گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

معافیت تحصیلی دانش آموزی

 

موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی :

ماده 31 - دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهارساله آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها و آموزشگاههای فنی و حرفه ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیت دار معادل متوسطه کامل شناخته شده (تحصیل نمایند) و دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اگر در حین تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می دهند از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

تبصره 1 ماده 34 – مشمولانی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می کنند پس از ترک تحصیل و یا فراغ از تحصیل موظفند حداکثر ظرف یکسال خود را به سازمان وظیفه عمومی مربوطه در داخل کشور معرفی نمایند. مهلت مذکور برای آندسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که بعنوان عضو هیات علمی جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می گردند به دو سال افزایش می یابد.
ماده 37 – دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند در صورتی که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش باشد می توانند از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور استفاده نمایند.

تبصره – فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور همچنین کسانی که قانوناٌ تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند تا اخذ دیپلم از مقررات این ماده مستثنی بوده و ادامه تحصیل آنان در رشته های عالی و دانشگاهی با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی بلامانع خواهد بود

 

موادی از آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی :

ماده 6 - دانشجو به کسی اطلاق می شود که طبق برنامه و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در یکی از دانشگاهها یا موسسات عالی داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارتخانه ذیربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن باشد به تحصیل اشتغال ورزد.

ماده 19 - دانش آموزانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت از کشور خارج و در دبیرستان مشغول به تحصیل شده باشند در صورتی که تحصیل آنان واجد شرایط مشمولان مشابه داخل کشور بوده و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 20 – به مشمولانی که بطور غیر مجاز از کشور خارج شده باشند معافیت تحصیلی داده نخواهد شد.

ماده 21 – مشمولانی که در خارج از کشور موفق به اخذ دیپلم شده باشند چنانچه در رشته های مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصیل شده یا بشوند تا رسیدن به درجه دکتری می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. کنترل وضعیت پیوستگی تحصیلی و سایر شرایط این قبیل مشمولین به عهده وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری (اداره کل بورس و دانشجویان خارج) خواهد بود.

 دانش آموزان مشمول خدمت نظام وظیفه به شرط آنکه قبل از سن مشمولیت از کشور خارج شده باشند و درصورت اشتغال به تحصیل حداکثر تا سن 24 سالگی می توانند از معافیت دانش آموزی استفاده نمایند.

 

مدارک لازم

·         تکمیل یک برگ پرسشنامه درخواست معافیت تحصیلی نمونه شماره 9

·         اصل شناسنامه عکس دار دانش آموز مشمول و دو نسخه تصویر تمام صفحات

·         اصل گذرنامه معتبر و دو نسخه تصویر تمام صفحات

·          اصل مدرک اقامت معتبر و دو نسخه تصویر تمام صفحات

·      گواهی اشتغال به تحصیل در دبیرستان/ هنرستان/ دوره پیش دانشگاهی/ نیمه دوم سال آخر دوره راهنمایی با ذکر تاریخ شروع و پایان (احتمالی) تحصیل با مهر و امضای مدیر دبیرستان

·          یک قطعه عکس 3 * 2 رنگی (پشت نویسی شده) با زمینه روشن و تمام رخ مشمول

·          نام و نام خانوادگی ، نشانی و تلفن یکی از بستگان مشمول در ایران جهت پیگیری امور

 

توضیحات :

به منظور پیگیری و اخذ معافیت تحصیلی ، مدارک مورد اشاره پس از تایید بخش دانشجویی نمایندگی می بایست از طریق بستگان متقاضی تحویل اداره کل مدارس خارج از کشور - وزارت آموزش و پرورش گردد.

بستگان متقاضی پس از دریافت معافیت مزبور می بایست آن را به اداره امور دانشجویی و بورسها - وزارت امور خارجه تحویل تا به نمایندگی مربوطه ارسال گردد.

بخش دانشجویی نمایندگی به محض وصول معافیت ، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع متقاضی خواهد رساند.

 

 

 

معافیت تحصیلی دانش آموزی

 

موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی :

ماده 31 - دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهارساله آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها و آموزشگاههای فنی و حرفه ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیت دار معادل متوسطه کامل شناخته شده (تحصیل نمایند) و دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اگر در حین تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می دهند از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

تبصره 1 ماده 34 – مشمولانی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می کنند پس از ترک تحصیل و یا فراغ از تحصیل موظفند حداکثر ظرف یکسال خود را به سازمان وظیفه عمومی مربوطه در داخل کشور معرفی نمایند. مهلت مذکور برای آندسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که بعنوان عضو هیات علمی جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می گردند به دو سال افزایش می یابد.
ماده 37 – دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند در صورتی که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش باشد می توانند از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور استفاده نمایند.

تبصره – فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور همچنین کسانی که قانوناٌ تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند تا اخذ دیپلم از مقررات این ماده مستثنی بوده و ادامه تحصیل آنان در رشته های عالی و دانشگاهی با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی بلامانع خواهد بود

 

موادی از آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی :

ماده 6 - دانشجو به کسی اطلاق می شود که طبق برنامه و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در یکی از دانشگاهها یا موسسات عالی داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارتخانه ذیربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن باشد به تحصیل اشتغال ورزد.

ماده 19 - دانش آموزانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت از کشور خارج و در دبیرستان مشغول به تحصیل شده باشند در صورتی که تحصیل آنان واجد شرایط مشمولان مشابه داخل کشور بوده و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 20 – به مشمولانی که بطور غیر مجاز از کشور خارج شده باشند معافیت تحصیلی داده نخواهد شد.

ماده 21 – مشمولانی که در خارج از کشور موفق به اخذ دیپلم شده باشند چنانچه در رشته های مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصیل شده یا بشوند تا رسیدن به درجه دکتری می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. کنترل وضعیت پیوستگی تحصیلی و سایر شرایط این قبیل مشمولین به عهده وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری (اداره کل بورس و دانشجویان خارج) خواهد بود.

 دانش آموزان مشمول خدمت نظام وظیفه به شرط آنکه قبل از سن مشمولیت از کشور خارج شده باشند و درصورت اشتغال به تحصیل حداکثر تا سن 24 سالگی می توانند از معافیت دانش آموزی استفاده نمایند.

 

مدارک لازم

·         تکمیل یک برگ پرسشنامه درخواست معافیت تحصیلی نمونه شماره 9

·         اصل شناسنامه عکس دار دانش آموز مشمول و دو نسخه تصویر تمام صفحات

·         اصل گذرنامه معتبر و دو نسخه تصویر تمام صفحات

·          اصل مدرک اقامت معتبر و دو نسخه تصویر تمام صفحات

·      گواهی اشتغال به تحصیل در دبیرستان/ هنرستان/ دوره پیش دانشگاهی/ نیمه دوم سال آخر دوره راهنمایی با ذکر تاریخ شروع و پایان (احتمالی) تحصیل با مهر و امضای مدیر دبیرستان

·          یک قطعه عکس 3 * 2 رنگی (پشت نویسی شده) با زمینه روشن و تمام رخ مشمول

·          نام و نام خانوادگی ، نشانی و تلفن یکی از بستگان مشمول در ایران جهت پیگیری امور

 

توضیحات :

به منظور پیگیری و اخذ معافیت تحصیلی ، مدارک مورد اشاره پس از تایید بخش دانشجویی نمایندگی می بایست از طریق بستگان متقاضی تحویل اداره کل مدارس خارج از کشور - وزارت آموزش و پرورش گردد.

بستگان متقاضی پس از دریافت معافیت مزبور می بایست آن را به اداره امور دانشجویی و بورسها - وزارت امور خارجه تحویل تا به نمایندگی مربوطه ارسال گردد.

بخش دانشجویی نمایندگی به محض وصول معافیت ، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع متقاضی خواهد رساند.

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies