گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

كاربر گرامي :

 

مي توانيد با كليك بر روي دانشكده هاي معرفي شده دز جدول زير ليست رشته ارائه شده در هر دانشكده را ملاحظه نماييد.

 

معرفي دانشكده هاي مقطع كارشناسي

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UM

دانشكده كامپيوتر و اي تي

Faculty of Computer Science & Information Technology

دانشكده اقتصاد

Faculty of Economics & Administration

دانشكده اموزش

Faculty of Education

دانشكده فني و مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده زبان و زبان شناسي

Faculty of Languages and Linguistics

دانشكده پزشكي

Faculty of Medicine

دانشكده علوم

Faculty of Science

دانشكده محيط زيست

Faculty of The Built Environment

دانشكده تربيت بدني

Sports Center

دانشكده مديريت و حسابداري

Faculty of Business and Accountancy

دانشكده هنر و علوم اجتماعي

Faculty of Arts and Social Sciences

ليست رشته كارشناسي دانشگاه USM

دانشكده فيزيك

School of  Physics

دانشكده علوم انساني

School of  Humanities

دانشكده علوم ريستي

School of Biological Science

دانشكده شيمي

School of Chimistry

دانشكده تكنولوژي صنايع

School of Industrial Technology

دانشكده علوم كامپيوتر

School of Computer Science

دانشكده علوم رياضي

School of Matematical Science

دانشكده آموزش

School Of Education

دانشكده طراحي ، ساختمان و ساخت

Science  Housing , Building and Planning

دانشكده مديريت

School of Management

دانشكده زبان، ادبيات و مترجمي

School of Language Literature and Translation

دانشكده هنر

School of Arts

دانشكده ارتباطات

School of Communication

دانشكده علوم اجتماعي

School of Humanities

ليست رشته كارشناسي دانشگاه MMU

مركز آموزش پيش دانشگاهي

Centre for Foundation Studies and Extension Education

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده آي تي

Faculty of Information Technology

دانشکده مدیریت

Faculty of Management

دانشكده خلاقيت مالتي مديا

Faculty of Creative Multimedia

مركز آموزش  ديپلم

Centre for Diploma Programmes

مركز آموزش پيش دانشگاهي

Centre for Foundation Studies and Extension Education

دانشكده مهندسي و تكنولوژي

Faculty of Engineering and Technology

دانشكده علوم و تكنولوژي ارتباطات

Faculty of Information Science and Technology

دانشكده حقوق و مديريت

Faculty of Business and Law

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UPM

دانشكده پزشكي و علوم بهداشت

Faculty of Medicine and Health Sciences

دانشكده علوم انسانی

Faculty of Human Ecology

دانشكده اقتصاد و مديريت

Faculty of Econo  mics and Management

دانشكده جنگلداري

Faculty of Forestry

دانشكده دامپزشكي

Faculty of Veterinary Medicine

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده آموزش

Faculty of Educational Studies

دانشكده علوم غذايي و تكنولوژي

Faculty of Food Science and Technology

دانشكده علوم

Faculty of Science

دانشكده كشاورزي

Faculty of Agriculture

دانشكده زبان تخصصي و ارتباطات

Faculty of of Modern Languages and Communication

دانشكده طراحي و معماري

Faculty of of Design and Architecture

دانشكده كامپيوتر تكنولوژي اطلاعات

Faculty of of Computer Science and Information Technology

دانشكده علوم زیستی و مولکولی

Faculty of of Biotechnology and Biomolecular Sciences

دانشكده محيط زيست

Faculty of of Environmental Studies

دانشكده علوم كشاورزي و غذايي

Faculty of of  Agriculture Science and Food UPMKB

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UTM

دانشكده محيط زيست

Faculty of Built Environment

دانشكده مهندسي عمران

Faculty of Civil Engineering

دانشكده مهندسي برق

Faculty of Electrical Engineering

دانشكده مهندسي شيمي و منابع

Faculty of Chemical and Natural  Resource Engineering

دانشكده  مهندسي زمين شناسي

Faculty of Geoinformation Science and Engineering

دانشكده آموزش

Faculty of Education

دانشكده مدريت و منابع انساني

Faculty of Management and Human Resource Development

دانشكده علوم

Faculty Of Science

دانشكده علوم كامپيوتر و آي تي

Faculty of Computer Science and Information Systems

دانشكده مهندسي شيمي

Faculty of Biomedical and Health Science Engineering

دانشكده مهندسي علوم زيستي

Faculty of Bioscience and Bioengineering

دانشكده علوم و تكنولوژي

Collage of Science and Technology KL City Campus

دانشكده مهندسي مكانيك

Faculty of Mechanical Engineering

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UCTI

دانشكده اي تي

Faculty of Information Technology

دانشكده كامپيوتر

Faculty of Computing program

دانشكده تجارت

Faculty of Business Program

دانشكده تجارت كامپيوتر

Faculty of Business Computing Program

دانشكده خدمات گردشگري

Faculty of Services and Tourism Management

دانشكده بازيهاي كامپيوتري و فناوري رسانه اي

Faculty of Computer Games Development & Web Media Technology Programmes

دانشكده رسانه

Faculty of Media Program

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering Program

ليست رشته دانشگاه MUST

كارشناسي

Bachelor

كارشناسي ارشد

Master

دكترا

Phd

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UCSI

دانشكده علوم كاربردي

Faculty of Applied Sciences

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده معماري و محيط زيست

Faculty of architecture and built Environment

دانشكده مديريت و تكنولوژي اطلاعات

Faculty of Management and Information Technology

دانشكده موسيقي، علوم اجتماعي

Faculty of Music, Social Sciences and Design

دانشكده پزشكي

Faculty of Medicine

ليست رشته كارشناسي دانشگاه Monash

دانشكده هنر

School of Arts & Social Sciences

دانشكده تجارت

School of Business

دانشكده مهندسي

School of Engineering

دنشكده تكنولوژي اطلاعات آي تي

School of Information Technology

دانشكده پزشكي

School of Medicine and health Science

دانشكده علوم پايه

School of Science

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UNITEN

پيش دانشگاهي

Foundation

كارشناسي

Bachelor

دوره هاي زبان

English Programme

 ليست رشته كارشناسي دانشگاه UNISEL

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده  مدیریت 

Faculty of Business

دانشكده آموزش و مطالعات زبان

Faculty of Education & Language Studies

دانشكده تكنولوژي مطالعات

Faculty of Industrial Information Technology

دانشكده علوم كاربردي و رياضيات

Faculty of Applied Sciences & Mathematics

دانشكده علوم اجتماعي

Faculty of SOCIAL SCIENCES AND INDUSTRY STUDIES

دانشكده ارتباطات و رسانه

Faculty of Communication & Media

دانشكده علوم زيست

Faculty of Biotechnology & Life Sciences

دانشكده زیست پزشکی و بهداشت

Faculty of BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES

دانشكده هنر و طراحي

Faculty of Art & Design

 

 

 

كاربر گرامي :

 

مي توانيد با كليك بر روي دانشكده هاي معرفي شده دز جدول زير ليست رشته ارائه شده در هر دانشكده را ملاحظه نماييد.

 

معرفي دانشكده هاي مقطع كارشناسي

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UM

دانشكده كامپيوتر و اي تي

Faculty of Computer Science & Information Technology

دانشكده اقتصاد

Faculty of Economics & Administration

دانشكده اموزش

Faculty of Education

دانشكده فني و مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده زبان و زبان شناسي

Faculty of Languages and Linguistics

دانشكده پزشكي

Faculty of Medicine

دانشكده علوم

Faculty of Science

دانشكده محيط زيست

Faculty of The Built Environment

دانشكده تربيت بدني

Sports Center

دانشكده مديريت و حسابداري

Faculty of Business and Accountancy

دانشكده هنر و علوم اجتماعي

Faculty of Arts and Social Sciences

ليست رشته كارشناسي دانشگاه USM

دانشكده فيزيك

School of  Physics

دانشكده علوم انساني

School of  Humanities

دانشكده علوم ريستي

School of Biological Science

دانشكده شيمي

School of Chimistry

دانشكده تكنولوژي صنايع

School of Industrial Technology

دانشكده علوم كامپيوتر

School of Computer Science

دانشكده علوم رياضي

School of Matematical Science

دانشكده آموزش

School Of Education

دانشكده طراحي ، ساختمان و ساخت

Science  Housing , Building and Planning

دانشكده مديريت

School of Management

دانشكده زبان، ادبيات و مترجمي

School of Language Literature and Translation

دانشكده هنر

School of Arts

دانشكده ارتباطات

School of Communication

دانشكده علوم اجتماعي

School of Humanities

ليست رشته كارشناسي دانشگاه MMU

مركز آموزش پيش دانشگاهي

Centre for Foundation Studies and Extension Education

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده آي تي

Faculty of Information Technology

دانشکده مدیریت

Faculty of Management

دانشكده خلاقيت مالتي مديا

Faculty of Creative Multimedia

مركز آموزش  ديپلم

Centre for Diploma Programmes

مركز آموزش پيش دانشگاهي

Centre for Foundation Studies and Extension Education

دانشكده مهندسي و تكنولوژي

Faculty of Engineering and Technology

دانشكده علوم و تكنولوژي ارتباطات

Faculty of Information Science and Technology

دانشكده حقوق و مديريت

Faculty of Business and Law

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UPM

دانشكده پزشكي و علوم بهداشت

Faculty of Medicine and Health Sciences

دانشكده علوم انسانی

Faculty of Human Ecology

دانشكده اقتصاد و مديريت

Faculty of Econo  mics and Management

دانشكده جنگلداري

Faculty of Forestry

دانشكده دامپزشكي

Faculty of Veterinary Medicine

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده آموزش

Faculty of Educational Studies

دانشكده علوم غذايي و تكنولوژي

Faculty of Food Science and Technology

دانشكده علوم

Faculty of Science

دانشكده كشاورزي

Faculty of Agriculture

دانشكده زبان تخصصي و ارتباطات

Faculty of of Modern Languages and Communication

دانشكده طراحي و معماري

Faculty of of Design and Architecture

دانشكده كامپيوتر تكنولوژي اطلاعات

Faculty of of Computer Science and Information Technology

دانشكده علوم زیستی و مولکولی

Faculty of of Biotechnology and Biomolecular Sciences

دانشكده محيط زيست

Faculty of of Environmental Studies

دانشكده علوم كشاورزي و غذايي

Faculty of of  Agriculture Science and Food UPMKB

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UTM

دانشكده محيط زيست

Faculty of Built Environment

دانشكده مهندسي عمران

Faculty of Civil Engineering

دانشكده مهندسي برق

Faculty of Electrical Engineering

دانشكده مهندسي شيمي و منابع

Faculty of Chemical and Natural  Resource Engineering

دانشكده  مهندسي زمين شناسي

Faculty of Geoinformation Science and Engineering

دانشكده آموزش

Faculty of Education

دانشكده مدريت و منابع انساني

Faculty of Management and Human Resource Development

دانشكده علوم

Faculty Of Science

دانشكده علوم كامپيوتر و آي تي

Faculty of Computer Science and Information Systems

دانشكده مهندسي شيمي

Faculty of Biomedical and Health Science Engineering

دانشكده مهندسي علوم زيستي

Faculty of Bioscience and Bioengineering

دانشكده علوم و تكنولوژي

Collage of Science and Technology KL City Campus

دانشكده مهندسي مكانيك

Faculty of Mechanical Engineering

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UCTI

دانشكده اي تي

Faculty of Information Technology

دانشكده كامپيوتر

Faculty of Computing program

دانشكده تجارت

Faculty of Business Program

دانشكده تجارت كامپيوتر

Faculty of Business Computing Program

دانشكده خدمات گردشگري

Faculty of Services and Tourism Management

دانشكده بازيهاي كامپيوتري و فناوري رسانه اي

Faculty of Computer Games Development & Web Media Technology Programmes

دانشكده رسانه

Faculty of Media Program

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering Program

ليست رشته دانشگاه MUST

كارشناسي

Bachelor

كارشناسي ارشد

Master

دكترا

Phd

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UCSI

دانشكده علوم كاربردي

Faculty of Applied Sciences

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده معماري و محيط زيست

Faculty of architecture and built Environment

دانشكده مديريت و تكنولوژي اطلاعات

Faculty of Management and Information Technology

دانشكده موسيقي، علوم اجتماعي

Faculty of Music, Social Sciences and Design

دانشكده پزشكي

Faculty of Medicine

ليست رشته كارشناسي دانشگاه Monash

دانشكده هنر

School of Arts & Social Sciences

دانشكده تجارت

School of Business

دانشكده مهندسي

School of Engineering

دنشكده تكنولوژي اطلاعات آي تي

School of Information Technology

دانشكده پزشكي

School of Medicine and health Science

دانشكده علوم پايه

School of Science

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UNITEN

پيش دانشگاهي

Foundation

كارشناسي

Bachelor

دوره هاي زبان

English Programme

 ليست رشته كارشناسي دانشگاه UNISEL

دانشكده مهندسي

Faculty of Engineering

دانشكده  مدیریت 

Faculty of Business

دانشكده آموزش و مطالعات زبان

Faculty of Education & Language Studies

دانشكده تكنولوژي مطالعات

Faculty of Industrial Information Technology

دانشكده علوم كاربردي و رياضيات

Faculty of Applied Sciences & Mathematics

دانشكده علوم اجتماعي

Faculty of SOCIAL SCIENCES AND INDUSTRY STUDIES

دانشكده ارتباطات و رسانه

Faculty of Communication & Media

دانشكده علوم زيست

Faculty of Biotechnology & Life Sciences

دانشكده زیست پزشکی و بهداشت

Faculty of BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES

دانشكده هنر و طراحي

Faculty of Art & Design

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies