شركت سانتاکو از سال 95 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

شركت سانتاکو از سال 95 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در كوالالامپور  KUALA LUMPUR

JANUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 January

ü

 

15 January

ü

ü

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

19 February

ü

 

26 February

ü

 

 

MARCH 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 March

ü

ü

10 March

ü

 

12 March

ü

 

19 March

ü

ü

 

APRIL 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

30 April

ü

 

 

MAY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

19 May

ü

ü

28 May

ü

 

 

JUNE 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

04 June

ü

 

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

09 July

ü

ü

16 July

ü

 

30 July

ü

ü

 

AUGUST 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

13 August

ü

ü

20 August

ü

 

 

SEPTEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

15 September

ü

 

17 September

ü

 

24 September

ü

ü

 

OCTOBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

29 October

ü

 

 

NOVEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

17 November

ü

ü

19 November

ü

 

26 November

ü

 

 

DECEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

10 December

ü

ü

17 December

ü

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در پينانگ PENANG

JANUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 January

ü

 

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

26 February

ü

 

 

MARCH 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 March

ü

 

19 March

ü

ü

 

APRIL 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

 

MAY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

28 May

ü

 

 

JUNE 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

16 July

ü

 

30 July

ü

ü

 

AUGUST 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

13 August

ü

ü

27 August

ü

 

 

SEPTEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

17 September

ü

 

 

OCTOBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

 

NOVEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

19 November

ü

 

 

DECEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

17 December

ü

 

 

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در سلانگور SELANGOR

JANUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

15 January

ü

ü

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

26 February

ü

 

 

MARCH 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 March

ü

ü

19 March

ü

ü

 

APRIL 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

 

MAY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

28 May

ü

ü

 

JUNE 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

09 July

ü

ü

30 July

ü

ü

 

AUGUST 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

27 August

ü

 

 

SEPTEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

17 September

ü

ü

 

OCTOBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

 

NOVEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

19 November

ü

ü

 

DECEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

17 December

ü

ü

 

 

 

v                    بیشتر از 1.2 میلیون داوطلب در هر سال

v                    دارای تاییدیه جهانی : استرالیا ، نیوزلند ، آمریکا ، کانادا ، سنگاپور و اروپا

v                    نتیجه فقط بعد از 13 روز به صورت آنلاین در دسترس است.

v                    عالیترین سیستم صوتی برای آزمون  مهارت شنیدن در بریتیش کانسیل.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در كوالالامپور  KUALA LUMPUR

JANUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 January

ü

 

15 January

ü

ü

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

19 February

ü

 

26 February

ü

 

 

MARCH 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 March

ü

ü

10 March

ü

 

12 March

ü

 

19 March

ü

ü

 

APRIL 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

30 April

ü

 

 

MAY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

19 May

ü

ü

28 May

ü

 

 

JUNE 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

04 June

ü

 

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

09 July

ü

ü

16 July

ü

 

30 July

ü

ü

 

AUGUST 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

13 August

ü

ü

20 August

ü

 

 

SEPTEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

15 September

ü

 

17 September

ü

 

24 September

ü

ü

 

OCTOBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

29 October

ü

 

 

NOVEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

17 November

ü

ü

19 November

ü

 

26 November

ü

 

 

DECEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

10 December

ü

ü

17 December

ü

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در پينانگ PENANG

JANUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 January

ü

 

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

26 February

ü

 

 

MARCH 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 March

ü

 

19 March

ü

ü

 

APRIL 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

 

MAY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

28 May

ü

 

 

JUNE 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

16 July

ü

 

30 July

ü

ü

 

AUGUST 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

13 August

ü

ü

27 August

ü

 

 

SEPTEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

17 September

ü

 

 

OCTOBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

 

NOVEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

19 November

ü

 

 

DECEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

17 December

ü

 

 

 

 

 

تاريخ برگزاري آزمون IELTS در سلانگور SELANGOR

JANUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

15 January

ü

ü

22 January

ü

ü

 

FEBRUARY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

12 February

ü

ü

26 February

ü

 

 

MARCH 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 March

ü

ü

19 March

ü

ü

 

APRIL 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

02 April

ü

ü

16 April

ü

ü

 

MAY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

07 May

ü

ü

28 May

ü

ü

 

JUNE 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

11 June

ü

ü

25 June

ü

ü

 

JULY 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

09 July

ü

ü

30 July

ü

ü

 

AUGUST 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

27 August

ü

 

 

SEPTEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 September

ü

ü

17 September

ü

ü

 

OCTOBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

08 October

ü

ü

22 October

ü

ü

 

NOVEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

05 November

ü

ü

19 November

ü

ü

 

DECEMBER 2017

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

03 December

ü

ü

17 December

ü

ü

 

 

 

v                    بیشتر از 1.2 میلیون داوطلب در هر سال

v                    دارای تاییدیه جهانی : استرالیا ، نیوزلند ، آمریکا ، کانادا ، سنگاپور و اروپا

v                    نتیجه فقط بعد از 13 روز به صورت آنلاین در دسترس است.

v                    عالیترین سیستم صوتی برای آزمون  مهارت شنیدن در بریتیش کانسیل.

 

 

 
 
 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.