفي شده پرداخت گردد.
 
 
 

 

   

ليست رشته Nottingham
پيش دانشگاهي
طول دوره
شهریه يك ترم تحصیل (رينگت)
رشته
Program
2 تا 3 ترم
7,500
هنر
Arts
2 تا 3 ترم
7,500
مديريت
Business & Management
2 تا 3 ترم
8,500
مهندسي
Engineering
2 تا 3 ترم
8,500
علوم پايه
Science
 
هزينه اعلام شده براي هر ترم تا پايان تحصيل به صورت ثابت مي ماند و هيچ هزينه مازادي بابت درخواست، ثبت نام و ... اخذ نمي گردد.
 
 
ليست رشته Nottingham
كارشناسي
طول دوره
شهریه يك سال  تحصیل (رينگت)
رشته
Program
3 سال
35,175
تجارت و مالي
Business Economics & Finance
3 سال
35,175
مديريت اقتصاد
Business Economics & Management
3 سال
35,175
مديريت حسابرسي
Finance, Accounting & Management
3 سال
35,175
مديريت بازرگاني
International Business Management
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with French
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with German
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with Japanese
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with Korean
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with Mandarin
3 سال
35,175
علوم مديريت
Management Studies with Spanish
3 سال
35,175
علوم ارتباطي
International Communication Studies 
3 سال
35,175
ـــــــــــــ
International Communications Studies with Film and Television
3 سال
35,175
آموزش انگليسي و ارتباطات
International Communications Studies with English Language and Literature
3 سال
35,175
روابط بين الملل
International Relations
3 سال
35,175
روابط بين الملل به زبان فرانسه
International Relations with French
3 سال
35,175
روابط بين الملل به زبان ژاپني 
International Relations with Japanese
3 سال
35,175
روابط بين الملل به زبان ماندرين
International Relations with Mandarin
3 سال
35,175
روابط بين الملل به زبان اسپانيايي
International Relations with Spanish
 
35,175
 
Education (TESOL/Special Education Needs)
3 سال
35,175
فيزيك كاربردي
Applied Psychology & Management Studies
3 سال
35,175
اقتصاد
Economics 
3 سال
36,750
علوم كامپيوتر
Computer Science
3 سال
36,000
علوم كامپيوتر و مديريت
Computer Science & Management Studies
3 سال
36,000
سيستم اطاعات و كامپيوتر
Computing & Information Systems
 
36,750
 
Software Engineering
3 سال
36,750
روانشناسي
Psychology
 
36,750
 
Psychology and Cognitive Neuroscience
3 سال
42,000
مهندسي شيمي
Chemical Engineering
3 سال
42,000
مهندسي شيمي  و محيط زيست
Chemical Engineering & environment
3 سال
42,000
مهندسي عمران
Civil Engineering
3 سال
42,000
مهندسي برق
Electrical Engineering
3 سال
42,000
مهندسي برق و الكترونيك
Electrical & Electronic Engineering
3 سال
42,000
مهندسي الكترونيك
Electronic Engineering
3 سال
42,000
مهندسي ارتباطات
Electronic & Communications Engineering
3 سال
42,000
مهندسي كامپيوتر
Electronic & Computer Engineering
3 سال
42,000
مهندسي مكانيك
Mechanical Engineering
3 سال
42,000
مهندسي مگاترونيك
Mechatronic Engineering
3 سال
42,000
مواد غذايي
Nutrition
3 سال
42,000
بيو تكنولوژي
Biotechnology
3 سال
42,000
بيوشيمي گياهي
Plant Biotechnology
 
42,000
 
Environmental Science
3 سال
42,000
دارو شناسي و بهداشت
Pharmaceutical and Health Sciences
2 سال
45,175
داروسازي‌
pharmacy
 
هزينه اعلام شده براي هر سال تحصيلي است  تا پايان تحصيل به صورت ثابت مي ماند و هيچ هزينه مازادي بابت درخواست، ثبت نام و ... اخذ نمي گردد.
 
 
ليست رشته Nottingham
ارشد و دكترا
شهریه يك سال تحصیل (رينگت)
مقطع
رشته
Program
57,000
ارشد
مديريت
MBA
57,000
ارشد
مديريت مالي
MBA Finance
57,000
ارشد
مديريت CSR
MBA CSR
57,000
ارشد
مديريت كارآفريني
MBA Entrepreneurship
45,675
ارشد
سرمايه گذاري و مالي
Finance & Investment
45,675
ارشد
مديريت
Management
45,675
ارشد
تجارت جهاني
International Business
44,100
ارشد
مطالعات فرهنگي
Cultural Studies
44,100
ارشد
ــــــــــــــــــــــــ
Cultural Studies and Entrepreneurship
44,100
 
 
International Relations
44,100
ارشد
TESOL
TESOL
44,100
ارشد
ــــــــــــــــــــــــ
Special Needs
44,100
ارشد
ــــــــــــــــــــــــ
Educational Leadership
42,000
ارشد
ــــــــــــــــــــــــ
Educational Research Methods
ــــــــــــــــــــــــ
ارشد
ــــــــــــــــــــــــ
Educational Management
46,200
 
 
International Legal Studies
46,200
ارشد
بهداشت جهاني
Occupational Health & Safety Leadership
46,200
ارشد
ارشد روانشناسی
Management Psychology
35,175
 
 
Arts & Social Sciences
43,500
ارشد
كامپيوتر
Computer Science and Entrepreneurship
45,675
ارشد
مهندسي شيمي
Chemical Engineering
45,675
ارشد
مهندسي كامپيوتر
Electronic Communications & Computer Engineering
45,675
ارشد
مهندسي عمران
Civil Engineering
45,675
ارشد
مهندسي مكانيك
Mechanical Engineering
40,425
ارشد
 
Engineering
45,675
ارشد
 
Crop Biotechnology
45,675
ارشد
 
Crop Biotechnology & Entrepreneurship
45,675
ارشد
 
Computer Science & Entrepreneurship
45,675
ارشد
 
Information Technology
45,675
ارشد
 
Mangement of Information Technology
45,675
ارشد
 
Environmental Monitoring & Management
40,425
 
 
Computer Science
43,500
ارشد
بيوتكنولوژي
Biotechnology and Entrepreneurship
43,500
ارشد
بيوتكنولوژي
Biotechnology
33,500
دكترا
تجارت
Business
33,500
دكترا
آموزش
Education
38,500
دكترا
مهندسي و علوم كامپيوتر
Engineering/ Computer Science
45,675
دكترا
علوم پايه
Biosciences (non-molecular research)
60,900
 
 
Biosciences (molecular research)
68,250
دكترا
دارو سازي
Pharmacy
45,675
 
 
Psychology
 
تمامي هزينه ها به رينگت مالزي اعلام شده و تنها بايد به صورت نقدي در بانك معرفي شده پرداخت گردد.
 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.