گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته کارشناسی دانشگاه UPM

FACULTY OF AGRICULTURE

دانشکده کشاورزی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی

Bachelor of Agricultural Science

واحد درسي

کارشناسی باغبانی

Bachelor of Horticultural Science

واحد درسي

کارشناسی (کشاورزی)

Bachelor of  Science (Agribusiness)

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی (آبزی پروری)

Bachelor of Agriculture (Aquaculture)

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی (علوم دامی)

Bachelor of Agriculture (Animal Science)

FACULTY OF FORESTRY

دانشکده جنگلداری

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی جنگلداری

Bachelor of Forestry Science

واحد درسي

کارشناسی چوب علم

Bachelor of Wood Science Technology

واحد درسي

کارشناسی تفریح ​​و پارک

Bachelor of Recreation and Park

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

دانشکده دامپزشکی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

دکتر دامپزشکی

  Doctor of Veterinary Medicine

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

دانشکده پزشکی و علوم بهداشت

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

پزشکی

Doctor of Medicine

واحد درسي

کارشناسی (علوم پزشکی)

Bachelor of Science (Biomedical Sciences)

واحد درسي

کارشناسی (رژیم غذایی)

Bachelor of Science (Dietetic)

واحد درسي

کارشناسی (تغذیه و بهداشت جامعه)

Bachelor of Science (Nutrition and Community Health)

واحد درسي

کارشناسی (محیط زیست و بهداشت حرفه ای)

Bachelor of Science (Environmental and Occupational Health)

واحد درسي

کارشناسی پرستاری

Bachelor of Nursing

FACULTY OF HUMAN ECOLOGY

دانشکده بوم شناسی انسانی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی موسیقی (اجرای موسیقی)

Bachelor of Music (Music Performance)

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی)

Bachelor of Science (Human Development)

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی و مدیریت)

Bachelor of Science (Human Development and Management)

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی و فناوری اطلاعات)

Bachelor of Science (Human Development and Information Technology)

واحد درسي

کارشناسی مطالعات قابل فروش

Bachelor of Consumer Studies

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

دانشکده اقتصاد و مدیریت

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی اقتصاد

Bachelor of Economics

واحد درسي

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accountancy

واحد درسي

کارشناسی مدیریت کسب و کار

Bachelor of Business Administration

FACULTY OF ENGINEERING

دانشکده مهندسی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (عمران)

Bachelor of Engineering (Civil)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (برق و الکترونیک)

Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (شیمی)

Bachelor of Engineering (Chemical)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (کشاورزی و بیو سیستم)

Bachelor of Engineering (Agricultural and Bio system)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (مکانیک)

Bachelor of Engineering (Mechanical)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (هوا و فضا)

Bachelor of Engineering (Aerospace)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (فرایند و مواد غذایی)

Bachelor of Engineering (Process and Food)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (سیستم های کامپیوتری و ارتباطات)

Bachelor of Engineering (Computer System and Communication)

FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY

دانشکده علوم و صنایع غذایی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی علوم و صنایع غذایی

Bachelor of Food Science and Technology

واحد درسي

کارشناسی (مطالعات مواد غذایی)

Bachelor of Science (Food Studies)

واحد درسي

کارشناسی (علوم و مدیریت مواد غذایی)

Bachelor of Science (Food Science and Management)

FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES

دانشکده مطالعات آموزشی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

(کارشناسی (توسعه منابع انسانی

Bachelor of Science (Human Resource Development)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (تربیت بدنی)

Bachelor of Education (Physical Education)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (مشاوره و راهنمایی)

Bachelor of Education (Guidance and Counseling)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (آموزش زبان باهاسا مالزی به عنوان زبان اول)

Bachelor of Education (The Teaching of Bahasa Malaysia as a First Language)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم)

Bachelor of Education (The Teaching of English as a Second Language)

واحد درسي

(کارشناسی آموزش و پرورش (خانه علم

Bachelor of Education (Home Science)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (علوم کشاورزی)

Bachelor of Education (Agricultural Science)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (آموزش اخلاقی)

Bachelor of Education (Moral Education)

واحد درسي

دیپلم جوانان در توسعه کار

Diploma in Youth in Development Work

FACULTY OF SCIENCE

دانشکده علوم

Bachelor of Science (Honours) - Major In

کارشناسی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

زیست شناسی

Biology

واحد درسي

ریاضیات

Mathematics

واحد درسي

آمار

Statistics

واحد درسي

فیزیک

Physics

واحد درسي

شیمی

Chemistry

واحد درسي

شیمی صنعتی

Industrial Chemistry

واحد درسي

شیمی نفت

Petroleum Chemistry

واحد درسي

علم مواد

Material Science

واحد درسي

علوم ابزار دقیق

Instrumentation Science

Bachelor of Science with Education (Honours) - Major I

کارشناسی آموزش و پرورش

واحد درسي

زیست شناسی

Biology

واحد درسي

فیزیک

Physics

واحد درسي

شیمی

Chemistry

واحد درسي

ریاضیات

Mathematics

FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE

دانشکده طراحی و معماری

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی معماری

Bachelor of Architecture

واحد درسي

کارشناسی معماری مناظر

Bachelor of Landscape Architecture

واحد درسي

کارشناسی طراحی (طراحی صنعتی)

Bachelor of Design (Industrial Design)

FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION

دانشکده زبان های مدرن و ارتباطات

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی ارتباطات

Bachelor Communication

Bachelor of Art - Major In

واحد درسي

زبان انگلیسی

English Language

واحد درسي

زبان مالایی و زبان شناسی

Malay Language and Linguistics

واحد درسي

ادبیات مالایی

Malay Literature

واحد درسي

زبان و ادبیات انگلیسی

English Literature

Foreign Languages - Major In

واحد درسي

ماندارین

Mandarin

واحد درسي

عربی

Arabic

واحد درسي

فرانسه

French

واحد درسي

آلمان

German

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

Bachelor of Computer Science - Major In

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

سیستم کامپیوتر

Computer System

واحد درسي

چند رسانه ای

Multimedia

واحد درسي

مهندسی نرم افزار

Software Engineering

واحد درسي

شبکه های رایانه ای

Computer Networking

FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR

دانشکده بیوتکنولوژی و بیومولکولی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

بیوتکنولوژی

Biotechnology

واحد درسي

بیوشیمی

Biochemistry

واحد درسي

میکروبیولوژی

Microbiology

واحد درسي

زیست شناسی مولکولی

Molecular Biology 

FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES

دانشکده مطالعات زیست محیطی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

علوم و تکنولوژی محیط زیست

Bachelor of Environmental Science and Technology

واحد درسي

مدیریت محیط زیست

Bachelor of Environmental Management

(FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD (UPM Kampus Bintulu, Sarawak

دانشکده علوم کشاورزی و غذا

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی صنعت بیوگرافی

Bachelor of Bio industry Science

واحد درسي

دیپلم کشاورزی

Diploma in Agriculture

واحد درسي

دیپلم شیلات

Diploma in Fisheries

واحد درسي

دیپلم جنگلداری

Diploma in Forestry

واحد درسي

دیپلم بهداشت حیوانات و تولید

Diploma in Animal Health and Production

واحد درسي

دیپلم مدیریت مواد غذایی املاک

Diploma in Food Estate Management

واحد درسي

دیپلم مهندسی کشاورزی

Diploma in Agricultural Engineering

FOUNDATION STUDIES FOR AGRICULTURE SCIENCE CENTRE

 

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

مطالعات بنیادی برای علوم کشاورزی

Foundation Studies For Agriculture Science

  

ليست رشته کارشناسی دانشگاه UPM

FACULTY OF AGRICULTURE

دانشکده کشاورزی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی

Bachelor of Agricultural Science

واحد درسي

کارشناسی باغبانی

Bachelor of Horticultural Science

واحد درسي

کارشناسی (کشاورزی)

Bachelor of  Science (Agribusiness)

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی (آبزی پروری)

Bachelor of Agriculture (Aquaculture)

واحد درسي

کارشناسی کشاورزی (علوم دامی)

Bachelor of Agriculture (Animal Science)

FACULTY OF FORESTRY

دانشکده جنگلداری

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی جنگلداری

Bachelor of Forestry Science

واحد درسي

کارشناسی چوب علم

Bachelor of Wood Science Technology

واحد درسي

کارشناسی تفریح ​​و پارک

Bachelor of Recreation and Park

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

دانشکده دامپزشکی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

دکتر دامپزشکی

  Doctor of Veterinary Medicine

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

دانشکده پزشکی و علوم بهداشت

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

پزشکی

Doctor of Medicine

واحد درسي

کارشناسی (علوم پزشکی)

Bachelor of Science (Biomedical Sciences)

واحد درسي

کارشناسی (رژیم غذایی)

Bachelor of Science (Dietetic)

واحد درسي

کارشناسی (تغذیه و بهداشت جامعه)

Bachelor of Science (Nutrition and Community Health)

واحد درسي

کارشناسی (محیط زیست و بهداشت حرفه ای)

Bachelor of Science (Environmental and Occupational Health)

واحد درسي

کارشناسی پرستاری

Bachelor of Nursing

FACULTY OF HUMAN ECOLOGY

دانشکده بوم شناسی انسانی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی موسیقی (اجرای موسیقی)

Bachelor of Music (Music Performance)

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی)

Bachelor of Science (Human Development)

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی و مدیریت)

Bachelor of Science (Human Development and Management)

واحد درسي

کارشناسی (توسعه انسانی و فناوری اطلاعات)

Bachelor of Science (Human Development and Information Technology)

واحد درسي

کارشناسی مطالعات قابل فروش

Bachelor of Consumer Studies

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

دانشکده اقتصاد و مدیریت

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی اقتصاد

Bachelor of Economics

واحد درسي

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accountancy

واحد درسي

کارشناسی مدیریت کسب و کار

Bachelor of Business Administration

FACULTY OF ENGINEERING

دانشکده مهندسی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (عمران)

Bachelor of Engineering (Civil)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (برق و الکترونیک)

Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (شیمی)

Bachelor of Engineering (Chemical)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (کشاورزی و بیو سیستم)

Bachelor of Engineering (Agricultural and Bio system)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (مکانیک)

Bachelor of Engineering (Mechanical)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (هوا و فضا)

Bachelor of Engineering (Aerospace)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (فرایند و مواد غذایی)

Bachelor of Engineering (Process and Food)

واحد درسي

کارشناسی مهندسی (سیستم های کامپیوتری و ارتباطات)

Bachelor of Engineering (Computer System and Communication)

FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY

دانشکده علوم و صنایع غذایی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی علوم و صنایع غذایی

Bachelor of Food Science and Technology

واحد درسي

کارشناسی (مطالعات مواد غذایی)

Bachelor of Science (Food Studies)

واحد درسي

کارشناسی (علوم و مدیریت مواد غذایی)

Bachelor of Science (Food Science and Management)

FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES

دانشکده مطالعات آموزشی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

(کارشناسی (توسعه منابع انسانی

Bachelor of Science (Human Resource Development)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (تربیت بدنی)

Bachelor of Education (Physical Education)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (مشاوره و راهنمایی)

Bachelor of Education (Guidance and Counseling)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (آموزش زبان باهاسا مالزی به عنوان زبان اول)

Bachelor of Education (The Teaching of Bahasa Malaysia as a First Language)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم)

Bachelor of Education (The Teaching of English as a Second Language)

واحد درسي

(کارشناسی آموزش و پرورش (خانه علم

Bachelor of Education (Home Science)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (علوم کشاورزی)

Bachelor of Education (Agricultural Science)

واحد درسي

کارشناسی آموزش و پرورش (آموزش اخلاقی)

Bachelor of Education (Moral Education)

واحد درسي

دیپلم جوانان در توسعه کار

Diploma in Youth in Development Work

FACULTY OF SCIENCE

دانشکده علوم

Bachelor of Science (Honours) - Major In

کارشناسی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

زیست شناسی

Biology

واحد درسي

ریاضیات

Mathematics

واحد درسي

آمار

Statistics

واحد درسي

فیزیک

Physics

واحد درسي

شیمی

Chemistry

واحد درسي

شیمی صنعتی

Industrial Chemistry

واحد درسي

شیمی نفت

Petroleum Chemistry

واحد درسي

علم مواد

Material Science

واحد درسي

علوم ابزار دقیق

Instrumentation Science

Bachelor of Science with Education (Honours) - Major I

کارشناسی آموزش و پرورش

واحد درسي

زیست شناسی

Biology

واحد درسي

فیزیک

Physics

واحد درسي

شیمی

Chemistry

واحد درسي

ریاضیات

Mathematics

FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE

دانشکده طراحی و معماری

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی معماری

Bachelor of Architecture

واحد درسي

کارشناسی معماری مناظر

Bachelor of Landscape Architecture

واحد درسي

کارشناسی طراحی (طراحی صنعتی)

Bachelor of Design (Industrial Design)

FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION

دانشکده زبان های مدرن و ارتباطات

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی ارتباطات

Bachelor Communication

Bachelor of Art - Major In

واحد درسي

زبان انگلیسی

English Language

واحد درسي

زبان مالایی و زبان شناسی

Malay Language and Linguistics

واحد درسي

ادبیات مالایی

Malay Literature

واحد درسي

زبان و ادبیات انگلیسی

English Literature

Foreign Languages - Major In

واحد درسي

ماندارین

Mandarin

واحد درسي

عربی

Arabic

واحد درسي

فرانسه

French

واحد درسي

آلمان

German

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

Bachelor of Computer Science - Major In

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

سیستم کامپیوتر

Computer System

واحد درسي

چند رسانه ای

Multimedia

واحد درسي

مهندسی نرم افزار

Software Engineering

واحد درسي

شبکه های رایانه ای

Computer Networking

FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR

دانشکده بیوتکنولوژی و بیومولکولی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

بیوتکنولوژی

Biotechnology

واحد درسي

بیوشیمی

Biochemistry

واحد درسي

میکروبیولوژی

Microbiology

واحد درسي

زیست شناسی مولکولی

Molecular Biology 

FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES

دانشکده مطالعات زیست محیطی

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

علوم و تکنولوژی محیط زیست

Bachelor of Environmental Science and Technology

واحد درسي

مدیریت محیط زیست

Bachelor of Environmental Management

(FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD (UPM Kampus Bintulu, Sarawak

دانشکده علوم کشاورزی و غذا

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

کارشناسی صنعت بیوگرافی

Bachelor of Bio industry Science

واحد درسي

دیپلم کشاورزی

Diploma in Agriculture

واحد درسي

دیپلم شیلات

Diploma in Fisheries

واحد درسي

دیپلم جنگلداری

Diploma in Forestry

واحد درسي

دیپلم بهداشت حیوانات و تولید

Diploma in Animal Health and Production

واحد درسي

دیپلم مدیریت مواد غذایی املاک

Diploma in Food Estate Management

واحد درسي

دیپلم مهندسی کشاورزی

Diploma in Agricultural Engineering

FOUNDATION STUDIES FOR AGRICULTURE SCIENCE CENTRE

 

شيوه تحصيل

رشته

Program

واحد درسي

مطالعات بنیادی برای علوم کشاورزی

Foundation Studies For Agriculture Science

  

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.