پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UTM

Faculty of Management and Human Resource Development

(دانشكده مدريت و منابع انساني)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مديريت

(تكنولوژي)

Bachelor of Management (Technology)

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مديريت

(بازاريابي)

Bachelor of Management (Marketing)

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مديريت

(توسعه نيروي انساني)

Bachelor of Science (Human Resource Development)

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مديريت

(روانشناسي سازماني و صنعتي)

Bachelor of Psychology (Industrial and Organizational Psychology)

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مديريت

حسابداري

Bachelor of Accounting

Faculty Of Science

(دانشكده علوم)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(رياضيات)

Bachelor of Science (Mathematics)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

رياضيات صنعتي))

Bachelor of Science (Industrial Mathematics)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(شيمي)

Bachelor of Science (Chemistry)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(شيمي صنعتي)

Bachelor of Science (Industrial Chemistry)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(فيزيك)

Bachelor of Science (Physics)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(فيزيك صنعتي)

Bachelor of Science (Industrial Physics)

Faculty of Computer Science and Information Systems

(دانشكده علوم كامپيوتر و آي تي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم كامپيوتر

(پايگاه داده ها)

Bachelor of Computer Science (Database Systems)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم كامپيوتر

(امنيت و شبكه كامپيوتر)

Bachelor of Computer Science (Computer Networks and Security)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم كامپيوتر

(مهندسي نرم افزار)

Bachelor of Computer Science (Software Engineering)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم كامپيوتر

(نرم افزار مالتي مديا و گرافيك)

Bachelor of Computer Science (Graphics and Multimedia Software)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم كامپيوتر

(زيست اينفورماتيك)

Bachelor of Computer Science (BioInformatics)

Faculty of Biomedical and Health Science Engineering

(دانشكده مهندسي پزشكي و شيمي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مهندسي

(زيست – پزشكي)

Bachelor of Engineering (Bio-Medical)

Faculty of Bioscience and Bioengineering

(دانشكده مهندسي علوم زيستي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي علوم

زيست شناسي صنعتي

Bachelor of Science in Industrial Biology

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي علوم

زيست شناسي

Bachelor of Science in Biology

Collage of Science and Technology (KL City Campus)

(دانشكده علوم و تكنولوژي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي عمران

Diploma in Civil Engineering

3 تا  5 سال

-

ديپلم طراحي شهري و منطقه اي

Diploma in Urban and Regional Planning

3 تا  5 سال

-

ديپلم معماري

Diploma in Architecture

3 تا  5 سال

-

ديپلم نقشه برداري كمي

Diploma in Quantity Surveying

3 تا  5 سال

-

ديپلم نقشه برداري زمين

Diploma in Land Surveying

3 تا  5 سال

-

ديپلم ارزيابي

Diploma in Valuation

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي مكانيك

Diploma in Mechanical Engineering

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي مكانيك

(هوانوردي)

Diploma in Mechanical Engineering (Aeronautics)

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي الكترونيك

(ارتباطات)

Diploma of Electronics Engineering (Communication)

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي برق و قدرت

Diploma in Electrical Power Engineering

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي الكترونيك

(مكاترونيك)

Diploma of Electronics Engineering (Mechatronics)

3 تا  5 سال

-

ديپلم

مهندسي الكترونيك

Diploma of Electronics Engineering

3 تا  5 سال

--

ديپلم تكنولوژي مديريت

Diploma in Management Technology

3 تا  5 سال

-

ديپلم تكنولوژي مديريت

(حسابداري)

Diploma in Technology Management (Accounting)

3 تا  5 سال

-

ديپلم كامپيوتر

(فناوري اطلاعات)

Diploma in Computer Science (Information Technology)

3 تا  5 سال

-

ديپلم كامپيوتر

(مالتي مديا)

Diploma in Computer Science (Multimedia)

Faculty of Mechanical Engineering

(دانشكده مهندسي مكانيك)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

مكانيك

Bachelor in Mechanical Engineering

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكانيك – مواد)

Bachelor in Engineering (Mechanical-Materials)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكاننيك – ٌصنعتي)

Bachelor in Engineering (Mechanical-Industrial)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكانيك – ساخت)

Bachelor in Engineering (Mechanical-Manufacturing)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكانيك - علم هوانوردي)

Bachelor in Engineering (Mechanical-Aeronautics)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكانيك - صٌنعت آتومبيل)

Bachelor in Engineering (Mechanical-Automotive)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكانيك – فناوري دريايي

Bachelor in Engineering (Mechanical-Marine Technology)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(طراحي صنعتي)

Bachelor in Engineering (Industrial Design)

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UTM

Faculty of Management and Human Resource Development

(دانشكده مدريت و منابع انساني)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مديريت

(تكنولوژي)

Bachelor of Management (Technology)

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مديريت

(بازاريابي)

Bachelor of Management (Marketing)

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مديريت

(توسعه نيروي انساني)

Bachelor of Science (Human Resource Development)

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مديريت

(روانشناسي سازماني و صنعتي)

Bachelor of Psychology (Industrial and Organizational Psychology)

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مديريت

حسابداري

Bachelor of Accounting

Faculty Of Science

(دانشكده علوم)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(رياضيات)

Bachelor of Science (Mathematics)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

رياضيات صنعتي))

Bachelor of Science (Industrial Mathematics)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(شيمي)

Bachelor of Science (Chemistry)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(شيمي صنعتي)

Bachelor of Science (Industrial Chemistry)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(فيزيك)

Bachelor of Science (Physics)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(فيزيك صنعتي)

Bachelor of Science (Industrial Physics)

Faculty of Computer Science and Information Systems

(دانشكده علوم كامپيوتر و آي تي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم كامپيوتر

(پايگاه داده ها)

Bachelor of Computer Science (Database Systems)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم كامپيوتر

(امنيت و شبكه كامپيوتر)

Bachelor of Computer Science (Computer Networks and Security)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم كامپيوتر

(مهندسي نرم افزار)

Bachelor of Computer Science (Software Engineering)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم كامپيوتر

(نرم افزار مالتي مديا و گرافيك)

Bachelor of Computer Science (Graphics and Multimedia Software)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم كامپيوتر

(زيست اينفورماتيك)

Bachelor of Computer Science (BioInformatics)

Faculty of Biomedical and Health Science Engineering

(دانشكده مهندسي پزشكي و شيمي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي مهندسي

(زيست – پزشكي)

Bachelor of Engineering (Bio-Medical)

Faculty of Bioscience and Bioengineering

(دانشكده مهندسي علوم زيستي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي علوم

زيست شناسي صنعتي

Bachelor of Science in Industrial Biology

3 تا  5 سال

2,731

كارشناسي علوم

زيست شناسي

Bachelor of Science in Biology

Collage of Science and Technology (KL City Campus)

(دانشكده علوم و تكنولوژي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي عمران

Diploma in Civil Engineering

3 تا  5 سال

-

ديپلم طراحي شهري و منطقه اي

Diploma in Urban and Regional Planning

3 تا  5 سال

-

ديپلم معماري

Diploma in Architecture

3 تا  5 سال

-

ديپلم نقشه برداري كمي

Diploma in Quantity Surveying

3 تا  5 سال

-

ديپلم نقشه برداري زمين

Diploma in Land Surveying

3 تا  5 سال

-

ديپلم ارزيابي

Diploma in Valuation

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي مكانيك

Diploma in Mechanical Engineering

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي مكانيك

(هوانوردي)

Diploma in Mechanical Engineering (Aeronautics)

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي الكترونيك

(ارتباطات)

Diploma of Electronics Engineering (Communication)

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي برق و قدرت

Diploma in Electrical Power Engineering

3 تا  5 سال

-

ديپلم مهندسي الكترونيك

(مكاترونيك)

Diploma of Electronics Engineering (Mechatronics)

3 تا  5 سال

-

ديپلم

مهندسي الكترونيك

Diploma of Electronics Engineering

3 تا  5 سال

--

ديپلم تكنولوژي مديريت

Diploma in Management Technology

3 تا  5 سال

-

ديپلم تكنولوژي مديريت

(حسابداري)

Diploma in Technology Management (Accounting)

3 تا  5 سال

-

ديپلم كامپيوتر

(فناوري اطلاعات)

Diploma in Computer Science (Information Technology)

3 تا  5 سال

-

ديپلم كامپيوتر

(مالتي مديا)

Diploma in Computer Science (Multimedia)

Faculty of Mechanical Engineering

(دانشكده مهندسي مكانيك)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

مكانيك

Bachelor in Mechanical Engineering

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكانيك – مواد)

Bachelor in Engineering (Mechanical-Materials)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكاننيك – ٌصنعتي)

Bachelor in Engineering (Mechanical-Industrial)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكانيك – ساخت)

Bachelor in Engineering (Mechanical-Manufacturing)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكانيك - علم هوانوردي)

Bachelor in Engineering (Mechanical-Aeronautics)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكانيك - صٌنعت آتومبيل)

Bachelor in Engineering (Mechanical-Automotive)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مكانيك – فناوري دريايي

Bachelor in Engineering (Mechanical-Marine Technology)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(طراحي صنعتي)

Bachelor in Engineering (Industrial Design)

 

 

1

2

 

1

2

 
 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUTM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه

 آخرين مهلت ثبت نام

ترم دوم : 30 نوامبر
ترم اول : 31 می
 شروع ثبت نام 
ترم دوم : 18 و 19 نوامبر 
  شروع ترم کارشناسی 

ترم اول : سپتامبر

 آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 31 می

 
 
 
 
دفتر تهران
 
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUTM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه

 آخرين مهلت ثبت نام

ترم دوم : 30 نوامبر
ترم اول : 31 می
 شروع ثبت نام 
ترم دوم : 18 و 19 نوامبر 
  شروع ترم کارشناسی 

ترم اول : سپتامبر

 آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 31 می

 
 
 
 
دفتر تهران
 
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches