پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE

موسسه کشاورزی گرمسیری

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی حیوانات

ANIMAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه دام

ANIMAL NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت زباله دام

ANIMAL WASTE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

تکنولوژی محصول

POST-HARVEST TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم علف های هرز

WEED SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

زراعت

AGRONOMY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی جانوری

ANIMAL PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تولید فرآورده های دامی

ANIMAL PRODUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

رفتار دام و رفاه

ANIMAL BEHAVIOR AND WELFARE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست شناسی سیستم

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ایمنی غذا

FOOD SAFETY

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک و اصلاح

GENETICS AND BREEDING

*

*

واحد درس و تحقيق

باغبانی

HORTICULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی گیاهی

PLANT BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیماری شناسی گیاهی

PLANT PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی گیاهان

PLANT PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم خاک

SOIL SCIENCE

INSTITUTE OF TROPICAL FORESTRY AND FOREST PRODUCT

موسسه جنگلداری گرمسیری و محصولات جنگل

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

فن آوری ترکیبات زیستی و طراحی

BIOCOMPOSITE TECHNOLOGY AND DESIGN

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت منابع طبیعی

BIORESOURCE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

بایوپلیمر، تکنولوژی پالپ و کاغذ

BIOPOLYMER, PULP AND PAPER TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

خدمات اکوسیستم جنگل های استوایی

TROPICAL RAINFOREST ECOSYSTEM SERVICES

*

*

واحد درس و تحقيق

کیفیت محیط زیست و حفاظت

ENVIRONMENTAL QUALITY AND CONSERVATION

*

*

واحد درس و تحقيق

مدریت جنگل و علوم زیست محیطی

FOREST MANAGEMENT AND ECOSYSTEM SCIENCES

*

*

واحد درس و تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

سیاست منابع طبیعی

NATURAL RESOURCE POLICY

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

دانشکده اقتصاد و مدیریت

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد کسب و کار

BUSINESS ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد

ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

گردشگری

TOURISM

*

*

واحد درس و تحقيق

مهمان نوازی

HOSPITALITY

-

*

واحد درسی

اقتصاد

Economics

FACULTY OF HUMAN ECOLOGY

دانشکده بومی شناسی انسانی

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه انجمن

COMMUNITY DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم مصرف کننده

CONSUMER SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

روانشناسی رشد

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست خانواده

FAMILY ECOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد و مدیریت خانواده

FAMILY ECONOMICS AND MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

جنسیت و توسعه

GENDER AND DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات مسکن

HOUSING STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

انسانی توسعه

HUMAN DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

موسیقی

MUSIC

*

*

واحد درس و تحقيق

فلسفه و تمدن مطالعات

PHILOSOPHY AND CIVILIZATION STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

سیاست و حکومت

POLITICS AND GOVERNMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

روانشناسی رشد کودکان

PSYCHOLOGY OF CHILD DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

روانشناسی اجتماعی

SOCIAL PSYCHOLOGY

FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES

دانشکده مطالعات آموزشی

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

برنامه ریزی آموزشی

CURRICULUM AND INSTRUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت آموزشی

EDUCATIONAL ADMINISTRATION

*

*

واحد درس و تحقيق

روانشناسی آموزشی

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تکنولوژی آموزشی

EDUCATIONAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش گسترش

EXTENSION EDUCATION

*

*

واحد درس و تحقيق

راهنمایی و مشاوره

GUIDANCE AND COUNSELLING

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه منابع انسانی

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش بهداشت و ارتباطات

HEALTH EDUCATION AND COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش اخلاقی

MORAL EDUCATION

*

*

واحد درس و تحقيق

تربیت بدنی

PHYSICAL EDUCATION

*

*

واحد درس و تحقيق

جامعه شناسی آموزش

SOCIOLOGY OF EDUCATION

*

*

واحد درس و تحقيق

 علوم ورزشی  

SPORT SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

TEACHING OF ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

*

*

واحد درس و تحقيق

تدریس زبان مالایی بعنوان زبان اول

TEACHING OF MALAY AS A FIRST LANGUAGE

*

*

واحد درس و تحقيق

تدریس ادبیات مالایی

TEACHING OF MALAY LITERATURE

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش و پرورش فنی و حرفه ای

TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

-

*

واحد درسی

برنامه ریزی آموزشی

Curriculum and Instruction

-

*

واحد درسی

مدیریت آموزشی

Educational Administration

-

*

واحد درسی

روانشناسی آموزشی

Educational Psychology

-

*

واحد درسی

تکنولوژی آموزشی

Educational Technology

-

*

واحد درسی

مشاوره و راهنمایی

Guidance and Counseling

-

*

واحد درسی

آموزش اخلاقی

Moral Education

-

*

واحد درسی

آموزش

Pedagogy

-

*

واحد درسی

تربیت بدنی

Physical Education

-

*

واحد درسی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

Sociology of Education

-

*

واحد درسی

علوم ورزشی

Sport Science

-

*

واحد درسی

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

Teaching of English as a Second Language

-

*

واحد درسی

تدریس زبان مالایی به عنوان زبان نخست

Teaching of Malay as a First Language

-

*

واحد درسی

آموزش ادبیات مالایی

Teaching of Malay Literature

-

*

واحد درسی

آموزش فنی و حرفه ای

Technical and Vocational Education

-

*

واحد درسی

توسعه منابع انسانی

Human Resource Development

FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION

دانشکده زبان های مدرن و ارتباطات

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

زبان شناسی کاربردی مقایسه ای

APPLIED COMPARATIVE LINGUISTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

زبان عربی

ARABIC LANGUAGE

*

*

واحد درس و تحقيق

ادبیات چینی

CHINESE LITERATURE

*

*

واحد درس و تحقيق

فن آوری ارتباطات

COMMUNICATION TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ارتباطات توسعه

DEVELOPMENT COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات گفتمان

DISCOURSE STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

زبان انگلیسی

ENGLISH LANGUAGE

*

*

واحد درس و تحقيق

زبان و ادبیات انگلیسی

ENGLISH LITERATURE

*

*

واحد درس و تحقيق

روابط انسانی

HUMAN COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

مطبوعات

JOURNALISM

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات ادبی و فرهنگی

LITERARY AND CULTURAL STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات سواد

LITERACY STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

زبان مالایی

MALAY LANGUAGE

*

*

واحد درس و تحقيق

ادبیات مالایی

MALAY LITERATURE

*

*

واحد درس و تحقيق

روابط عمومی

MASS COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

ارتباطات سازمانی

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

ترجمه و تفسیر

TRANSLATION AND INTERPRETATION

-

*

واحد درسی

زبان شناسی کاربردی

Applied Linguistics

-

*

واحد درسی

ارتباطات شرکت

Corporate Communication

-

*

واحد درسی

زبان مالایی

Malay Language

-

*

واحد درسی

ادبیات مالایی

Malay Literature

-

*

واحد درسی

ادبیات جهان

World Literature

INSTITUTE FOR SOCIAL SCIENCE STUDIES

موسسه مطالعات علوم اجتماعی 

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه و آموزش اجتماعی

COMMUNITY EDUCATION AND DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات رهبری

LEADERSHIP STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه روستایی

RURAL ADVANCEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات جوانان

YOUTH STUDIES

INSTITUTE OF AGRICULTURAL AND FOOD POLICY STUDIES

موسسه کشاورزی و مطالعات سیاست غذا

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

سیاست کشاورزی

AGRICULTURAL POLICY

*

*

واحد درس و تحقيق

سیاست منابع طبیعی

NATURAL RESOURCE POLICY

 
 

  

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE

موسسه کشاورزی گرمسیری

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی حیوانات

ANIMAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه دام

ANIMAL NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت زباله دام

ANIMAL WASTE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

تکنولوژی محصول

POST-HARVEST TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم علف های هرز

WEED SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

زراعت

AGRONOMY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی جانوری

ANIMAL PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تولید فرآورده های دامی

ANIMAL PRODUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

رفتار دام و رفاه

ANIMAL BEHAVIOR AND WELFARE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست شناسی سیستم

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ایمنی غذا

FOOD SAFETY

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک و اصلاح

GENETICS AND BREEDING

*

*

واحد درس و تحقيق

باغبانی

HORTICULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی گیاهی

PLANT BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیماری شناسی گیاهی

PLANT PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی گیاهان

PLANT PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم خاک

SOIL SCIENCE

INSTITUTE OF TROPICAL FORESTRY AND FOREST PRODUCT

موسسه جنگلداری گرمسیری و محصولات جنگل

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

فن آوری ترکیبات زیستی و طراحی

BIOCOMPOSITE TECHNOLOGY AND DESIGN

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت منابع طبیعی

BIORESOURCE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

بایوپلیمر، تکنولوژی پالپ و کاغذ

BIOPOLYMER, PULP AND PAPER TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

خدمات اکوسیستم جنگل های استوایی

TROPICAL RAINFOREST ECOSYSTEM SERVICES

*

*

واحد درس و تحقيق

کیفیت محیط زیست و حفاظت

ENVIRONMENTAL QUALITY AND CONSERVATION

*

*

واحد درس و تحقيق

مدریت جنگل و علوم زیست محیطی

FOREST MANAGEMENT AND ECOSYSTEM SCIENCES

*

*

واحد درس و تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

سیاست منابع طبیعی

NATURAL RESOURCE POLICY

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

دانشکده اقتصاد و مدیریت

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد کسب و کار

BUSINESS ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد

ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

گردشگری

TOURISM

*

*

واحد درس و تحقيق

مهمان نوازی

HOSPITALITY

-

*

واحد درسی

اقتصاد

Economics

FACULTY OF HUMAN ECOLOGY

دانشکده بومی شناسی انسانی

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه انجمن

COMMUNITY DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم مصرف کننده

CONSUMER SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

روانشناسی رشد

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست خانواده

FAMILY ECOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد و مدیریت خانواده

FAMILY ECONOMICS AND MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

جنسیت و توسعه

GENDER AND DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات مسکن

HOUSING STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

انسانی توسعه

HUMAN DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

موسیقی

MUSIC

*

*

واحد درس و تحقيق

فلسفه و تمدن مطالعات

PHILOSOPHY AND CIVILIZATION STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

سیاست و حکومت

POLITICS AND GOVERNMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

روانشناسی رشد کودکان

PSYCHOLOGY OF CHILD DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

روانشناسی اجتماعی

SOCIAL PSYCHOLOGY

FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES

دانشکده مطالعات آموزشی

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

برنامه ریزی آموزشی

CURRICULUM AND INSTRUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت آموزشی

EDUCATIONAL ADMINISTRATION

*

*

واحد درس و تحقيق

روانشناسی آموزشی

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تکنولوژی آموزشی

EDUCATIONAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش گسترش

EXTENSION EDUCATION

*

*

واحد درس و تحقيق

راهنمایی و مشاوره

GUIDANCE AND COUNSELLING

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه منابع انسانی

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش بهداشت و ارتباطات

HEALTH EDUCATION AND COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش اخلاقی

MORAL EDUCATION

*

*

واحد درس و تحقيق

تربیت بدنی

PHYSICAL EDUCATION

*

*

واحد درس و تحقيق

جامعه شناسی آموزش

SOCIOLOGY OF EDUCATION

*

*

واحد درس و تحقيق

 علوم ورزشی  

SPORT SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

TEACHING OF ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

*

*

واحد درس و تحقيق

تدریس زبان مالایی بعنوان زبان اول

TEACHING OF MALAY AS A FIRST LANGUAGE

*

*

واحد درس و تحقيق

تدریس ادبیات مالایی

TEACHING OF MALAY LITERATURE

*

*

واحد درس و تحقيق

آموزش و پرورش فنی و حرفه ای

TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

-

*

واحد درسی

برنامه ریزی آموزشی

Curriculum and Instruction

-

*

واحد درسی

مدیریت آموزشی

Educational Administration

-

*

واحد درسی

روانشناسی آموزشی

Educational Psychology

-

*

واحد درسی

تکنولوژی آموزشی

Educational Technology

-

*

واحد درسی

مشاوره و راهنمایی

Guidance and Counseling

-

*

واحد درسی

آموزش اخلاقی

Moral Education

-

*

واحد درسی

آموزش

Pedagogy

-

*

واحد درسی

تربیت بدنی

Physical Education

-

*

واحد درسی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

Sociology of Education

-

*

واحد درسی

علوم ورزشی

Sport Science

-

*

واحد درسی

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

Teaching of English as a Second Language

-

*

واحد درسی

تدریس زبان مالایی به عنوان زبان نخست

Teaching of Malay as a First Language

-

*

واحد درسی

آموزش ادبیات مالایی

Teaching of Malay Literature

-

*

واحد درسی

آموزش فنی و حرفه ای

Technical and Vocational Education

-

*

واحد درسی

توسعه منابع انسانی

Human Resource Development

FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION

دانشکده زبان های مدرن و ارتباطات

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

زبان شناسی کاربردی مقایسه ای

APPLIED COMPARATIVE LINGUISTICS

*

*

واحد درس و تحقيق

زبان عربی

ARABIC LANGUAGE

*

*

واحد درس و تحقيق

ادبیات چینی

CHINESE LITERATURE

*

*

واحد درس و تحقيق

فن آوری ارتباطات

COMMUNICATION TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ارتباطات توسعه

DEVELOPMENT COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات گفتمان

DISCOURSE STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

زبان انگلیسی

ENGLISH LANGUAGE

*

*

واحد درس و تحقيق

زبان و ادبیات انگلیسی

ENGLISH LITERATURE

*

*

واحد درس و تحقيق

روابط انسانی

HUMAN COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

مطبوعات

JOURNALISM

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات ادبی و فرهنگی

LITERARY AND CULTURAL STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات سواد

LITERACY STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

زبان مالایی

MALAY LANGUAGE

*

*

واحد درس و تحقيق

ادبیات مالایی

MALAY LITERATURE

*

*

واحد درس و تحقيق

روابط عمومی

MASS COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

ارتباطات سازمانی

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION

*

*

واحد درس و تحقيق

ترجمه و تفسیر

TRANSLATION AND INTERPRETATION

-

*

واحد درسی

زبان شناسی کاربردی

Applied Linguistics

-

*

واحد درسی

ارتباطات شرکت

Corporate Communication

-

*

واحد درسی

زبان مالایی

Malay Language

-

*

واحد درسی

ادبیات مالایی

Malay Literature

-

*

واحد درسی

ادبیات جهان

World Literature

INSTITUTE FOR SOCIAL SCIENCE STUDIES

موسسه مطالعات علوم اجتماعی 

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه و آموزش اجتماعی

COMMUNITY EDUCATION AND DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات رهبری

LEADERSHIP STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه روستایی

RURAL ADVANCEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات جوانان

YOUTH STUDIES

INSTITUTE OF AGRICULTURAL AND FOOD POLICY STUDIES

موسسه کشاورزی و مطالعات سیاست غذا

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

سیاست کشاورزی

AGRICULTURAL POLICY

*

*

واحد درس و تحقيق

سیاست منابع طبیعی

NATURAL RESOURCE POLICY

 
 

 

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

5

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.