گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد
ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 
سال هفتم و هشتم
ترم اول
ترم دوم
هزينه درخواست پذيرش
1000 رينگت
ــــــــــــــــ
هزينه ثبت نام
 
4,000  رینگت
ــــــــــــــــ
وديعه
تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود
10,000 رينگت
ــــــــــــــــ
شهريه تحصيلي
19,950 رينگت
19,950 رينگت
هزينه دانشجويان بين المللي
اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.
750 رينگت
750 رينگت

 

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 
سال نهم و دهم
ترم اول
ترم دوم
هزينه درخواست پذيرش
1000 رينگت
ــــــــــــــــ
هزينه ثبت نام
6,500 رينگت
ــــــــــــــــ
وديعه
تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود
10,000 رينگت
ــــــــــــــــ
شهريه تحصيلي
23,450 رينگت
23,450 رينگت
آزمون خواندن
400 رينگت
ــــــــــــــــ
هزينه دانشجويان بين المللي
اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.
750 رينگت
750 رينگت

  

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي (Sunway (IBDP 
سال يازدهم 
ترم اول
ترم دوم
هزينه درخواست پذيرش
1000 رينگت
ــــــــــــــــ
هزينه ثبت نام
6,50 رينگت
ــــــــــــــــ
وديعه
تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود
10,000 رينگت
ــــــــــــــــ
شهريه تحصيلي
23,450 رينگت
23,450 رينگت
آزمون خواندن
400 رينگت
ــــــــــــــــ
هزينه دانشجويان بين المللي
اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.
750 رينگت
750 رينگت

 

 
شهریه و هزینه‌های مدرسه بین‌المللی سان‌وی (CIMP)  پیش دانشگاهی کانادایی سال دوازدهم در سال ۲۰۲۰
هزینه ها به رینگت می باشد
ترم اول
ترم دوم
مجموع 
هزینه ثبت نام
۷۰۰ رینگت
ــــــــــــــــ
۷۰۰ رینگت
ودیعه (قابل بازگشت بعد از اتمام تحصیل)
۷۰۰ رینگت
ــــــــــــــــ
۷۰۰ رینگت
هزینه دانشجویان بین المللی
۹۰۰ رینگت
۹۹۰ رینگت
۱,۸۹۰ رینگت
هزینه منابع دانش آموزی
۱,۲۰۰ رینگت
۱,۲۰۰ رینگت
۲,۴۰۰ رینگت
هزینه آزمون ارزیابی علمی
۶۰۰ رینگت
ــــــــــــــــ
۶۰۰ رینگت
هزینه آزمون ارزیابی داخلی
۱,۵۰۰ رینگت
(دو واحد)
۳,۰۰۰ رینگت
(چهار واحد)
۴,۵۰۰ رینگت
هزینه آموزش
۹,۷۰۰ رینگت
(دو واحد)
۱۹,۴۰۰رینگت
(چهار واحد)
۲۹,۱۰۰رینگت
مجموعا
۱۵,۳۹۰ رینگت
۲۴,۵۹۰ رینگت
۳۹,۸۹۰ رینگت

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي (Sunway (IBDP

سال دوازدهم

ترم اول

ترم دوم

هزينه درخواست پذيرش

1000 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه ثبت نام

6,500 رينگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود

10,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلي

17,600 رينگت

17,600 رينگت

آزمون خواندن

400 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه دانشجويان بين المللي

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.

750 رينگت

750 رينگت

 


خوابگاههاي هاي مدرسه بين المللي Sunway

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 

 

ترم اول

ترم دوم

وديعه

1200 رينگت

متعاقبا اعلام مي گردد

هزينه هاي جاري

200 رينگت

اجاره

6000 رينگت

غذا

1900 رينگت

 

هزينه رزرو خوابگاه در حدود 500 رينگت مي باشد كه بايد در زمان ثبت نام براي خوابگاه پرداخت گردد. و در صورتي كه درخواست با موفقت به سرانجام برسد از هزينه اجاره كسر خواهد شد. د صورتي كه موفق به اخذ مجوز استفاده از خوابگاه نشدند به آنها برگشت داده مي شود. و در صورتي كه دانش آموزان درخواست خود را لغو نمايند به هيچ عنوان قابل برگشت نمي باشد.

 

 

نكات:

1- زمان واريز وجوه به طور دقيق به دانش آموزان اعلام مي شود و آنها موظف هستند در تاريخ مقرر وجه را پرداخت نمايند.

2- تمامي وجوه بايد به صورت رينگت مالزي پرداخت شود.

3- هزينه فرم درخواست و ثبت نام غير قابل برگشت و واگذاري به غير مي باشد.

4- فاكتور هزينه هر ترم در همان ترم پرداخت مي شود و تا پايان ترم و آغاز ترم جديد فرصت پرداخت مي باشد.

5- تمامي دانش آموزان موظف به خريد مايحتاج مدرسه مي باشد كه شامل لباس فرم و كتب مدرسه مي باشد. و هزينه اين موارد جز هرينه هاي اعلام شده نمي باشد و دانش آموزان بايد شخصا آن را پرداخت نمايد.

6- دانش آموزان پيش از ثبت نام در مدرسه بايد درخواست ويزاي تحصيلي بدهند. هزينه صدور ويزاي تحصيلي 300 رينگت مي باشد.

7- كليه هزينه هاي اعلام شده ممكن است بدون اعلام قبلي تغيير كند.

8- كليه هزينه ها بايد در بانك هاي اعلام شده از طرف مدرسه بين المللي Sunway پرداخت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 
سال هفتم و هشتم
ترم اول
ترم دوم
هزينه درخواست پذيرش
1000 رينگت
ــــــــــــــــ
هزينه ثبت نام
 
4,000  رینگت
ــــــــــــــــ
وديعه
تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود
10,000 رينگت
ــــــــــــــــ
شهريه تحصيلي
19,950 رينگت
19,950 رينگت
هزينه دانشجويان بين المللي
اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.
750 رينگت
750 رينگت

 

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 
سال نهم و دهم
ترم اول
ترم دوم
هزينه درخواست پذيرش
1000 رينگت
ــــــــــــــــ
هزينه ثبت نام
6,500 رينگت
ــــــــــــــــ
وديعه
تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود
10,000 رينگت
ــــــــــــــــ
شهريه تحصيلي
23,450 رينگت
23,450 رينگت
آزمون خواندن
400 رينگت
ــــــــــــــــ
هزينه دانشجويان بين المللي
اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.
750 رينگت
750 رينگت

  

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي (Sunway (IBDP 
سال يازدهم 
ترم اول
ترم دوم
هزينه درخواست پذيرش
1000 رينگت
ــــــــــــــــ
هزينه ثبت نام
6,50 رينگت
ــــــــــــــــ
وديعه
تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود
10,000 رينگت
ــــــــــــــــ
شهريه تحصيلي
23,450 رينگت
23,450 رينگت
آزمون خواندن
400 رينگت
ــــــــــــــــ
هزينه دانشجويان بين المللي
اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.
750 رينگت
750 رينگت

 

 
شهریه و هزینه‌های مدرسه بین‌المللی سان‌وی (CIMP)  پیش دانشگاهی کانادایی سال دوازدهم در سال ۲۰۲۰
هزینه ها به رینگت می باشد
ترم اول
ترم دوم
مجموع 
هزینه ثبت نام
۷۰۰ رینگت
ــــــــــــــــ
۷۰۰ رینگت
ودیعه (قابل بازگشت بعد از اتمام تحصیل)
۷۰۰ رینگت
ــــــــــــــــ
۷۰۰ رینگت
هزینه دانشجویان بین المللی
۹۰۰ رینگت
۹۹۰ رینگت
۱,۸۹۰ رینگت
هزینه منابع دانش آموزی
۱,۲۰۰ رینگت
۱,۲۰۰ رینگت
۲,۴۰۰ رینگت
هزینه آزمون ارزیابی علمی
۶۰۰ رینگت
ــــــــــــــــ
۶۰۰ رینگت
هزینه آزمون ارزیابی داخلی
۱,۵۰۰ رینگت
(دو واحد)
۳,۰۰۰ رینگت
(چهار واحد)
۴,۵۰۰ رینگت
هزینه آموزش
۹,۷۰۰ رینگت
(دو واحد)
۱۹,۴۰۰رینگت
(چهار واحد)
۲۹,۱۰۰رینگت
مجموعا
۱۵,۳۹۰ رینگت
۲۴,۵۹۰ رینگت
۳۹,۸۹۰ رینگت

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي (Sunway (IBDP

سال دوازدهم

ترم اول

ترم دوم

هزينه درخواست پذيرش

1000 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه ثبت نام

6,500 رينگت

ــــــــــــــــ

وديعه

تا زماني كه دانش آموزان در مدرسه بين المللي Sunway تحصيل مي كنند غير قابل برگشت مي باشد و بعد از اتمام تحصيل عودت داده مي شود

10,000 رينگت

ــــــــــــــــ

شهريه تحصيلي

17,600 رينگت

17,600 رينگت

آزمون خواندن

400 رينگت

ــــــــــــــــ

هزينه دانشجويان بين المللي

اين هزينه تنها توسط دانش اموزان بين المللي پرداخت مي شود.

750 رينگت

750 رينگت

 


خوابگاههاي هاي مدرسه بين المللي Sunway

 

شهريه و هزينه هاي مدرسه بين المللي Sunway 

 

ترم اول

ترم دوم

وديعه

1200 رينگت

متعاقبا اعلام مي گردد

هزينه هاي جاري

200 رينگت

اجاره

6000 رينگت

غذا

1900 رينگت

 

هزينه رزرو خوابگاه در حدود 500 رينگت مي باشد كه بايد در زمان ثبت نام براي خوابگاه پرداخت گردد. و در صورتي كه درخواست با موفقت به سرانجام برسد از هزينه اجاره كسر خواهد شد. د صورتي كه موفق به اخذ مجوز استفاده از خوابگاه نشدند به آنها برگشت داده مي شود. و در صورتي كه دانش آموزان درخواست خود را لغو نمايند به هيچ عنوان قابل برگشت نمي باشد.

 

 

نكات:

1- زمان واريز وجوه به طور دقيق به دانش آموزان اعلام مي شود و آنها موظف هستند در تاريخ مقرر وجه را پرداخت نمايند.

2- تمامي وجوه بايد به صورت رينگت مالزي پرداخت شود.

3- هزينه فرم درخواست و ثبت نام غير قابل برگشت و واگذاري به غير مي باشد.

4- فاكتور هزينه هر ترم در همان ترم پرداخت مي شود و تا پايان ترم و آغاز ترم جديد فرصت پرداخت مي باشد.

5- تمامي دانش آموزان موظف به خريد مايحتاج مدرسه مي باشد كه شامل لباس فرم و كتب مدرسه مي باشد. و هزينه اين موارد جز هرينه هاي اعلام شده نمي باشد و دانش آموزان بايد شخصا آن را پرداخت نمايد.

6- دانش آموزان پيش از ثبت نام در مدرسه بايد درخواست ويزاي تحصيلي بدهند. هزينه صدور ويزاي تحصيلي 300 رينگت مي باشد.

7- كليه هزينه هاي اعلام شده ممكن است بدون اعلام قبلي تغيير كند.

8- كليه هزينه ها بايد در بانك هاي اعلام شده از طرف مدرسه بين المللي Sunway پرداخت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.