پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

Faculty of Agriculture

دانشكده كشاورزي

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

تجارت كشاورزي

AGRIBUSINESS

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد كشاورزي

AGRICULTURAL ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

گسترش کشاورزی

AGRICULTURAL EXTENSION

*

*

واحد درس و تحقيق

تکنولوژی کشاورزی

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زراعت

AGRONOMY

*

*

واحد درس و تحقيق

رفاه و رفتار شناسي حيوانات

ANIMAL BEHAVIOR AND WELFARE

*

*

واحد درس و تحقيق

توليدات جانوري

ANIMAL PRODUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم دام

ANIMAL SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزی پروری

AQUACULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

 حشره‌ شناسي‌

ENTOMOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم آبزیان

FISHERIES SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتيك وپرورش گياهي

GENETICS AND BREEDING

*

*

واحد درس و تحقيق

باغبانى

HORTICULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

مديريت منابع طبيعي

LAND RESOURCE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مديريت آفات

PEST MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

پاتولوژي گياهي

PLANT PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

گياه شناسي

PLANT SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم خاك شناسي

SOIL SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی دام

ANIMAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه دام

ANIMAL NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی جانوری

ANIMAL PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت زباله دام

ANIMAL WASTE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

رفاه دام

ANIMAL WELFARE

*

*

واحد درس و تحقيق

تنوع زیستی و حفاظت منابع طبیعی

BIODIVERSITY AND CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری کنترل آلودگی محیط زیست

ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

حفاظت و کیفیت محیط زیست

ENVIRONMENTAL QUALITY AND CONSERVATION

*

*

واحد درس و تحقيق

ساختار مزرعه

FARM STRUCTURES

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی مواد غذایی

FOOD BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ایمنی مواد غذایی

FOOD SAFETY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم مواد غذایی

FOOD SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری مواد غذایی

FOOD TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک

GENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه محصولات حلال

HALAL PRODUCTS DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت محصولات حلال

HALAL PRODUCTS MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم محصولات حلال

HALAL PRODUCTS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست و تنوع زیستی دریایی

MARINE ECOLOGY AND BIODIVERSITY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

میکروبیولوژی

MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه

NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

تریوژئولوژی و سیتوژنتیک

THERIOGENOLOGY AND CYTOGENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

حیات وحش و بهداشت دام های خارجی

WILDLIFE AND EXOTIC ANIMAL HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت حیات وحش و محیط زیست

WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT

-

*

واحد درسی

مدیریت منابع زمین

Land Resource Management

-

*

واحد درسی

مدیریت مزرعه

Plantation Management

FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCE (BINTULU SARAWAK CAMPUS)

دانشکده کشاورزی و مواد غذایی

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

تجارت محصولات کشاورزی

AGRIBUSINESS

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری کشاورزی

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زراعت

AGRONOMY

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی تجزیه

ANALYTICAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

تولید فرآورده های دامی

ANIMAL PRODUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضی کاربردی

APPLIED MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزی پروری

AQUACULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

تنوع زیستی و حفاظت از منابع طبیعی

BIODIVERSITY AND CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست شناسی

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری منابع طبیعی

BIORESOURCE AND TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد کسب و کار

BUSINESS ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست

ECOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد

ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

آفات

ENTOMOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

آب شناسی محیط زیست و هیدروژئولوژی

ENVIRONMENTAL HYDROLOGY AND HYDROGEOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

حفاظت و کیفیت محیط زیست

ENVIRONMENTAL QUALITY AND CONSERVATION

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزیان علوم

FISHERIES SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی مواد غذایی

FOOD BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم مواد غذایی

FOOD SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت جنگلداری علوم زیست محیطی

FOREST MANAGEMENT AND ECOSYSTEM SCIENCES

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک و اصلاح

GENETICS AND BREEDING

*

*

واحد درس و تحقيق

باغبانی

HORTICULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه انسانی

HUMAN DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت منابع

LAND RESOURCE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات منظره

LANDSCAPE STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

اکوسیستم های دریایی و آب شیرین

MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست و تنوع زیستی دریایی

MARINE ECOLOGY AND BIODIVERSITY

*

*

واحد درس و تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

میکروبیولوژی

MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت آفت

PEST MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

فلسفه و مطالعات تمدن

PHILOSOPHY AND CIVILIZATION STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیک

PHYSICS

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی گیاهی

PLANT BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیماری شناسی گیاهی

PLANT PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی گیاهان

PLANT PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات محض

PURE MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم خاک

SOIL SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

پایداراری خلق مجدد و اکوتوریسم

SUSTAINABLE RECREATION AND ECOTOURISM

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت حیات وحش و محیط زیست

WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT

Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences

دانشكده علوم بيوتكنولوژي و بيو مولكولي

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

بيو شيمي

Biochemistry

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوانفور ماتيك و سيستمهاي بيولوژي

Bioinformatics and Systems Biology

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی سلولی

CELL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي محيطي

ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی آنزیم

ENZYME BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي صنعتي

INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي ميكروبي

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ميكروبيولوژي

MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

نانو بيوتكنولوژي

NANOBIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي گياهي

PLANT BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيولوژي ساختماني

STRUCTURAL BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی مواد غذایی

FOOD BIOTECHNOLOGY

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

شبکه های کامپیوتری

COMPUTER NETWORKS

*

*

واحد درس و تحقيق

سیستم های پایگاه داده

DATABASE SYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

تعامل کامپیوتر انسان

HUMAN COMPUTER INTERACTION

*

*

واحد درس و تحقيق

سیستم  اطلاعات

INFORMATION SYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

سیستم های هوشمند

INTELLIGENT SYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

محاسبات چندرسانه ای

MULTIMEDIA COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

محاسبات موازی و توزیع شده

PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

امنیت در کامپیوتر

SECURITY IN COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی نرم افزار

SOFTWARE ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری کشاورزی

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست شناسی سیستم

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

کامپیوتر و سیستم های جاسازی شده مهندسی

COMPUTER AND EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

پردازش سیگنال

SIGNAL PROCESSING

*

*

واحد درس و تحقيق

ارتباطات و شبکه های بیسیم مهندسی

WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKS ENGINEERING

-

*

واحد درسی

علوم کامپیوتر

Computer Science

FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE

دانشکده طراحی و معماری

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات معماری

ARCHITECTURAL STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات طراحی صنعتی

INDUSTRIAL DESIGN STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات طراحی یکپارچه

INTEGRATED DESIGN STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات منظره

LANDSCAPE STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

برنامه ریزی و طراحی شهری

URBAN PLANNING AND DESIGN

-

*

واحد درسی

معماری مناظر

Landscape Architecture

 

 

 

 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

Faculty of Agriculture

دانشكده كشاورزي

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

تجارت كشاورزي

AGRIBUSINESS

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد كشاورزي

AGRICULTURAL ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

گسترش کشاورزی

AGRICULTURAL EXTENSION

*

*

واحد درس و تحقيق

تکنولوژی کشاورزی

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زراعت

AGRONOMY

*

*

واحد درس و تحقيق

رفاه و رفتار شناسي حيوانات

ANIMAL BEHAVIOR AND WELFARE

*

*

واحد درس و تحقيق

توليدات جانوري

ANIMAL PRODUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم دام

ANIMAL SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزی پروری

AQUACULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

 حشره‌ شناسي‌

ENTOMOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم آبزیان

FISHERIES SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتيك وپرورش گياهي

GENETICS AND BREEDING

*

*

واحد درس و تحقيق

باغبانى

HORTICULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

مديريت منابع طبيعي

LAND RESOURCE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مديريت آفات

PEST MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

پاتولوژي گياهي

PLANT PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

گياه شناسي

PLANT SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم خاك شناسي

SOIL SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی دام

ANIMAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه دام

ANIMAL NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی جانوری

ANIMAL PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت زباله دام

ANIMAL WASTE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

رفاه دام

ANIMAL WELFARE

*

*

واحد درس و تحقيق

تنوع زیستی و حفاظت منابع طبیعی

BIODIVERSITY AND CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری کنترل آلودگی محیط زیست

ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

حفاظت و کیفیت محیط زیست

ENVIRONMENTAL QUALITY AND CONSERVATION

*

*

واحد درس و تحقيق

ساختار مزرعه

FARM STRUCTURES

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی مواد غذایی

FOOD BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ایمنی مواد غذایی

FOOD SAFETY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم مواد غذایی

FOOD SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری مواد غذایی

FOOD TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک

GENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه محصولات حلال

HALAL PRODUCTS DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت محصولات حلال

HALAL PRODUCTS MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم محصولات حلال

HALAL PRODUCTS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست و تنوع زیستی دریایی

MARINE ECOLOGY AND BIODIVERSITY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

میکروبیولوژی

MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه

NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

تریوژئولوژی و سیتوژنتیک

THERIOGENOLOGY AND CYTOGENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

حیات وحش و بهداشت دام های خارجی

WILDLIFE AND EXOTIC ANIMAL HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت حیات وحش و محیط زیست

WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT

-

*

واحد درسی

مدیریت منابع زمین

Land Resource Management

-

*

واحد درسی

مدیریت مزرعه

Plantation Management

FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCE (BINTULU SARAWAK CAMPUS)

دانشکده کشاورزی و مواد غذایی

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

تجارت محصولات کشاورزی

AGRIBUSINESS

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری کشاورزی

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زراعت

AGRONOMY

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی تجزیه

ANALYTICAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

تولید فرآورده های دامی

ANIMAL PRODUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضی کاربردی

APPLIED MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزی پروری

AQUACULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

تنوع زیستی و حفاظت از منابع طبیعی

BIODIVERSITY AND CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست شناسی

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری منابع طبیعی

BIORESOURCE AND TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد کسب و کار

BUSINESS ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست

ECOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد

ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

آفات

ENTOMOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

آب شناسی محیط زیست و هیدروژئولوژی

ENVIRONMENTAL HYDROLOGY AND HYDROGEOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

حفاظت و کیفیت محیط زیست

ENVIRONMENTAL QUALITY AND CONSERVATION

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزیان علوم

FISHERIES SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی مواد غذایی

FOOD BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم مواد غذایی

FOOD SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت جنگلداری علوم زیست محیطی

FOREST MANAGEMENT AND ECOSYSTEM SCIENCES

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک و اصلاح

GENETICS AND BREEDING

*

*

واحد درس و تحقيق

باغبانی

HORTICULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه انسانی

HUMAN DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت منابع

LAND RESOURCE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات منظره

LANDSCAPE STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

اکوسیستم های دریایی و آب شیرین

MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست و تنوع زیستی دریایی

MARINE ECOLOGY AND BIODIVERSITY

*

*

واحد درس و تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

میکروبیولوژی

MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت آفت

PEST MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

فلسفه و مطالعات تمدن

PHILOSOPHY AND CIVILIZATION STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیک

PHYSICS

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی گیاهی

PLANT BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیماری شناسی گیاهی

PLANT PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی گیاهان

PLANT PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات محض

PURE MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم خاک

SOIL SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

پایداراری خلق مجدد و اکوتوریسم

SUSTAINABLE RECREATION AND ECOTOURISM

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت حیات وحش و محیط زیست

WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT

Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences

دانشكده علوم بيوتكنولوژي و بيو مولكولي

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

بيو شيمي

Biochemistry

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوانفور ماتيك و سيستمهاي بيولوژي

Bioinformatics and Systems Biology

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی سلولی

CELL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي محيطي

ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی آنزیم

ENZYME BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي صنعتي

INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي ميكروبي

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ميكروبيولوژي

MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

نانو بيوتكنولوژي

NANOBIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي گياهي

PLANT BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيولوژي ساختماني

STRUCTURAL BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی مواد غذایی

FOOD BIOTECHNOLOGY

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

شبکه های کامپیوتری

COMPUTER NETWORKS

*

*

واحد درس و تحقيق

سیستم های پایگاه داده

DATABASE SYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

تعامل کامپیوتر انسان

HUMAN COMPUTER INTERACTION

*

*

واحد درس و تحقيق

سیستم  اطلاعات

INFORMATION SYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

سیستم های هوشمند

INTELLIGENT SYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

محاسبات چندرسانه ای

MULTIMEDIA COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

محاسبات موازی و توزیع شده

PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

امنیت در کامپیوتر

SECURITY IN COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی نرم افزار

SOFTWARE ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری کشاورزی

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست شناسی سیستم

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

کامپیوتر و سیستم های جاسازی شده مهندسی

COMPUTER AND EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

پردازش سیگنال

SIGNAL PROCESSING

*

*

واحد درس و تحقيق

ارتباطات و شبکه های بیسیم مهندسی

WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKS ENGINEERING

-

*

واحد درسی

علوم کامپیوتر

Computer Science

FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE

دانشکده طراحی و معماری

مقطع تحصیلی

شيوه تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات معماری

ARCHITECTURAL STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات طراحی صنعتی

INDUSTRIAL DESIGN STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات طراحی یکپارچه

INTEGRATED DESIGN STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات منظره

LANDSCAPE STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

برنامه ریزی و طراحی شهری

URBAN PLANNING AND DESIGN

-

*

واحد درسی

معماری مناظر

Landscape Architecture

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

5

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.